Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ve Aile İşlevleri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Örneği

Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile aile işlevleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi'nin çeşitli bölümlerinde okuyan 300 (165 kız ve 135 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)", "Beck Depresyon Envanteri (BDE)" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Depresyon düzeyleri ile aile yapısı ve değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek için t-testi, varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda ADÖ ve ADÖ' nün tüm alt boyutları ile depresyon puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aile işlevlerinde sağlıksıza doğru bir gidiş oldukça depresyon puanları artmaktadır.

Depression Levels and Family Functions of University Students: Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education Sample

Objective: The aim of this study is to examine, the relationship between depression levels and family functions of university students with respect to different variables. Method: The working group of research consists of 300 students (165 girls and 135 boys) from various departments of the Buca Faculty of Education in Dokuz Eylul University. The data were collected using "Family Assessment Device (FAD)", "Beck Depression Inventory (BDE)" and "Personal Information Form". To analyze the data, SPSS program was used. T-test, ANOVA and Pearson correlation were used to analyze the relationship between levels of depression and family functions and variables. Findings: According to the results, it has been found out that there is a meaningful relationship between the levels of depression and FAD's all sub scales. As there is a drift in family functions towards an unhealthy level, the scores of depression increase.

Kaynak Göster

APA Otlu, B . (2008). Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ve Aile İşlevleri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Örneği . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268259