Sinop Yöresi Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırmalarına Đliskin Yöresel Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi

Öz Bu çalısmada, Sinop ili sınırları içerisinde yer alan sahilçamı mescereleri için

Kaynakça

Ansin, R., 2001. Tohumlu bitkiler I. Cilt Gymnospermae (Açık Tohumluluar), K.T.Ü.

Orman Fakültesi Genel Yayın No; 122, K.T.Ü. Basımevi, Trabzon

Özcan, B. G., 2003, Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırmalarında Artımın Tayini, Doktora Tezi, Đ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul.

Çalıskan, T., 1998. Hızlı Gelisen Türlerle Đlgili Rapor, Workshop Hızlı Gelisen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalısmalarının Değerlendirilmesi Ve Yapılacak Çalısmalar, Orman Bakanlığı Yayın Dairesi Baskanlığı Yayın No: 83, S. 112

Mısır, N., 2003, Karaçam ağaçlandırmalarına iliskin Büyüme Modelleri, Doktora Tezi, K.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 208 s.

Birler A. S., ve Yüksel, Y., 1983. Sahil Çamı Ağaçlandırma Mesçerelerinde Hasılat Arastırması, Kavak ve Hızlı Gelisen Yabancı Tür Orman Ağaçları Enstitüsü Yayınları.

Curtis, R. O., Clendenan, G. W., Demars, D. J., 1981, A New Stand Simulator for Coast Douglas-Fir: DFSIM Users Guide: U. S. Forest Service General Technical Report PNW-1128

Kapucu, F., Yavuz, H., Gül, A.U. ve Mısır, N., 2002. Kestane Mescerelerinin Hasılatı ve amenajman Esasları, TÜBĐTAK TOGTAG-TARP 2229 Nolu Proje, Sonuç Raporu.

SPSS Institute Inc., 2003. SPSS Base 12.0 User’s Guide, 703 p. Üçler, A. Ö. Ve Turna, Đ., 2003, Ağaçlandırma Tekniği Ders Notu, K. T. Ü. Orman Fakültesi Ders Notları Yayın No: 69, Trabzon.

Akalp, T., 2002, Devamlı Deneme Alanları Yöntemi Đle Mescerede Artım ve Büyümenin Tayini (Sahilçamı Örneği), Orman Amenajman’ında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, 18-19 Nisan Đstanbul.

Kaynak Göster

APA Ercanlı, İ , Altun, L , Yılmaz, M , Usta, A , Yılmaz, F , Günlü, A . (2007). Sinop Yöresi Sahilçamı (Pinus pinaster Ait.) Ağaçlandırmalarına Đliskin Yöresel Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (1) , 35-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4831/290726