Kömürlerde kül oranının 2-$\mu$ ve demir düzeltme yöntemi ile ölçülmesi

Bu çalışmada iki ayrı yöntemle Türkiye'de üretilen çeşitli linyit ve taşkömürlerinin kül içerikleri ölçüldü. 2-$\mu$ Tekniği adı ile anılan ilk yöntemde iki ayrı enerjili X-ışını kullanılarak kömürlerin toplam kütle soğurma katsayıları ölçüldü. Mineral maddenin değişken Fe içeriğinin etkisi demir düzeltme yöntemi ile ortadan kaldırıldı, ölçülen toplam kütle soğurma katsayıları, demir mineral madde ve kömür maddesinin kütle soğurma katsayıları ile birlikte kullanılarak örneklerin kül içerikleri tayin edildi. İkinci yöntemle kömürler yakılarak kül içerikleri kimyasal yoldan belirlendi ve nükleer teknikle bulunan değerler % l sapma ile çok iyi uygunluk içinde olduğu gözlendi.

Measurement of ash content of coals by using 2-$\mu$ and iron compensation method

In the first technique called 2-$\mu$ method, total mass absorption coefficients of the coals were measured using X-ray of two different energies. The effect of variable content of Fe in mineral matter was removed by iron compensation method. The measured total mass absorption coefficients were used together with the mass absorption coefficients of coal matter and iron to determine the ash content of samples. In the second technique ash concentrations of coals were measured by a chemical method based on burning the samples. The results were compared with those of nuclear method. The values obtained in two methods were found to be in a very good agreement with accuracy of 1 % .The results were also consistent with the ash levels given in the literature for the same samples.

Kaynak Göster