HİZMET TESPİT DAVASININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İHBARI

Kaynakça

Akyol Aslan, Leyla; Medenî Usul Hukukunda Davadan Feragat, Ankara 2011.

Alangoya, Yavuz; Medeni Usul Hukukunda Dâva Ortaklığı (Tarafların Taaddüdü), İstanbul 1965, (Tıpkı Basım 1999).

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil M./Deren-Yıldırım, Nevhis; Medenî usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul 2009.

Atalı, Murat; Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007.

Aydın, Ufuk; Sosyal Sigortalarda Sigortalılık Niteliğinin Kazanılması ve Yitirilmesi, TÜHİS 2/2000, s. 32 vd.

Budak, Ali Cem; Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000.

Bulut, Mehmet; Türk Hukuk Sisteminde Hizmet Sözleşmesi Gereği Açılan Hizmet Tespit Davaları, TBB Dergisi, 2011/97, s. 94 vd.

Duman, Barış; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Hizmetlerin Tespiti, Ankara 2002.

Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara 2014.

Ermenek, İbrahim; Medenî Usul Hukukunda Davayı Kabul, Ankara 2009.

Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza/Caniklioğlu, Nurşen; Sosyal Güvenlik Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2012.

Karslı, Abdurrahim; Medeni Muhakeme Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2012.

Karslı, Abdurrahim; Usul Hukuku Açısından Rücû Davaları, İstanbul 1994.

Kuru, Baki; Tesbit Dâvaları, Ankara 1963.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder; Medenî Usul Hukuku, 25. Bası, Ankara 2014.

Kuru, Baki/Budak, Ali Cem; Tespit Davaları, B. 2, İstanbul 2010.

Önen, Ergun; Medenî Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara 1972.

Özekes, Muhammet; Medeni Usul Hukuku Bakımından Hizmet Tespit ve İşçilik Haklarına İlişkin Davaların Birlikte Açılması, Legal İSGHD, 2004/4, s. 1389 vd.

Pekcanıtez, Hakan; Medenî Usûl Hukukunda Fer’i Müdahale, Ankara 1992.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet; Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013.

Postacıoğlu, İlhan E.; Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, İstanbul 1975.

Saraç, Coşkun; Sigortalı Hizmetlerin Hükmen Tespiti, Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara 2010.

Sözer, Ali Nazım; Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, İstanbul 2013.

Tanrıver, Süha; İlâmlı İcra takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996.

Tuncay, Can/Ekmekçi, Ömer; Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 16. Bası, İstanbul 2013.

Ulukapı, Ömer; Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya 1991.

Umar, Bilge; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Bası, Ankara 2014.

Uşan, Fatih; Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Bası, Ankara 2009.

Üstündağ, Saim; Medeni Yargılama Hukuku, C. I-II, 7. Bası, İstanbul 2000.

Kaynak Göster