Yeniden paylaşım, vergilendirme ve adalet

Kaynakça

Akbulut, Ali Rıza; “Kamu Maliyesi ve Vergi Prensipleri Açısından Vergisel Düzenlemeler”, (Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 260, Nisan 2003, s. 87- 98).

Aliefendioğlu, Yılmaz; “Türk Anayasası Açısından Vergilendirmenin Sınırları- Vergilendirmenin Yasallığı ve Vergilendirmede Adalet İlkesi”, Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt: III, (Beta Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 2003, s. 221-244), (Vergilendirmede Adalet).

Aliefendioğlu, Yılmaz; “Türk Anayasası Açısından Vergilendirmenin Sınırları”, (Danıştay Dergisi, Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı Özel Sayısı, Ankara, 1981, s. 67-85), (Vergilendirmenin Sınırları).

Aliefendioğlu, Yılmaz; “Türk Anayasa Mahkemesi’nin Hukuk Devleti Anlayışı”, (Hukuk Devleti, Haz. Hayrettin Ökçesiz, HFSA, S: 4, İstanbul 1998, s.147-167), (Hukuk Devleti).

Aral, Vecdi; Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1983.

Bauman, Zygmunt; Yasa Koyucular ile Yorumcular, 2. Baskı, Çev. Kemal Atakay, (Metis Yay.), İstanbul 2003.

Bröckling, Ulrich; Disiplin- Askeri İtaat Üretiminin Sosyolojisi ve Tarihi, Çev. Veysel Atayman, (Ayrıntı Yay.), İstanbul 2001.

Caniklioğlu, Meltem; Liberalizm 2, (BDS Yayınları), İstanbul 1996.

Christians, Allison; “Sovereignty, Taxation and Social Contract”, (Minnesota Journal Of Int’l Law, Vol. 18: 1, Y: 2009, pp. 99-153).

Çağan, Nami; “Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme”, (AÜHFD, Cilt: XXXVII, Sayı.14, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1980, ss.129-151), (Demokratik).

Çağan, Nami; Vergilendirme Yetkisi, (Kazancı Hukuk Yayınları), İstanbul 1982. (Vergilendirme Yetkisi).

Elias, Norbert; Uygarlık Süreci II, 3. Baskı, Çev. Erol Özbek, (İletişim Yay.), İstanbul, 2007.

Erdoğan, Mustafa; “Adalet ve ‘Sosyal Adalet’”, Liberal Toplum-Liberal Siyaset, (Siyasal Kitabevi), Ankara Ekim 1998, s. 153-162.

Foucault, Michel; İktidarın Gözü Seçme Yazılar-4, Çev. Işık Ergüden, (Ayrıntı Yay.), İstanbul, 2003.

Friedman, Milton; Kapitalizm ve Özgürlük, 2. Baskı, Çev. Doğan Erberk ve Nilgün Himmetoğlu, (Plato Yay.), İstanbul, 2011.

Fülberth, Georg; Kapitalizmin Kısa Tarihi, Çev. Sadık Usta, (Yordam Kitap), İstanbul, 2010.

Giddens, Anthony; Ulus Devlet ve Şiddet, Çev. Cumhur Atay (Kalkedon Yay.), İstanbul 2008.

Deleuze,Gilles;“Denetim Toplumları”, Çev. Ulus Baker, http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=6,24,0,0,1,0 (Erişim: 13.01.10)

Green, Ronald M.; “Ethics and Taxation: A Theoretical Framework”, (The Journal of Religious Ethics, Vol. 12, No. 2 (Fall, 1984), pp. 146-161).

Güriz, Adnan; “Adalet Kavramı”, (Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı 7, Yıl 1990, s. 13-20), (Adalet Kavramı).

Güriz, Adnan; Hukuk Felsefesi, (Siyasal Kitabevi), Ankara 1999, (Hukuk Felsefesi).

Zelyut Hünler, Solmaz; Dört Adalı Hobbes- Locke- Berkeley- Hume, (Paradigma Yayınları), İstanbul 2003.

Kaneti, Selim; “Türk Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri”, (İktisat ve Maliye, Cilt: XXXI, Sayı:1, Nisan 1984, s. 27-33).

Karakoç, Yusuf; “Anayasanın Vergi Ödevine İlişkin Hükmünün Değerlendirilmesi”, (Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, Ed. F. Yenisey, G. Güneş ve Z. E. Şirin, IIX Levha Yay., İstanbul, 2012, s. 83- 98), (Vergi Ödevi).

Karakoç, Yusuf; “Hukuklaşamayan Bir Alan: Vergi Mevzuatı- Vergi Hukuku”, (HFSA, Sayı:14, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2005, s. 135-142), (Hukuklaşamayan).

Karakoç Yusuf; “Türk Hukukunda Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi”, (Anayasa Yargısı, S.13, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 1996, s. 249-361), (Anayasaya Uygunluk).

Karakoç, Yusuf; Sosyal Maliye, (DEÜ Yay.), İzmir, 1995 (Sosyal Maliye).

Kazgan, Gülten; Küreselleşme ve Ulus-Devlet - Yeni Ekonomik Düzen, 3. Baskı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.), İstanbul, 2002.

Kıranoğlu, Tülin; “Vergi Adaleti”, (Vergi Sorunları, Sayı:174, Mart 2003, s.129-143).

Kırbaş, Sadık; “Çeşitli Yönleriyle Vergileme ve Türk Vergi Sistemi”, (Sayıştay Dergisi, Sayı: 3, Ocak-Mart 1991, Ankara 1991).

