İLKÖĞRETİM I. KADEME VERİLEN PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmada ilköğretim I. kademede verilen performans görevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2009-2010 öğretim yılında Hatay il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Antakya merkez ilçesinde bulunan toplam 147 ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Örneklemi ise küme örnekleme yöntemi ile seçilen 37 ilköğretim okulundan toplam 309 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 5’li likert tipinde kapalı uçlu sorulardan oluşan anket ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; öğretmenlerin performans görevlerinin yararlı olduğunu, görevlerin öğrencileri düşünmeye yönlendirdiğini, kalıcı öğrenmeler sağladığını, öğrencilerin araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini ve öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirdiklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. Performans görevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin olarak; velilerin olumsuz tutumlarının öğrencileri olumsuz etkilediği, görevlerin değerlendirilmesi için sürenin yetersiz olduğu, internetin ve bilgisayarın yanlış kullanımının öğrencileri olumsuz etkilediği, öğrencilerin performans görevlerini neden yaptıklarını bilmedikleri, öğrencilerin görevlerin maddi yükünden şikâyetçi oldukları, görevlerin emek harcanmadan internetten hazır alındığını ve görevlerin çoğunun veliler tarafından hazırlandığı saptanmıştır.

THE EVALUATION OF PERFORMANCE TASKS GIVEN AT THE FIRST DEGREE OF PRIMARY EDUCATION ACCORDING TO TEACHERS’ OPINIONS

In this study, it is aimed to find out teachers’ opinions about performance tasks given at the first degree of primary education. The study was carried out on teachers working at primary schools in Hatay province in 2009-2010 education year. The survey model was used in this study. The population of the study is composed of 147 primary schools in Antakya city center. The sample consists of 309 teachers chosen from 37 primary schools by cluster sampling method. As data collection tool was questionnaire which consisted of 5 likert-type closedended questions and semi-structured interview form that consisted of open-ended questions used. It was identified as a result of the study that the teachers stated that performance tasks are useful, lead the students for thinking, enable permanent learning, develop research and critical thinking skills of students and students associate the things they learnt with daily life. With regards to the problems experienced about performance tasks; it has been found out that tutors’ negative behaviours affect the students negatively, time is inadequate for assessing the tasks, improper use of internet and computer affect the students negatively, the students do not know why they do the performance tasks, the students complain about financial burdens of the tasks, the tasks are taken from internet as they are, without any effort, and a great deal of the tasks are done by tutors.

Kaynakça

Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2, 354-363.

Belet, Ş. D. ve Girmen, P. (2007). Türkçe dersinde kullanılan performans ödevlerinin etkililiği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5-7.

Berberoğlu, G. (2006). Sınıf İçi Ölçme Değerlendirme Teknikleri. İstanbul: Morpa Yayıncılık.

Coşkun, E., Gelen, İ. ve Kan, M. O. (2009). Türkçe derslerindeki performans görevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 22-55.

Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 99-114.

Doğan, A. B. (2005). Fen Öğretiminde Değerlendirme Etkinlikleri Üzerine Öğretmen Görüşleri (Van İli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Doğan, N., Karakaya, İ. ve Gelbal, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin ölçme araçlarıyla ilgili yeterlik algıları ve bu araçları kullanma durumları. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, 15-17.

Duban, N. ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.

Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karsılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programlarında Yer Alan Proje Ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Ve Veli Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kerlinger F. N.(1973). Foundation of Behavioral Research (Second edition). New York: Holt Rinehart and Winston. Korkmaz,

H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları.

Ankara: Yeryüzü Yayınevi.

Mamaç, N. H., Ünsal, N. ve Yavuz, D. (2006). İlköğretim Matematik 3 Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB, (2008). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi: Aralık 2008, sayı: 2552.

MEB, (2007). İnternet Üzerinden Hazırlanan Proje ve Performans Görevleri. İndirilme tarihi:17 Eylül 2009, http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=haber&id=289

Meydan, A. ve Öztürk, Ç. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde uygulanan ölçme-değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüşleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 629-635.

Ocak, G., Ocak, İ, Gündüz, M. ve Özdemir, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarılarının ölçülmesinde alternatif ölçme değerlendirme ve geleneksel değerlendirme yaklaşımlarının karsılaştırılması, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 61-65.

Pullant, J. (2001). SPSS Survival Manual. A Step-By-Step Guide to Data Analyses Using SPSS for Windows. Philadelphia: PA. Open Universty Pres.

Tüfekçioğlu, N. ve Turgut, S. (2008). Yenilenen ilköğretim programı çerçevesinde değişen ölçme değerlendirme uygulamalarına sınıf öğretmenlerinin bakış açıları ve karsılaştıkları zorluklar, VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 131-133.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M , Benli, N . (2011). İLKÖĞRETİM I. KADEME VERİLEN PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (30) , 250-267 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25121/265267