LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmada, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucu yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programlarına giriş koşullarında meydana gelen değişimler irdelendi. Eğitim Fakültelerinde yer alan bazı bölümler (Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi ile Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi) (3,5+1,5) yıl olmak üzere tezsiz yüksek lisans programını uygularken; bunların dışında yer alan (Eğitim Bilimleri, İlköğretim, Yabancı Diller, Güzel Sanatlar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) bölümler 4 yıl süreli lisans eğitimi vermektedir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler tezli yüksek lisans yapma şartı aranmaksızın; lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler de, tezli yüksek lisans programını bitirdikten sonra sınavla doktora yapma hakkına sahip olmaktadırlar. Akademik açıdan bu durum değerlendirildiğinde, tezsiz yüksek lisans mezunlarının, bilimsel araştırmada kullanacakları yol, yöntem ve değerlendirme bilgilerinden yoksun bir düşünceyi tez formatına sokmadan doktora gibi akademik anlamda büyük önem taşıyan özgün bir çalışma yapabilmesinin ne derece doğru olacağı konusunda bir değerlendirme formu oluşturuldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde görevli öğretim elemanlarına uygulandı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi ve konuya ilişkin öneriler sunuldu.

In this study, the changes in the application requirements for MA (with or without thesis) and the MS programmes after the re-structuring process of the education faculties were analyzed. In education faculties, while some departments such as Secondary School Science and Mathematics Education and Secondary School Social Fields for Second School Education has five year (3,5+1,5) undergraduate programmes, some departments such as Educational Sciences, Primary School Education, Foreign Languages, Fine Arts, Computer and Teaching Technologies Education have four year undergraduate programmes. Moreover, the graduates completing the masters'programme without thesis can have the right of applying for the Ph D programme. When viewed from academic perspective, this situation arises, a question. To what is it fair to accept the students who have no experience in writing for a Ph D study? An evaluation form was established on this question and conducted on the academic staff in Buca Faculty of Education in Dokuz Eylül University. The results were analyzed statistically and suggestions were presented.

Kaynak Göster

APA Gök, T , Sılay, İ . (2005). LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268363

3159 3491

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI I LİSANS ve DOKTORA DERS PROGRAMLARININ ÖĞRETİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mücahit Bora

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Merih Tekin BENDER

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ercan ARI, Elif PEHLİVANLAR, Arif COMEK

LİSANSÜSTÜ GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) EĞİTİMİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ UYGULAMASI

Vedat Özsoy

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YER ALAN UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA AUTO-TELOS (BİR TAVIR OLARAK) OYUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI VE ÖNEMİ

Yasemin SÖZER

DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Teoman KESERCİOĞLU, Oğuz SERİN

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Sabahattin Deniz, İzzet Görgen, Nurettin Şahin

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ

Sibel CENGIZHAN, Nuriye AKKUL

ORTAÖĞRETİM FEN ve MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ

Canan KANDİLLİ

ÜNİVERSİTELERİN RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Aygül Aykut