ECT Practices in a Psychiatry Clinic at a Training and Research Hospital

Amaç: Elektrokonvülzif tedavi (EKT) pek çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılan etkin bir somatik tedavi yöntemidir. Ülkemizde yapılan çalışmalar EKT kullanım sıklığının oldukça geniş bir aralıkta olduğunu göstermektedir (%2.2-16.3). Bu çalışmada bir eğitim araştırma hastanesi psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören ve EKT uygulanan hastalarda tanı dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamızda kliniğimizde 01.01.2007-30.06.2016 tarihleri arasında yatarak tedavi gören hastaların sağlık kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: Belirtilen süre içerisinde toplam 174 hastaya EKT uygulanmıştı. Hastaların %65.5'i kadın (n=114), %34.5'i erkek (n=60) idi. Toplam EKT sayısı ortalama 7.7±4.4 idi. Kadınlarda EKT sayısı ortalama 7.2±1.9, erkeklerde EKT sayısı ortalama 8.6±7.1 idi (p=0.044). EKT uygulanan hastaların tanı dağılımları; unipolar depresyon hastaları (%63.8), bipolar depresyon (%18.4), psikoz (%14.9) ve bipolar mani (%2.9) idi.Sonuç: Kliniğimizin EKT uygulama sıklığı %6.13 olarak bulundu. Çalışmamız EKT'nin etkin ve güvenilir bir yöntem olarak bilinmesine karşın kliniğimizde beklediğimiz sıklıkta uygulanmadığını gösterdi. EKT'nin etki mekanizmasının aydınlatılmasının, gizemini azaltıp kullanım alanının ve sıklığının artmasına yol açacağını düşünmekteyiz

Bir eğitim ve araştırma hastanesi psikiyatri kliniğinde EKT uygulamaları

ECT practices in a psychiatry clinic at a training and research hospitalObjective: Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective method of somatic therapy used in the treatment of many psychiatric disorders. Studies conducted in Turkey indicate that the frequency of ECT use varies over quite a wide range (2.2-16.3%). This study aims to investigate the diagnostic distributions in patients who were treated with ECT at a psychiatric clinic of a training and research hospital. Method: The health records of inpatients treated in our clinic between the dates of Jan 1, 2007 and June 30, 2016 were evaluated retrospectively.Results: A total of 174 patients underwent ECT within the specified time period. Of the total patients, 65.5% were female (n=114) and 34.5% were male (n=60). The average total number of ECT sessions was 7.7±4.4. The average number of ECT sessions in women was 7.2±1.9, while the average number in men was 8.6±7.1 (p=0.044). The diagnostic distributions of ECT patients were unipolar depression (63.8%), bipolar depression (18.4%), psychosis (14.9%) and bipolar mania (2.9%). Conclusion: The frequency of ECT practice in our clinic was 6.13%. Our study showed that although ECT is known as an effective and reliable method, it is not applied in our clinic at the frequency that we expected. We believe that shedding light on the effectiveness of the ECT mechanism will render it less enigmatic and increase the scope and frequency of its use

Kaynakça

1. Tomruk NB, Oral T. Clinical use of electroconvulsive therapy: a review. Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:302-309. (Turkish)

2. Fink M. Convulsive therapy: a review of the first 55 years. J Affect Disord 2001; 63:1-15. [CrossRef]

3. Shorter E. The history of ECT: unsolved mysteries. Psychiatric Times 2004; 21:2.

4. Cerletti U. Old and new information about electroshock. Am J Psychiatry 1950; 107:87-94. [CrossRef]

5. World Psychiatric Association-Consensus Statement of the use and safety of ECT, 2003.

6. American Psychiatric Association Task Force on Electroconvulsive Therapy. The Practice of Electroconvulsive Therapy: Recommendations for Treatment, Training, and Privileging. American Psychiatric Association, Washington, DC 2001.

7. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Guidance on the use of electroconvulsive therapy. Technology Appraisal 59, London, NICE, 2003.

