DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ

Öz Bu araştırmanın amacı, Düzce’deki mobilya endüstrisi işletme yöneticilerinin günümüz rekabet koşullarını nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını incelemektir. Araştırmada işletme yöneticilerinin piyasa rekabet koşulları karşısındaki rekabetçi stratejileri, tutumları ve hamleleri değerlendirilmiştir. Araştırmada, mobilya endüstrisinde faaliyette bulunan imalat ve satış işletmelerinin rekabetini etkileyen faktörler M. Porter’ın beş güç modeli çerçevesinde incelenmiştir. Düzce mobilya endüstrisinde, görüşme talebini kabul eden 15 işyeri sahibi ve yöneticisi araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış veriler içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Düzce ilinde mobilya endüstrisinde rekabet yoğun olarak yaşanmaktadır. Endüstrideki işletmelerin piyasadaki en etkili rekabet araçları arasında, tasarım ve ürün çeşitliliği, satış öncesi ve sonrası hizmet, kaliteli ürün, müşterilerle olan ilişkiler ve ar-ge çalışmaları olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Kaynakça Afuah, A. (2009). Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage. New York: Routledge. Akgemci, T. (2013). Stratejik Yönetim (3. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. Akmermer, B. ve Ayyıldız, H. (2016). Kuyumculuk sektörünün Porter’ın beş güç modeli ile rekabetçilik analizi: Trabzon ili örneği. KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (6), 47-68. Aktan, C.C. ve Vural İ.Y. (2004). Yeni Ekonomi ve Yeni Rekabet (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu). Ankara: Ajans-Türk Basın ve Basım. Anderson, C.R. (1988). Management Skills, Functions and Organization Performance (2. Baskı). Boston: Allynand Bacon. Arslan, A.R, Sönmez, A. ve Gürleyen, L. (2009). Türkiye mobilya işletmelerinin rekabet gücünü etkileyen faktörlerin incelenmesi. Politeknik Dergisi, 12 (1), 47-53. Barca, M. ve Esen, S. (2012). Rekabet avantajı sağlama ve sürdürmede stratejik yaklaşımlar. Social Sciences, 7 (2), 89-107. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Crossan, M. M, Fry, J. N. ve Killing, J. P. (2005). Strategic Analysis and Action (6. Baskı). Canada: Pearson Prentice Hall. Daft, R. L. (2015). Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak. (Çev. Prof. Dr. Ömür N. Timurcanday Özmen). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Demirci, S. (2005). Türkiye mobilya endüstrisinin sorunları ve çözüm önerileri. Politeknik Dergisi, 4 (4), 369-379. Dobbs, M.E. (2014). Guidelines for applying Porter's five forces framework: a set of İndustry analysis templates. Competitiveness review, 24 (1), 32-45. Döven, M. ve Gürpınar, K. (2007). Stratejik yönetim perspektifinden Türk mobilya sektörünün rekabet durumunun analizi ve değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 173-190. Durgun, M. (2015). Türkiye Orta ve Büyük Ölçekli Mobilya Endüstrisi İşletmelerinde Stratejik Yönetim. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Eren, E. (2005). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (7. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık. Eroğlu, F. (2007). Ankara Mobilyacılar Sitesinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinin Analizi ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ertaş, Ş., Sönmez, E. ve Konakoğlu, Z. N. (2017). Küreselleşme sürecinde kopya yoluyla elde edilen “Taklit Mobilyalar”. Online Journal Of Art And Design, 5 (4), 102-116. Ertuğrul, İ. (2013). İmalat sanayinde hızla değişen kavram: rekabet edebilen kalite. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 125-136. Ertuğrul, İ. (2014). Toplam Kalite Kontrol: Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Bir İşletme Uygulaması (3. Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi. Ervural, S. (2005). Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Rekabet Gücü Kriterleri ve Eskişehir Marangoz ve Mobilya Sektöründe Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş. (Çev. Editörü: Ali Ersoy- Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık. Güney, S. (2006). Davranış Bilimleri (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Gürleyen, L., Asal, Ö. ve Çakıcıer, N. (2007). Mobilya sektöründeki isletmelerde stratejik yönetimin yeri ve önemi. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 3 (1), 100-113. Gürpınar, K. (2007). Türk Mobilya Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış doktora tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Han, X., Wen, Y. and Kant, S. (2009). The global competitiveness of the chinese wooden furniture industry. Forest Policy and Economics, 11 (0), 561-569. İnal, M.E. ve Toksarı, M. (2006). Mobilyacılık sektöründe karşılaşılan pazarlama sorunları ve bu sorunlara çözüm üretmeye yönelik bir araştırma: Kayseri örneği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4),105– 121. İslamoğlu, A.H. (2008). Pazarlama Yönetimi (4. Baskı), İstanbul: Beta Basım. Kafadar, O.(2009). Rekabetçi Üstünlüğün Sağlanmasında Ürün Tasarımı: Türk Mobilya Sektöründen Bir Uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Karaca, Ö. (2016). Mobilya İşletmelerinde Rekabeti Etkileyen Markalaşmanın Yetersizliği ve Çözüm Yolları(İzmir İli Mobilya İşletmelerinde Bir Uygulama). