İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Zorbalığı Yordamada Problem Çözme Becerisi, Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ve Fiziksel Özyeterliğin Rolü

Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasındaki zorbalığı yordamada problem çözme becerisi, sürekli öfke-öfke ifade tarzları, fiziksel özyeterlik, yaş ve cinsiyetin rolünü incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 622 ilköğretim ikinci kademe öğrencisi oluşturmuştur. Çoklu kategorik lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre; mağdurlar düşük fiziksel özyeterlik ve yüksek içe yöneltilmiş öfke puanlarına sahipken, zorbalar yüksek fiziksel özyeterlik puanlarına sahiptir. Zorba/mağdurlar ise düşük problem çözme becerisi ve yüksek dışa yöneltilmiş öfke puanlarına sahiptir. Ayrıca, yaş açısından bir farklılık bulunamazken, erkek öğrencilerin kızlara göre daha çok mağdur olduğu bulunmuştur.

The role of Problem Solving Skills State=trait Anger and Anger Expression Style Physical Self=efficiency in predicting Bullying among middle school students

In this study, investigating the role of problem solving skills, state-trait anger and anger expression styles, physical self-efficacy, age and gender in predicting bullying is aimed. The sample consists of 622 participants recruited from middle school students. The multinomial logistic regression analysis indicated that; while victims had low physical self¬efficacy and higher internalized anger scores, bullies had higher physical self-efficacy scores. Bully/victims had low problem solving skills and higher externalized anger scores. Furthermore, while no significant age differences were found, boys were more likely to be bullied than girls.

Kaynak Göster

APA Atik, G , Kemer, G . (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Zorbalığı Yordamada Problem Çözme Becerisi, Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ve Fiziksel Özyeterliğin Rolü . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268269