Kumrulu, Ahmet G.; “Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri”, (Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan, Cilt: XXXVI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1979, s.147-162).

Milton Friedman; Kapitalizm ve Özgürlük, 2. Baskı, Çev. Doğan Erberk ve Nilgün Himmetoğlu, (Plato Yay.), İstanbul, 2011.

Yüzbaşıoğlu Necmi; “Anayasa ve Ekonomi”, (Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, Ed. F. Yenisey, G. Güneş ve Z. E. Şirin, IIX Levha Yay., İstanbul, 2012, s. 33-58).

Oestreich, Gerhard; Neosticism and the Early Modern State, (Trans. David McLintock, Cambridge University Pres), USA 2008.

Ökçesiz Hayrettin; “Hukuk Devleti”, (Hukuk Devleti, Haz. Hayrettin Ökçesiz, HFSA, Sayı: 4, İstanbul 1998, s.17-35).

Öktem, Niyazi/Ahmet Ulvi Türkbağ; Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, (Der Yay.), İstanbul 2001.

Öncel, Mualla/Kumrulu Ahmet/Çağan Nami; Vergi Hukuku, 12. Baskı, (Turhan Kitabevi), Ankara 2005.

Özbakan, A. Nil; “Vergide Yatay Eşitlik İlkesinin Eleştirisi”, (Vergi Dünyası, Sayı: 202, Haziran 1998, s.100-103).

Özcan, Mehmet Tevfik; “Hukuk İdeolojisi: Adalet Sorununa Sosyolojik Bir Yaklaşım”, (Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri, Haz. Hayrettin Ökçesiz, Alkım Yay., İstanbul, 1997, s. 432-453), (Hukuk İdeolojisi).

Özcan, Mehmet Tevfik; “Neoliberalizmden Sonra Hukuk Devleti”, (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008, Cilt: I, Ankara Barosu, Ankara, 2009, ss. 394-406), (Neoliberalizm).

Özcan, Mehmet Tevfik; “Vergilendirme, Politika ve Hukuk”, (Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, Ed. F. Yenisey, G. Güneş ve Z. E. Şirin, IIX Levha Yay., İstanbul, 2012, s. 59-80), (Vergilendirme).

Özcan, Mehmet Tevfik; Modern Toplum ve Hukuk Devleti, (XII Levha Yay.), İstanbul, 2008 (Hukuk Devleti).

Özlem, Doğan; “Adalet ve Görecilik”, (HFSA, Sayı: 9, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2004, s.199-205), (Adalet).

Özlem, Doğan; “Hukuk Devletini Sosyal Devlet İçinde Düşünmek”, (Doğu Batı: Hukuk ve Adalet Üstüne, Sayı: 13, Yıl: 4, Ankara, Kasım-Aralık- Ocak 2000-1, s. 9-23), (Hukuk Devleti).

Özlem, Doğan; “Neoliberalizm ve Adaleti”, (HFSA, Sayı: 13, İstanbul Barosu Yay., 2005, İstanbul, s. 117-122), (Neoliberalizm).

Pelin, İbrahim F.; “Verginin Tarihsel Evrimi ve Batı ile Doğu Arasında Bu Hususta Muvazilik”, (İÜHFM, Yıl: 1, Sayı: 4, Teşrinisani 1935, s. 401- 406).

Pierson, Christopher; Modern Devlet, Çev. Dilek Hattatoğlu, (Çiviyazıları), İstanbul, 2000.

Poggi, Gianfranco; Devlet- Doğası, Gelişimi, Geleceği, Çev. Aysun Babacan, İstanbul (Bilgi Üniversitesi Yay.), İstanbul, 2007.

Solomon, Robert C.; Adalet Tutkusu, Çev. Ertuğ Altınay, (Ayrıntı Yay.), İstanbul, 2004

Soydan, Billur Yatlı; “Vergi Adaleti Kavramında Soyuttan Somuta: Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarını Eşitlik, Özgürlük ve Sosyal Devlet Kavramları İle Okumak”, (Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 119, s. 98- 118).

Sönmez, Erdal/Garip Ayaz; Vergi Yargısı, (Oluş Yayıncılık), Ankara 1999.

Thompson, John B.; Medya ve Modernite, Çev. Serdar Öztürk, (Kırmızı Yay.), İstanbul 2008.

Uluatam, Özhan/Yaşar Methibay; Vergi Hukuku, 5. Baskı, (İmaj Yayınevi), Ankara 2001.

Walker, Francis Amasa; Political Economy, 3rd Edition, (Macmillan), London 1892.

Weber, Max; Sosyoloji Yazıları, 8. Baskı, Çev. Taha Parla, (İletişim Yay.), İstanbul 2006.

Wiesner-Hanks, Merry E.; Erken Modern Dönemde Avrupa, Çev. Hamit Çalışkan, (İş Bankası Yay.), İstanbul 2009.

Yumer, Rıdvan; “Hayek’çi Liberalizmin Temel İlkesi”, (Sosyal ve Siyasal Teori/Seçme Yazılar, Der. Atilla Yayla, Siyasal Kitabevi, Ankara 1993, s. 108-120).

Yüzbaşıoğlu, Necmi; “Anayasa ve Ekonomi”, (Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, Ed. F. Yenisey, G. Güneş ve Z. E. Şirin, IIX Levha Yay., İstanbul, 2012 s. 33-59).

Kaynak Göster