YABANCI DİLDE EDİMSEL FARKINDALIĞI ARTIRICI AKTİVİTELER: YAPIANLAM ODAKLI SINIFTA İSTEKTE BULUNMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRETİMİ

İletişimde ugunluğun salt dilbilgisel bilgiden türememesi nedeniyle tek başına dilbilgisel yeti düzgün iletişimi garanti etmemektedir. Dilbilgisel yetinin edimsel yeti başarısını garanti etmemesi yabancı dil öğretimi alanında öğrenenlerin edimsel yetilerinin gelişiminde eğitsel uygulamalar ve bu uygulamaların yararlılığı konusunu önemli bir çalışma alanı haline getirmiştir. Ancak halen edimbilim ve aradil edimbilim çalışmalarının sundukları ile öğrenenlerin edimsel özellikler hakkındaki farkındalığını artırmak için yabancı dile ilişkin edimsel özelliklerin öğretimi arasında bir açık bulunmaktadır. Bu makale edimsel yeti ve ikinci dil edinimi çalışmalarında ikinci dilin edimsel özelliklerine ilişkin farkındalığın artırılmasında hangi eğitsel yaklaşımların öne çıktığını kuramsal olarak ortaya koymayı ve bu kuramsal bakışın İngilizcede istekte bulunma stratejilerinin öğretimi örneği üzerinden yabancı dilde edimsel farkındalığı artırmaya yönelik örnek aktivitelerle nasıl uygulanabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

L2 PRAGMATIC-AWARENESS-RAISING ACTIVITIES: TEACHING REQUEST STRATEGIES IN A FOCUS-ON-FORM CLASS

Sole linguistic competence does not by itself ensure a smooth communication since appropriacy is not derived from pure linguistic knowledge. Since linguistic competence does not guarantee pragmatic competence the pedagogical applications and their effectiveness in improving L2 learners‟ pragmatic competence have become significant subjects of study in the field of foreign language teaching. However, there is still a gap between what pragmatics and interlanguage pragmatics offer and how L2 pragmatics is taught to raise L2 learners‟ awareness in L2 pragmatic features. This article is intended to present a brief theoretical background on what pragmatic competence is and what instruction types to raise awareness in L2 pragmatics are standing out more in instructional pragmatics, and how this theoretical perspective can be implemented in instructional pragmatics to raise L2 pragmatics awareness via sample activities to teach requests in English.

Kaynak Göster

APA Ozdemir, E . (2011). YABANCI DİLDE EDİMSEL FARKINDALIĞI ARTIRICI AKTİVİTELER: YAPIANLAM ODAKLI SINIFTA İSTEKTE BULUNMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRETİMİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (31) , 85-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25120/265248