EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında sürdürülmekte olan lisansüstü eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin ve görev alan öğretim elemanlarımızın eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşlerini belirlemek ve bu süreçteki eksiklikleri ortaya koymaktır. Araştırmanın veriler' öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik olarak geliştirilen "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Formu" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 8.00 paket programı kullanılmıştır. Velilerin değerlendirilme¬si sonucunda hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin lisansüstü eğitime yönelik bir takım sorunlarının olduğu belirlenmiştir. Bu sorunlar öğrencilerin, öğretim elemanlarının, lisansüstü programların, derslerin nitelik ve niceliklerine ve Enstitü bünyesindeki araç gereç olanaklarına yönelik olmak üzere gruplandırılabilir. Bu bildiride ulaşılan sonuçlar ve süreçte yaşanılan eksikliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

The aim of this study is to determine the ideas of some graduate students and the lecturers serving at Dokuz Eylül University, Institute of Educational Sciences, about education and teaching process being applied to all the programmes and determine the problems related to this process. "Graduate Education and Teaching Evalution Form" was applied to the university students and lectureres as data collection tool. The data collected was analyzed by using SPSS 8.0. At the and, it was founded out that both lecturers and graduate students have some problems regarding gradute education. These problems can be classified into two groups the quantity and the quality of graduate student, lecturers, programs and lectures and the availibility of educational material that the Institute has. In this paper, the results and suggestions for the solutions of the problems were presented.

Kaynak Göster

APA Kaya, S , Sezgin, G , Kavcar, N . (2005). EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268406

3147 3483

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

PLASTIK SANATLARDA LİSANS USTU EGITIM PROGRAMLARINDA UYGULAMALI ALAN ARAŞTIRMALARI

Bedri KARAYAĞMURLAR

LİSANSÜSTÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ

Sermin BİLEN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAYGILARI ARAŞTIRMA ve İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ARAŞTIRMA YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seda SARACALOĞLU, S. Rana VAROL, İlke EVİN ERCAN

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turan SAĞER

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Ayla GÜRDAL, Ayşen BAKİOĞLU, Aysun ÖZTUNA

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ DANIŞMANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Gülsen UNVER

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU BİYOLOJİ LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGILARI

Rıdvan Kete, Fevziye Arslan, Mustafa Bakaç

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Serkan NARLI, Berna GÜNHAN

PDR LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve BENLİK SAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Rengin Akboy, Yasemin Argun, Ebru İkiz