8. Tomruk NB, Kutlar MT, Menges OO, Canbek O, Soysal H. Handbook for the Clinical Application of Electroconvulsive Therapy. 1. ed., Istanbul, TC Ministry of Health, 2007.

9. Atagun MI, Yildirim MS, Canbek O. Electroconvulsive therapy: an update. Current Approaches in Psychiatry 2012; 4:350-370. (Turkish) [CrossRef]

10. Sayar GH, Ozten E, Eryilmaz G, Gogcegoz I, Ceylan ME. Electroconvulsive therapy: a current review. Current Approaches in Psychiatry 2014; 6:107-125. (Turkish) [CrossRef]

11. Sylvester AP, Mulsant BH, Chengappa KN, Sandman AR, Haskett RF. Use of electroconvulsive therapy in a state hospital: a 10-year review. J Clin Psychiatry 2000; 61:534-539. [CrossRef]

12. Minhas HM, Ostroff R. Practice of electroconvulsive therapy in a tertiary care hospital in Pakistan. J ECT 2012; 28:7-9. [CrossRef]

13. Andersson JE, Bolwig TG. Electroconvulsive therapy in Denmark 1999. A nation-wide questionnaire study. Ugeskr Laeger 2002; 164:3449-3452. (Danish)

14. Frederiksen SO, D’Elia G. Electroconvulsive therapy in Sweden. Br J Psychiatry 1979; 134:583-587. [CrossRef]

15. Heshe J, Roder E. Electroconvulsive therapy in Denmark. Br J Psychiatry 1976; 128:241-245. [CrossRef]

16. Gazdag G, Palinska D, Kloszewska I, Sobow T. Electroconvulsive therapy practice in Poland. J ECT 2009; 25:34-38. [CrossRef]

17. Zeren T, Tamam L, Evlice YE. Electroconvulsive therapy: assessment of practice of a 12-year period. Yeni Symposium 2003; 41:54-63. (Turkish)

18. Yildiz A, Gokmen N, Turgut K, Yucel G, Tunca Z. Place of electroconvulsive therapy among the somatic treatments in a university clinic psychiatric inpatients. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2003; 13:65-71. (Turkish)

19. Essizoglu A, Yasan A, Bulbul I, Akkoc H, Yildirim EA, Ozkan M. Relation between seizure duration, applied electrical dose and response speed to electroconvulsive therapy for patients with depression: a retrospective study. Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:286-292. (Turkish)

20. Demir EY, Tas N. Characteristics of electroconvulsive therapy in a university hospital. Cukurova Medical Journal 2016; 41:242- 247. (Turkish) [CrossRef]

21. Balikci A, Bolu A, Akarsu S, Kocak N, Erdem M, Aydemir E, Uzun O. Practice of electroconvulsive therapy between the years 2006-2011 at a university hospital in Turkey. Anatolian Journal of Psychiatry 2013; 14:340-346. (Turkish) [CrossRef]

22. Saatcioglu O, Tomruk NB. Practice of electroconvulsive therapy at the research and training hospital in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43:673-677. [CrossRef]

23. Ozmenler KN, Ozsahin A, Ceran A, Cansever A, Battal S. Application of electroconvulsive therapy in Turkish psychiatric clinics. XXXIV. National Psychiatry, Proceedings Book, 1998, 233-234. (Turkish)

24. Eroglu MZ, Icbay E, Tamam L. Demographic and clinical characteristics of the patients treated with electroconvulsive therapy in a university psychiatry clinic. Dicle Medical Journal 2012; 39:371-376. (Turkish) [CrossRef]

25. Canbek O, Ipekcioglu D, Menges OO, Atagun MI, Karamustafalioglu N, Cetinkaya OZ, Ilnem MC. Comparison of propofol, etomidate and thiopental in anesthesia for electroconvulsive therapy: a randomized, double-blind clinical trial. J ECT 2015; 31:91-97. [CrossRef]

26. Bolu A, Ozselek S, Akarsu S, Alper M, Balikci A. Is there a role of gender in electroconvulsive therapy response? Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25:228-32. [CrossRef]

Kaynak Göster