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla. Karacaoğlu, K. (2009). Rekabet üstünlüğünü etkileyen unsurların yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi: İSO 500 büyük sanayi işletmesi örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34 (0), 165-187. Karagöz, T ve Korkut, D. S. (2017). Mobilya sektörünün sorunları ve çözüm önerileri (Kocaeli ili örneği). İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6 (3), 85-92. Kotler, P. (2002). Marketing Management Millenium Edition (10. Basım). New Jersey: Pearson Education Kurtuluş, K.(1989). İşletmelerde Araştırma Yöntembilimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Malkoçoğlu, A., Yaylı, K., Yıldırım, İ. ve Ataseven, F.(2015). Türkiye mobilya endüstrisi küçük ve orta ölçekli işletmelerinin yapısal incelenmesi, sorunları ve çözüm önerileri. Selçuk Teknik Dergisi, Özel Sayı 1, 747-764. Özler, M.G. (2003). Rekabet Üstünlüğü Olarak Ürün Tasarımı: Türk Mobilya Endüstrisinde Firma Ölçeğinde Bir Örnek Olay Çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Öztürk, E. ve Koç, K. H. (2015). Türkiye mobilya işletmelerinde tedarik süreçlerinin değerlendirilmesi. 3. Ulusal Mobilya Kongresi (Umk-2015), 3-5 Nisan 2015 Konya. Öztürk, N. ve Karabıyık, H . (2007). Rekabet stratejileri ve Türk bankacılık sektöründe uygulanabilecek rekabet stratejilerinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1), 229-253. Papadopoulos, I., Karagouni, G., Valergas,G. ve Sevopoulou, I. (2008). Clusterıng as a means for gaınıng competıtıve advantage ın small and mıcro furnıture fırms’ marketıng o pportunıtıes. Proceedings Management Of International Business And Economics Systems (Mıbes) 2008 I nternational Conference. Larissa Greece, 4-5 July, 285-299. Passemard, D., ve Kleiner, Brian H. (2000). Competitive advantage in global industrie, Management Research News, 23 (7/8),111- 117. Porter, M.E (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review. 24- 41. Porter, M.E. (1998). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Freepress. Qiu, X., Cano-Kollman, M. ve Mudambi, R. (2017). Competitiveness and connectivity in design innovation: a study of norwegian furniture industry. Competitiveness Review: An International Business Journal, 27 (5), 533-548. Seggie, F.N. ve Bayyurt, Y. (2015). Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Stalk, G., Evans, P. ve Shulman, L. E. (2000). Yeteneklere dayalı rekabet: şirket stratejisinde yeni kurallar. (Çev. Ed.: Ahmet Gürsel). Şirket Stratejisi. İstanbul: Bzd Yayıncılık. 171-198. Şimşek, M.Ş, Akgemci, T. ve Çelik, A. (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (7. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. Tek, Ö.B. (1997). Pazarlama İlkeleri Türkiye Uygulamaları Global Yönetimsel Yaklaşım (7. Baskı). İzmir: Cem Ofset. Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe Sözlük (11. Baskı). Ankara: TDK. Türk, Z. (2014). Stratejik yönetim muhasebesi yaklaşımı: değer zinciri maliyet analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59 (03), 231- 253. Ünsalan, E. ve Şimşeker, B. (2012). İşletme Yönetimi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. Wheelen, T.L. and Hunger, J.D. (1992). Strategic Management And Business Policy (4. Basım). Massachusetts: Addison- Wesley Yayıncılık. Yıldırım, K, Söğütlü, C , Döngel, N , Çakır, M . (2013). Türkiye mobilya sektöründe kalite ve standartlaşmanın pazarlamaya etkileri. Politeknik Dergisi, 16 (1), 9-17. Zhao, J. ve He, W. (2008). Handbook Of Hospıtalıty strategıc Management. (Ed. Michael Olsen ve Jihlinzhao). Competitive methods Of Multinational Hotel Companies İn The new millennium. Burlington: Butterworth- Heinemann, 150- 179.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed679730, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {19 - 36}, doi = {}, title = {DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Ağraş, Süleyman and Korkmaz, Betül} }
APA Ağraş, S , Korkmaz, B . (2020). DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 19-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/56237/679730
MLA Ağraş, S , Korkmaz, B . "DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 19-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/56237/679730>
Chicago Ağraş, S , Korkmaz, B . "DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 19-36
RIS TY - JOUR T1 - DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ AU - Süleyman Ağraş , Betül Korkmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 36 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ %A Süleyman Ağraş , Betül Korkmaz %T DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Ağraş, Süleyman , Korkmaz, Betül . "DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Temmuz 2020): 19-36 .
AMA Ağraş S , Korkmaz B . DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ. DÜSOBED. 2020; 10(1): 19-36.
Vancouver Ağraş S , Korkmaz B . DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 19-36.
IEEE S. Ağraş ve B. Korkmaz , "DÜZCE İLİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK REKABET ANALİZİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 19-36, Tem. 2020