5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Olarak Elektrik Manyetizma Konusunda Hazırlanan Materyallerin Etkililiği

5E modelinin beş aşamasından biri olan “derinleşme aşaması”, öğrencilerin birlikte ulaşmış oldukları bilgileri veya problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve problemlere uyguladıkları ve bu yolla zihinlerinde daha önce var olmayan yeni kavramları kazanabildikleri önemli bir aşamadır. Hem derinleşme aşamasının etkililiğini kontrol etmek hem de bu aşamada kullanılabilecek öğretim materyalleri geliştirmek amacıyla, bu çalışmada İlköğretim 8.  sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programında yer alan  “Elektrik Akımının Manyetik Etkisi,  Isıya dönüşümü ve Elektrikli Araçlarının Gücü”  konusuna yönelik,  yapılandırmacı öğrenme kuramının 5E modelinin “derinleşme”  aşamasına uygun olarak öğrenci çalışma yaprakları hazırlanmış, uygulanmış ve etkililiği değerlendirilmiştir. Çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmış ve çalışma 2009–2010 öğretim yılının ikinci döneminde 40 sekizinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Elektrik ve Manyetizma konusunun işlenişinde 5E modelinin derinleşme aşamasına yönelik geliştirilen ve uygulanan çalışma yapraklarının büyük ölçüde amacına ulaştığı,  öğrencilerin konuyu derinlemesine öğrenmelerine katkı sağladığı ve öğrencilerin öğrendiklerini hayata daha verimli aktarabildikleri sonucuna varılmıştır.

EFFECTIVENESS OF MATERIALS PREPARED ON ELECTRIC MAGNETISM SUBJECT CONSIDERING ELABORATION STAGE OF 5E MODEL

The elaborate stage that is one stage of 5E model is seen as an important step, which is thought to help students to learn new concepts by changing the approach to the problems and solutions, and their application to new challenges and problems. In this study, by implementing them, it is aimed to evaluate the effectuality of the studying leaves that are prepared for the 8th grade students’ Science and Technology subject. This work is prepared proper to the "elaboration" stage of the 5E model of the Constructivist Learning Theory and oriented to the topic of; “Magnetic effect of the electric currency, its heat exchange and the power of electrical vehicles". In this work, a quasi-experimental method with pretest- posttest control group has been used. This work was conducted by the researcher himself together with 40 (20 experimental group, 20 control group) 8th grade students in the second semester of 2009-2010 academic year. In the Experimental Group, the classes were performed by the prepared materials and in the Control Group by using the existing textbooks. At the end of the research; activities and work sheets developed for elaborate stage of 5E model at electric and magnetism subject reached to their objects and assisted in learning deeply.

Kaynakça

Aydoğmuş, E. (2008). Lise 2 fizik dersi iş-enerji konusunun öğretiminde 5E modelinin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Bozdoğan, E. A. ve Alper Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2), s. 579-590.

Brooks, J.G. ve Brooks, M.G. (1993). The case for constructivist classrooms. Virginia. Brooks, M. G. ve Brooks J. G. (1999). The courage to be constructivist. Educational Leadership, 57 (3), s.18-24.

Bybee, R. (1993). Instructional model for science education in developing biological literacy. Colorado Springs, CO: Biological Sciences Curriculum Studies.

Bybee, R. W. (1997). Achieving scientific literacy: from purposes to practices. Portsmouth, UK: Heinemann.

Çepni, S., Akdeniz, A.R. ve Keser, Ö.F. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi. 19. Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Deryakulu, D. (2001). Sınıfta demokrasi, Ankara, Eğitim Sen Yayınları.

Er Nas, S. (2008). Isının yayılma yolları konusunda 5E modelinin derinleşme aşamasına yönelik olarak geliştirilen materyallerin etkililiğinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Er Nas, S., Şenel Çoruhlu, T. ve Çepni, S. (2009). 5E modelinin derinleşme aşamasına ilişkin fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri: Trabzon ili örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 967- 982.

Kanlı, U. (2007). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımı ile doğrulama laboratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve kavramsal başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Keser, Ö. F. (2003). Fizik eğitimine yönelik yapılandırmacı bir öğrenme ortamı tasarımı ve uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Lawson, A.E. (1995). Science teaching and the development of thinking. Belmont, CA: Wadsworth

Özmen, H., (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational, 3(1), s.100- 111.

Perkins D. N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, November, s. 6-11.

Smerdan, B.A. ve Burkam, D.T. (1999). Access to constructivist and didactic teaching: Who gets it? Where is it practiced? Teachers College Record, 101(1), s.5.

Türker, H. (2009). Kuvvet kavramına yönelik 5E öğrenme döngüsü modelinin anlamlı öğrenmeye etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Niğde.

Varış, F. ( 1998). Eğitim Programlarının Geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kitabı

Kaynak Göster

APA Ersoy, İ , Sarıkoç, A , Berber, N . (2013). 5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Olarak Elektrik Manyetizma Konusunda Hazırlanan Materyallerin Etkililiği . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 144-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265150

3429 3806

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Olarak Elektrik Manyetizma Konusunda Hazırlanan Materyallerin Etkililiği

İsmail ERSOY, Ahmet SARIKOÇ, Nilüfer CERİT BERBER

ARGÜMANTASYONA DAYALI KAVRAM KARİKATÜRÜ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Suat TÜRKOĞUZ, Merve CİN

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE KAVRAM YANILGILARININ NEDENLERİ

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN ALGILARI

Salih UZUN, Günay PALİÇ, Ali Rıza AKDENİZ

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Enver TATAR, Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Adnan AKKAYA

KONUŞMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN KİTAPLARDA YER ALAN SES ÖZELLİKLERİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek TOSUN, Seçkin AYDIN

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 9. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Rabia TANEL, Serap KAYA ŞENGÖREN, Ayşegül YILDIRIM BENLİ, Nevzat KAVCAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNE GÖRE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

GEOMETRİK ŞEKİL OLUŞTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Funda ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Merve POLAT