TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Bu çalışma, teknoloji destekli matematik eğitimi konusunda 2000 ile 2011 yılları arasında Türkiye’de yayınlanan çalışmaları demografik bilgi, anahtar kelime ve metodoloji açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler Türkiye’de yayınlanan 32 hakemli dergide bulunan 126 makaleden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; çalışmaların büyük bir bölümünün (%76) bir ya da iki yazarlı olduğu, çalışmalarda matematik konu alanına özgü anahtar kelimelerin oldukça az kullanıldığı (%11), matematik eğitimi konu alanında en fazla “matematik eğitimi-öğretimi”, “öğretmen adayları” ve “tutum” anahtar kelimelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Matematik yazılımlarının kullanımının az olduğu bu çalışmalarda araştırmacılar çoğunlukla, örneklem olarak lisans öğrencilerini, veri toplama aracı olarak anketi tercih etmişlerdir. Nitel araştırmaların, nicel araştırmalar ile aynı sıklıkta kullanıldığı bu çalışmalarda nicel veri analizinde ortalama, standart sapma ve t-testinin; nitel veri analizinde ise daha çok betimsel analizin yapıldığı belirlenmiştir.

CONTENT ANALYSIS OF THE RESEARCHES ON TECHNOLOGY-ASSISTED MATHEMATICS INSTRUCTION IN TURKEY

This study has been conducted to examine the researches, which have been published between 2000 and 2011 on technology-assisted mathematics instruction in Turkey, in terms of demographic information, keywords and methodology. The data have been obtained from 126 articles in 32 refereed journals published in Turkey. Upon the analysis of the obtained data, it has been observed that a great deal of the studies (76%) have one or two writers; keywords particular to mathematics subject area were used quite less (11%) in the studies; and “mathematics education-teaching”, “prospective teachers” and “attitude” keywords were used the most in the mathematics education subject area. The researchers mostly preferred undergraduate students as sample, and survey as data collection tool in these studies in which the use of mathematic software is low. In these studies where qualitative researches were used with the same frequency as the quantitative researches, it has been determined that mean, standard deviation and t-test were used in quantitative data analysis whereas descriptive analysis was rather used in qualitative data analysis.

Kaynakça

Akçay, H., Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Uçar, V. (2007). Bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisine bir örnek: ‘Radyoaktivite’. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98-106.

Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8. sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 339-358.

Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: a review of recent research in tojet. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 124-135.

Baki, A., Güven, B., Karataş, İ., Akkan, Y. ve Çakıroğlu, Ü. (2011). Türkiye’ deki matematik eğitimi araştırmalarındaki eğilimler: 1998 ile 2007 yılları arası. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 57-68.

Baki, A. ve Özpınar, İ. (2007). Logo destekli geometri öğretimi materyalinin öğrencilerin akademik başarılarına etkileri ve öğrencilerin uygulama ile ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 153-163.

Baki, A., Yalçınkaya, A. H., Özpınar, İ. ve Uzun, Ç. S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 67-85.

Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2010, Eylül). Ülkemizde matematik eğitimi araştırmaları: bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

Dikovic, L. (2009). Applications GeoGebra into teaching some topics of mathematics at the college level. Computer Science and Information Systems, 6(2), 191-203.

Durmuş, S. (2003). En gelişmiş teknolojiler ve matematik eğitimine katkıları. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi,3(5), 142-152.

Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.

Ersoy, Y. (2005). Matematik eğitimini yenileme yönünde ileri hareketler-1: Teknoloji destekli matematik öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(2), 51- 63.

Flores, A. (2002). Learning and teaching mathematics with technology. Teaching Children Mathematics, 308-310.

Gülbahar, Y., & Alper, A. (2009). A Content Analysis of the Studies in Instructional Technologies Area. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(2), 93-111.

Hohenwarter, M. (2006). Dynamic investigation of functions using GeoGebra. Proceeding of Dresden International Symposium on Technology and its Integration into Mathematics Education 2006, Dresden, Germany: DES-TIME.

Hohenwarter, J., Hohenwarter, M. & Lavicza, Z. (2008). Introducing dynamic mathematics software to secondary school teachers: The case of GeoGebra. JI. of Computers in Mathematics and Science Teaching, 28(2), 135-146.

Kaleli Yılmaz, G., Ertem, E. ve Güven, B. (2010). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin 11.sınıf öğrencilerinin trigonometri konusundaki öğrenmelerine etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2), 200-216.

Karadag, Z. & McDougall, D. (2009). Dynamic worksheets: visual learning with the guidance of Polya. Mathematics, Statistics, Operation Research Connections, 9(2), 13-16.

Kebritchi, M., Hirumi, A. & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics computer gameson mathematics achievement and class motivation. Computers & Education, 55(2), 427–443.

Lopez-Morteo, G. & Lopez, G. (2007). Computer support for learning mathematics: A learning environment based on recreational learning objects. Computers & Education, 48(4), 618–641.

Machin, M. C. & Rivero, R. D. (2002). Students' attitudes towards mathematics and computers when using Derive in the learning of calculus concepts. The International Journal of Computer Algebra in Mathematics Education, 9(4), 259-283.

Nordin, N., Zakaria, E., Mohamed, N. R. N. & Embi, M. A. (2010). Pedagogical usability of the Geometer’s Sketchpad (gsp) Digital module in the mathematics teaching. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(4), 113-117.

Öksüz, C. ve Ak, Ş. (2010). İlköğretim okullarında matematik derslerinde teknoloji kullanım düzeyini belirleme ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 372-383.

Pilli, O. (2008). The Effects Of Computer-Assısted Instructıon On The Achıevement, Attıtudes And Retentıon Of Fourth Grade Mathematıcs Course, PhD Thesis, The Department of Educational Sciences, Middle East Technical University, Ankara.

Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. Online [http://www.usca.edu/essays].

Tajuddin, N. M., Tarmizi, R. A., Konting, M. M. & Ali, W. Z. W. (2009). Instructional efficiency of the integration of graphing calculators in teaching and learning mathematics. International Journal of Instruction, 2(2), 11-30. ISSN: 1694-609X.

Tatar, E. ve Tatar E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-l: Anahtar kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.

Trigo, M. S. & Perez, H. E. (2002). Searching and exploring properties of geometric configurations using dynamic software. International Journal of Mathematical Education 1080/00207390110087129. and Technology, 33 (1), 37-50. DOI: 10.

Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Research and trends in mathematics education: 2000 to 2006. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 7. Baskı.

Kaynak Göster

APA Tatar, E , Kağızmanlı, T , Akkaya, A . (2013). TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 33-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265146