FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bilimsel araştırmalar, tüm disiplinlerde olduğu gibi Fen Bilimleri Eğitimi için de gelişimin ön koşuludur. Ayrıca herhangi bir bilim dalında yapılan araştırmalara dair nicelik ve nitelik bilgisi, o alanın konumu ile ilgili açıklayıcı bilgiler içerir.   Bu çalışmanın amacı, Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim Fakültesi’nde Fen Bilimleri Eğitimi alanında, 2001-2011 tarihleri arasında tamamlanmış yüksek lisans tezlerinin, çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır. Bu amaç doğrultusunda, Fen Bilimleri Eğitimi alanında yazılmış olan yüksek lisans tezlerinin bir listesi çıkarılmıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun kütüphanesinde tarama yapılarak amaca uygun toplam 34 tez belirlenmiştir. Bu tezlerin çoğuna doğrudan erişim sağlanmış; bunun olanaklı olmadığı durumlarda, tezler araştırmacıların kendilerinden ya da danışmanlarından elde edilmiştir. Bu aşamadan sonra veriler düzenlenmiş, temalara göre gruplanmış ve uygun olduğu durumlarda veriler sayısal hale getirilerek sunulmuştur. Araştırma kapsamındaki 34 tez, “yıllar, sayfa sayıları, danışmanların ünvanları, tezi tamamlayanların cinsiyetleri,   araştırma türleri (nicel - nitel - tümleşik),    araştırma modelleri (deneme - tarama), örneklem sayıları, örneklem düzeyleri, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesi (betimsel istatistikler, t-testi, varyans analizi veya korelasyonlar) ve kaynakların türleri (yerli - yabancı)” bakımından incelenmiştir. Araştırma bulgularından; tezleri tamamlayan bayanların yüzdesinin erkeklere yakın olduğu, tez danışmanlarının yardımcı doçent ve tezlerin de daha çok nicel ağırlıklı olduğu ortaya çıkmıştır.

A RESEARCH INTO COMPLETED POST-GRADUATE THESES IN THE FIELD OF PHYSICAL SCIENCE: CELAL BAYAR UNIVERSITY SAMPLE

Scientific research is the prerequisite for development for the science education as for all disciplines. Moreover, quantity and quality information about researches carried out in any disciplines includes explanatory information about the position of that field. The aim of this study is to analyse master’s theses completed between years of 2001-2011 at Celal Bayar University, Demirci Faculty of Education, department of science education in terms of various variables. Total 34 theses fit for the purpose were designated by scanning at the library of Council of Higher education. The method of content analysis was employed in this study. 34 Theses within the scope of research were analyzed in terms of “years, number of pages, titles of advisors, sexes of thesis owners, types of research (quantitative- qualitative-integrated), models of research (test-scanning), numbers of sampling, levels of sampling, data collection tools, analysis of data (descriptive statistics, t-test, variance analysis or correlations) and types of sources (national-international). Research findings showed that the percentage of females completing theses was close to that of males, thesis advisors being assistant professors and theses being mostly quantitative.

Kaynakça

Arı, G.S., Armutlu, C., Tosunoğlu, N.G. ve Toy, B.Y. (2009). Nicel araştırmalarda metodoloji sorunları: Yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64- 4.

Arslantürk, Z. (1995). Araştırma metod ve teknikleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, No. 103.

Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: İki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.

Cebeci, S. (1997). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Cohen, L., Manion, L., ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.).

NewYork, NY: Routledge. Çepni, S., ve Küçük, M. (2002, Eylül). Fen bilgisi öğretmenlerinin eğitim araştırmaları hakkındaki düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletilmiş 2.baskı).Trabzon.

Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar. Ankara

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111. Kaptan, S. (1977). Bilimsel araştırma teknikleri. (2.baskı). Ankara: Tekışık Matbaası.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. (16.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kayhan, M. ve Özgün-Koca S.A. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000 –

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72–81. Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011, Eylül). Web destekli eğitime yönelik yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi çalışması. Web Destekli Öğretim

Uygulamaları Sempozyum, Kayseri. Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal, 26(1), 5–24.

Sert, G. (2010). Öğretim teknolojileri eğitiminde yayınlanmış Türkiye adresli makalelerin içerik analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Türkdoğan, O. (1989). Bilimsel değerlendirme ve araştırma metodolojisi. İstanbul: MEB.

Ünal, S. (2003). Lise 1 ve 3 öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik

Üniversitesi, Trabzon. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yücedağ, T. ve Erdoğan, A. (2011). 2000–2009 Yılları arasında matematik eğitimi alanında

Türkiye’de yapılan çalışmaların bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2), 825-838.

Kaynak Göster

APA Polat, M . (2013). FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 46-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265147