DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı, alanlarına göre Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin çoklu zeka alanları açısından dağılımlarının nasıl olduğunu belirlemek ve öğrencilerin zeka alanları ile öğrenim gördükleri lisansüstü eğitim programlarının örtüşüp / örtüşmediğini saptamaktır. Araştırmanın örneklemini 87 kız ve 42 erkek olmak üzere toplam 129 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, uyarlaması Oral (2001) tarafından yapılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı. 90 olan "çoklu Zeka Envanteri" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, alanlara göre sözel/dilbilimsel, görsel/uzamsal, müzikal/ritmik, bedensel/duyudevinimsel, sosyal/bireylerarası ve doğa zekasına ilişkin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farlılıkların olduğu belirlenmiştir.

THE COMPARISON OF MULTIPLE INTEWGENCE AREAS OF THE POSTGRADUATE STUDENTS OF DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

The aim of this study is to determine the number of the postgraduate students at Dokuz Eylül University Institu¬te of Educational Sciences according to their multiple intelligence areas and to identify whether their intelligence areas correspond to the postgraduation programs that they attend. The sample of the study consists of 87 female, 42 male, totally 129 students. As the data collection instrument, "Multiple Intelligence Inventory", whose Cronbach Alfa reliability number is. 90 and which was adapted by Oral (2001) was used. As a result of the study, statistically significant relationships between score means related to linguistic intelligen¬ce, visual-spatial intelligence, musical intelligence, bodily kinesthetic intelligence, social/interpersonal intelligence and natural intelligence were found out.

Kaynak Göster

APA Kesercioğlu, T , Serin, O . (2005). DEÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268400