EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME ve DENETİM ODAĞI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin Problem Çözme ve Denetim Odaklarında cinsiyet ve alanlarına ilişkin değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek ve öğrencilerin problem çözme ve denetim odakları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini 94 kız ve 42 erkek olmak üzere toplam 136 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Roller (1966)'ın iç-Dış Denetim Odağı Ölçeği (RIDKOÖ), Heppner ve Peterson (1982)'ın Problem Çözme Envanteri (PÇE) ile elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda cinsiyete göre, problem çözme ve denetim odağı toplam puan ortalamalarının anlamlı olarak farklılaşmadığı; alanlarına göre, problem çözme ve denetim odağı toplam puan ortalamalarının anlamlı olarak değiştiği bulunmuştur. Problem çözme becerisi ile denetim odağı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin Problem Çözme ve Denetim Odakla­rında cinsiyet ve alanlarına ilişkin değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek ve öğrencilerin problem çözme ve denetim odakları arasındaki ilişkiyi incelemektir...

Kaynak Göster

APA Saracaloğlu, S , Serin, O , Bozkurt, N . (2005). EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME ve DENETİM ODAĞI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268368

3215 3553

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU BİYOLOJİ LİSANS ÜSTÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYGILARI

Rıdvan Kete, Fevziye Arslan, Mustafa Bakaç

FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI

Bülent ÇAVAŞ, Teoman KESERCİOĞLU

LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARDA YARATICI TAVRIN GEREĞİ

Emine Halıçınarlı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ercan ARI, Elif PEHLİVANLAR, Arif COMEK

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Gökmen ÖZMENTEŞ, Sabahat ÖZMENTEŞ

AKADEMİK PERSONEL OLMADAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yasemin SAYAN, Hüseyin AKSU

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Eylem YILDIZ, Ercan AKPINAR, Hilal AŞKAR, Ömer ERGİN

FEN BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ :(İNGİLTERE - FRANSA - NORVEÇ - YUNANİSTAN - TÜRKİYE YAKLAŞIMLARI)

Bülent Çavaş, Teoman Kesercioğlu

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE İKİLEM

Rıdvan Kete, Hakan Durmuş

ÖĞRETMEN ADAYI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN MOTİVASYON KAYNAKLARI

Kürşat YENİLMEZ, M. Bahaddin ACAT