MATEMATĠK ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENME ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġ VE DENEYĠMLERĠ

Özel durum çalışması niteliğindeki bu araştırmanın amacı, İzmir ili merkez ilçelerinden birinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinliklerine yönelik görüşlerini ve deneyimlerini betimlemektir. Seminere farklı mesleki deneyime sahip ilk ve ortaöğretimin farklı sınıf seviyelerinde görev yapmakta olan on sekiz matematik öğretmeni katılmıştır.  Katılımcılara seminer öncesinde öğrenme etkinliklerine ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini belirlemeye yönelik dokuz adet açık uçlu sorunun yer aldığı bir görüş formu verilmiştir. Söz konusu form aracılığıyla yazılı olarak elde edilen veriler nitel olarak analiz edilmiş ve bulgular semineri gerçekleştiren ilk iki yazarın gözlem notları ile desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin etkinlik kavramına ilişkin görüş ve deneyimlerinin oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın matematik eğitimcilerine, matematik öğretmenlerine ve öğrenme etkinlikleri ile ilgili yapılacak araştırmalara yararlı bilgiler sağlayacağı ve yeni matematik öğretim programının etkin biçimde uygulanabilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

MATHEMATICS TEACHERS’ OPINIONS AND EXPERINCES RELATED TO LEARNING TASKS

The purpose of this case study is to describe opinions and experiences of mathematics teachers who attended the in-service education seminar organized by the Board of County Education of Izmir towards learning activities. Eighteen mathematics teacher (twelve women, six men) serving different grades with varied professional experiences in primary and secondary school were participated to the seminar. A form which consists of eight open-ended questions aiming at determining opinions and experiences about learning tasks was given to the participants before the seminar. Data obtained from this form at issue were analyzed qualitatively and findings were supported with the help of observation notes of the first and the second authors. At the end of the study it was seen that the mathematics teachers‟ opinions and experiences related to the learning tasks were very limited. It is thought that this study will provide useful information to mathematics teachers, mathematics educators and future researches related to learning tasks and will contribute to implementing the new mathematics curriculum efficiently.

Kaynakça

Baki, A. & Gökçek, T. (2005). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerindeki İlköğretim Matematik (1-5) Program Geliştirme Çalışmalarının Karşılaştırılması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 587-588.

Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (4. Baskı). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.

Bukova-Güzel, E. & Alkan, H. (2005). Yeniden Yapılandırılan İlköğretim Programı Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 385-420.

Doolittle, P. E. (2002). Complex Constructivism: A Theoretical Model of Complexity and Cognition. 12.01.2003 tarihinde http://edpsychserver.ed.vt.edu/research/complex1.html adresinden alınmıştır. Epstein, M., Tricia, R. (2002).

Constructivism. 04.05.2003 tari,hinde

http://tiger.towson.edu/~mepste1/researchpaper.htm adresinden alınmıştır.

Ersoy, Y. (2006). İlköğretim Matematik Öğretim Programındaki Yenilikler-I: Amaç, İçerik Ve Kazanımlar, İlköğretim Online, 5(1), 30-44.

Gömleksiz, M., N. (2005). Yeni İlköğretim programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 339-384.

Hugener, I., Pauli, C., Reusser, K., Lipowsky, F., Rakoczy, K., & Klieme, E. (2009). Teaching patterns and learning quality in Swiss and German mathematics lessons. Learning and Instruction, 19(1), 66–78.

Ishii, D., K. (2003). Constructivist Views of Learning in Science and Mathematics. ERIC Clearinghouse for Science Mathematics and Environmental Education Columbus OH. ERIC Digest, ED482722.

MEB, (2005). Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, http://ogm.meb.gov.tr/(alıntı 01 Ekim 2009).

Saunders, W.L. (1992). The Constructivist Perspective: Implications and Teaching Strategies for Science. School Science Mathematics. 92(3), 136-141.

Suzuki, K., & Harnisch, D. L. (1995). Measuring Cognitive Complexity: An Analysis Of Performance-Based Assessment In Mathematics. Paper presented at the 1995 Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA, April 18-22.

Kaynak Göster

APA Uğurel, İ , Bukova-güzel, E , Kula, S . (2010). MATEMATĠK ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENME ETKĠNLĠKLERĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġ VE DENEYĠMLERĠ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (28) , 103-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25125/265299