BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ALGILARI

Bu araştırmada bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik ve bilgisayar öğretimi öz yeterlilik algıları ve bu algılar arasındaki ilişkilerin incelenmiştir. Araştırma 184  bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri TSES-Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği ve “Bilgisayar Öğretmenliği Öz Yeterlik Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçunda öğretmen adaylarının bilgisayar öğretimi öz yeterlik algılarının cinsiyete ve sınıf düzeyine göre değiştiği, bilgisayar öğretimi öz yeterlik algısı ile öğretmenlik özyeterlik algısı arasında orta düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuştur.

PRESERVICE COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY TEACHERS’ TEACHING AND COMPUTER TEACHING SELF – EFFICACY PERCEPTIONS

The purpose of this research is to investigate the self-efficacy for teaching and computer teaching of computer and instructional technology educatication preservice teacher’s and to exemine relationships between their self-efficacy perceptions. The research was conducted on 184 preservice computer and instructional technology education teachers. The data was collected with the Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TTSES) and Computer Teachers’ Sense of Efficacy Scale. The findings have discerned that there is positive significant relationship between preservice teachers’ self-efficacy perceptions and computer and technology teaching self-efficacy perceptions. Also the findings have proved that preservice teachers’ computer and technology teaching self-efficacy perceptions vary in tems of gender and grade level..

Kaynakça

Akbaş, A., ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz- yeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110. Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz-yeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 34-44.

Akengin, H., Şahin, C., Kaya, B., Bengiç, G. ve Sargın, S. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının genel coğrafya konuları ve bunların öğretimi ile ilgili öz-yeterlik algıları. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, 78-97.

Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.

Akkoyunlu, B., Orhan, F. veUmay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği bilgisayar öz-yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8. Aykaç, N. ve Ulubey, Ö. (2009). Sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öz- yeterlilik değerlendirilmesi.[Online]: ve öğretmenlik tutumları arasındaki ilişkinin http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=104837 adresinden 20 Nisan tarihinde ulaşılmıştır.

Bandura, A. & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic, interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41(3), 586-598.

Çakıroğlu, E. ve Işıksal, M. (2009). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutum ve özyeterlik algıları. Eğitim ve Bilim, 34(151), 132-139.

Çevik, B. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Conference on

New Trends in Education and Their Implications, 701-707. Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançları üzerine bir araştırma. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 87-96.

Friedman, I. A. & Kass, E. (2002). Teacher self-efficacy: a classroom-organization conceptualization. Teaching and Teacher Education, 18(6), 675-686.

Gençtürk, A. ve Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim

Online, 9 (3), 1037-1054. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr/vol9say3/v9s3m17.pdf

Ekim 2010 tarihinde indirilmiştir.

Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation, Journal of Educational Psychology, 76 (4), 569–582.

Günhan, B. C., ve Pirgayipoğlu, D. (2004). Eğitim fakültelerinde ilköğretim matematik bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik öz-yeterlik algılarındaki

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 750-755. farklılıklar, Güvenç, H. (2011a). Öğretmen adayı öğrencilerin mesleki öz yeterlilik algıları ile öğrenci başarısı sorumluluk algıları. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (2), 1421.

Güvenç, H. (2011b). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(1), 99-116.

Hamurcu, H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları. Eğitim Araştırmaları, 24, 112-122.

Kaya B. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının transferin öğretimi ile ilgili öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 99 -116. Kiremit, H. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz- yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kiremit, H. Ö. ve Gökler, İ. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji öğretimi ile ilgili öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 27, 41-54. Eğitim

Morgil, İ., Seçken, N. ve Yücel, S. A. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz- yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 6(1), 62-72.

Morrell, P. D. & Carroll, J. B. (2003). An extended examination of preservice elementary teachers' science teaching self-efficacy”. School Science & Mathematics, 103(5), 246-251.

Orhan, F. (2005). Bilgisayar öğretmen adaylarının, bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik inancı üzerine bir çalışma. of Educational Research, 21, 173-186. Eurasian Journal

Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Çakıroğlu, J. (2002). Fen bilgisi aday öğretmenlerin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen öğretimine yönelik tutum ve öz- yeterlik inançları. V.Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Pajares F. (1997). Current directions in self-efficacy research. [Online]: http://www.des.emory.edu/mfp/effchapter.html 01 Temmuz tarihinde ulaşılmıştır.

Schriver, M., Czerniak, C.M. (1999). A comparison of middle and junior high science teachers' levels of efficacy and knowledge of developmentally appropriate curriculum and instruction, Journal of Science Teacher Education, 10(1), 21-42

Tschanen-Moran, M., Hoy, A. W. & Hoy, K. W. (1998). Teacher efficacy: its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.

Tschanen-Moran, M. & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

Tschannen-Moran, M. & Hoy, A. W. (2007). The differential antecedents of self- efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, (6), 1-34.

Tuzcu, Ö. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının mesleki yeterlik algıları ve mesleki güdülenme düzeyleri ile akademik başarı algıları arasındaki ilişki. lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yayınlanmamış yüksek Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M.ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.

Üredi, I.ve Üredi, L. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine, bulundukları sınıflara ve başarı düzeylerine göre fen öğretimine ilişkin öz- yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-8.

Yılmaz, G., Yılmaz, B. ve Türk, N. (2010). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleklerine ilişkin öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(2), 85–90.

Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P.ve Soran, H. (2006). Hacettepe Üniversitesi

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 278-287.

Kaynak Göster

APA Temelli, D , Güvenç, H . (2014). BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ALGILARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (37) , 82-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25112/265122