Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

Öz Çalışmaya ilişkin paradigmalar geçmişte defalarca olduğu gibi, bugün de yoğun biçimde değişmektedir. Bu değişim çalışma alışkanlıklarını, çalışmaya ilişkin tutumu, çalışma ortamından beklentileri yeniden şekillendirmektedir. Değişim kaçınılmaz olmakla birlikte, algılanışı ve kabulü görecelidir. Bu kabul ve algılama kuşaklar açısından da ciddi farklılıklar göstermektedir. Bugün itibariyle çalışma yaşamında, X ve Y kuşaklarının aktif oldukları, Baby Boomers ların çekildikleri ve Z kuşağının girmeye hazırlandığı bir ortam söz konusudur. Bu dönemde ağırlıklı olarak meslek seçimi yapmakta olan veya üniversite öğrencisi durumunda olan Z kuşağı, önümüzdeki kısa dönemde çalışma hayatında yerini alacaktır. Z kuşağı çalışma hayatına hazırlanırken, sorulması gereken bir soru da çalışma ortamının Z kuşağına hazır olup olmadığıdır. Öte yandan gelecek için projeksiyonda bulunabilmenin, strateji ve politika belirleyebilmenin basamaklarından birini Z kuşağının yaşama bakışını, algı, tutum ve beklentilerini bilmek oluşturmaktadır. Mevcut çalışanlardan farklı değer, kültür, alışkanlık, inanç, tutum ve beklentilere sahip Z kuşağının ofis ve çalışma ortamından beklentilerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma, Kocaeli Üniversitesi Kandıra MYO’nun farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan, 2000 doğumlu, daha önce iş veya staj deneyimi bulunan üniversite öğrencilerinden oluşan üç odak görüşme grubu ile gerçekleştirilmiştir. Demografik bilgiler edinildikten sonra, odak grup görüşmesi tekniği ile katılımcıların ofis ortamının sahip olması gerekli nitelik ve özelliklere ilişkin beklentileri belirlenmiştir. Bulgular NVİVO12 programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Z kuşağı temsilcisi katılımcıların, kuşağın özellikleri doğrultusunda bir çalışma ortamı beklentisi taşıdıkları belirlenmiştir. Katılımcılar, konforlu, eğlenceli, ergonomik ve farklı seçenekleri barındıran ofis ortamlarında çalışmak istemektedirler.

Kaynakça

Adıgüzel O., Batur Z., Ekşili N. (2014), Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014/1 Sayı :19, ss.165-182.

Anton Kotlyarov (2015), Office of History, https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/103923/3/Book%20%20History%20of%20the%20Office.pdf Erişim Tarihi :30.10.2019

Atılgan Ö. (2019), İş Yaşamında Farklı Kuşaklardaki İş Güvencesizliği ve İş-Aile Çatışması Algısı, İş ve İnsan Dergisi Cilt-Sayı 6 (1): 1-12.

Bencsik A., Horváth-Csikós G., Juhász T. (2016), Y and Z Generations at Workplaces, Journal of Competitiveness, Vol. 8, Issue 3, pp. 90 – 106.

Büyükuslu Fulden (2017), Z Kuşağının İş Yaşamından Beklentileri Konusunda Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Çetin Aydın G., Başol O. (2015), X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var Mı?,Electronic Journal of Vocational Colleges, Cilt 4, Sayı 4, ss.1-15.

Çaycı B., Karagülle A.E (2014), X Kuşağından Y Kuşağına Değişen Mahremiyet Algısı, A. Z. Özgür, M. Barkan, A. İşman, E. Yolcu (Ed.), International Trends and Issues in Communication & Media Conference, ss. 190–196, Dubai, UAE

Gaidhani S, Dr. Lokesh A, Bhuvanesh K.S. (2019), Understanding the Attitude of Generation Z Towards Workplace, International Journal of Management, Technology and Engineering Volume IX, Issue I, pp:90-106

Gürbüz, S. (2015), Kuşak Farklılıkları: Mit mi, Gerçek mi? İş ve İnsan Dergisi Yıl Nisan Cilt-Sayı: 2 (1), ss: 39-57

İlhan Ü.D., Kümbül Güler B. Aksaraylı (2019), M., Çalışma Değerleri ve Örgüte Duygusal Bağlılık: X ve Y Kuşağı Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerine Bir Çalışma, Journal of Yasar University, Cilt 14, Sayı 56, ss: 379-406.

İmal Fatma (2009), Sektörel Ofis Binalarında Çalışma Mekanları ve Sosyal Alanlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Karaçetin M., Akbaş L. (2019), Yönetimin Yeni Yüzü: Z Kuşağının Yönetim Tarzı Algısı Üzerine Bir Araştırma, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı:16, ss: 239 – 255.

Kaplan Turak B., Çarıkçı İ.H. (2018), İş Dünyasında Jenerasyonlar: X, Y ve Z Jenerasyonları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2018:04 (01), ss: 25-32.

Kuyucu, M. (2017), Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, ss: 845-872.

Mansson H. (2019), The History of the Office: Office Trends through the Centuries, https://hubblehq.com/blog/the-history-of-the-office, Erişim Tarihi: 28.10. 2019

Mercan N., (2016) X, Y ve Z Kuşağı Kadınların Farklı Tüketim Alışkanlarının Modern Dünyada İnşa Edilmesi, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, Haziran, 2(1): 59-70.

Latif H., Serbest S. (2014), Türkiye'de 2000 Kuşağı ve 2000 Kuşağının İş ve Çalışma Anlayışı, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2 Cilt: 2 Sayı: 4, ss: 134-163.

Sarıoğlu E. B., Özgen E. (2018), Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 60, ss: 1067-1081.

Seymen A. F. (2017), Y ve Z Kuşak İnsanı Özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Stratejik Programı ve TÜBİTAK Vizyon 2023 Öngörüleri ile İlişkilendirilmesi, Kent Akademisi Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, Cilt: 10 Sayı: 4, ss: 467- 489.

Strauss, W., Howe N. (1991), Generations: The History of America’s Future,1584 to 2069,Quill/William/Morrow, NewYork.

Şalap Kaniye Oya (2016), Çalışma Yaşamında Kuşaklar: Kuşakların İş ve Özel Yaşam Dengesine İlişkin Yaklaşımları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Taş H. Y., Kaçar S. (2019) X, Y ve Z Kuşağı Çalışanlarının Yönetim Tarzları ve Bir İşletme Örneği, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9 Cilt :11 Sayı :18, ss: 643-675.

Taş H. Y., Demirdöğmez M., Küçükoğlu M. (2017), Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri, Opus Uluslararası Toplum araştırmaları Dergisi, Yıl:7 Cilt:7 Sayı:13, ss: 1031-1048.

Türk Dil Kurumu, "Kuşak" kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/?kelime,Erişim Tarihi:31.10.2019

Twenge, Jean M. (2006), Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled and More Miserable Than Ever Before, NewYork. http://homepages.se.edu/cvonbergen/files/2012/12/You-Can-Be-Anything-You-Want-to-Be1.pdf Erişim Tarihi:29.10.2019

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed646833, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {57 - 76}, doi = {}, title = {Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Yıldırımalp, Sinem and Güvenç, Dilay} }
APA Yıldırımalp, S , Güvenç, D . (2020). Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 57-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/56237/646833
MLA Yıldırımalp, S , Güvenç, D . "Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 57-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/56237/646833>
Chicago Yıldırımalp, S , Güvenç, D . "Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 57-76
RIS TY - JOUR T1 - Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA AU - Sinem Yıldırımalp , Dilay Güvenç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 76 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA %A Sinem Yıldırımalp , Dilay Güvenç %T Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırımalp, Sinem , Güvenç, Dilay . "Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Temmuz 2020): 57-76 .
AMA Yıldırımalp S , Güvenç D . Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA. DÜSOBED. 2020; 10(1): 57-76.
Vancouver Yıldırımalp S , Güvenç D . Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 57-76.
IEEE S. Yıldırımalp ve D. Güvenç , "Z KUŞAĞININ GELECEĞE YÖNELİK OFİS VE ÇALIŞMA ORTAMI BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 57-76, Tem. 2020