ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARI

ÖZET:  Bu araştırmanın amacı fen lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarını ile akademik benlik tasarımlarını a) cinsiyet, b) sınıf düzeyi, c) başarı durumu ve d) öğrenim görmeyi planladığı fakülte bazında incelemektir. Bu araştırma Ankara Fen Lisesi öğrencileri üzerinde yürütülmüş ve toplam 345öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplamak amacıyla 24 maddelik bir matematik dersine yönelik tutum ölçeği ve sekiz maddelik bir akademik benlik tasarımı ölçeği ile kişisel bilgiler formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan matematik dersine yönelik tutum ölçeğinin alfa güvenirliği 0.98, akademik benlik tasarımı ölçeğinin alfa güvenirliği ise 0.81 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde ikili grupların karşılaştırılmasında t testi, ikiden fazla karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, fen lisesi öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları bakımından erkek öğrenciler lehine fark bulunmuştur. Yine, öğrencinin sınıf düzeyi ile başarı düzeyi bakımından anlamlı bir fark elde edilirken öğrenim görmeyi planladığı fakülte bazında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

ATTITUDES TOWARDS MATHEMATĠCS COURSE AND THE ACADEMIC SELF CONCEPT OF THE STUDENTS ATTENDING AT ANKARA SCIENCE HIGH SCHOOL

This study aimed at analyzing the attitudes towards mathematics course and the academic self concept of the students of a science high school on the basis of the variables of a) gender, b) grade, c) success and d) the faculty they plan to study at. The study was conducted with the participation of 345 students from Ankara Science High School. A 24-items attitude scale for mathematics course, an 8-item academic self concept scale and personal information form were used for data collection purpose. Alpha reliability coefficient of the attitude scale for mathematics course was calculated as 0 .98 and of the academic self concept scale as 0.81. In data analysis, t-test was used for pairwise group comparisons and one-way ANOVA analysis and Scheffe test for the comparisons between more than two groups. The results of the study indicated that there was in difference in favor of male students in Science High School in term of attitudes towards mathematics course and academic self-concepts. There was a significant difference between grade level and achievement level. No difference was in term of the faculty the students plan to attend at university.

Kaynakça

Aiken; L.R (1985). Psychological Testing and Assesment. Allyn and Bacon Inc

Alçı, B. ve Erden, M. (2006). The Effects of School Teachers‟ Attitudes Towards The Mathematics Achievement Forth Grade Students By Gender. Erzincan Eğitim Fakültesi, 8(1), 13-21.

Ashby, B. (2009). Exploring Children’s Attitudes Towards Mathematics. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics (Ed: Joubert, M), 29(1), 7-13.

Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 11 (62), 31-36.

Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara ÖSYM Yayınları

Baykul, Y. (1994). İlköğretim Okullarında Matematik Öğretimine Bakış. Ankara: TED Yayınları.

Collis, B. (1987). Sex Differences in the Association between Scondary School Students‟ Attitudes Towards Mathematics and Towards Computers. Journal For Research in Mathematics Education, 18(5), 394-402.

Çoban, A. (2003). Ankara Merkez Ortaokullarındaki Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumları. H.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi.

Dungan, J.F. ve Thurlow, G.R. (1989). Students‟ Attitudes to Mathematics: A Review of The Literature. The Australian Mathematics Teacher, 45(3), 8-11.

Güler, Ş. (1997). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Derslerine Karşı Tutumlarının Eğitim Sistemi açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi.

Hannula, M.S. (2002). Attitudes Towards Mathematics: Emotions, Expectations and Values. Educational Studies in Mathematics, 49, 25-46.

İnceoğlu, M. (2000). Tutum, Algı, İletişim. Ankara: İmaj Yayınevi.

Jacops, J.R. (1974). A Comparison Of The Relationship Between The Level Of Acceptance Of Sex-Role Stereotping and Attitudes Toward Mathematics Of Seventh Grades İn A Suburban Metropolitan New York. Disertations. New York.

Keller, C. (2001). Effects of Teachers‟ Stereotyping on Students‟ Stereotyping of Mathematics as a Male Domain. The Journal of Social Psychology, 141(2), 165-173.

Kıamanesh, A.R. (2005). The Role Of Students‟ Characteristic and Family Background in Iranian Students‟ Mathematics Achievement. Prospects. 35(2), 161-174.

Kislenko, K., Grevholm, B., Lepik, M. (2005). Mathematics is Important But Boring: Students‟ Belief and Attitudes Towards Mathematics. Relating Practice and Research in Mathematics Education. 4, 349-360.

Leder, G. (1992). Attitudes to Mathematics. Mathematic Education Research Journal, 4(3), 1- 7.

Merkel-Keller, C. (1977). Sex Differences in Mathematics: An Investigation of Sex Differentiated Attitudes Towards Mathematics and Sex-Differentiated Achievement in Mathematics on the Ninth Grade Level in Eight School in New Jersey. 23.10.2009 tarihinde http://www.eric.ed.gov adresinden alınmıştır.

Milne, L. (1992). Bridging Mathematics Students Students: Attitudes, Autonomous Learning Behaviours, and Problem Solving. In B Southwell, B. Perry ve K.Owens (Eds) Proceedings Of Fifthteenth Annual Conferance Mathematics Education Research Research Group Of Australasia.

Nazlıçiçek, N. (2007). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarını Açıklayıcı bir model Çalışması. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Nesin, A. (2002). Matematik ve Sonsuz. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Renger, I., Loose, F and Dumas, F. (2009). Students‟ Perceptions of Parental and Teacher Academic Involvement: Concequences on Achievement Goals. Europen Journal of Education, 24(2), 263-277.

Saracaloğlu, A. S., Başer,N., Yavuz, G., Narlı, S. (2004). Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumları, Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Başarıları Arasındaki İlişki. Ege Eğitim Dergisi, 5(2), 53-64.

Saracaloğlu, A.S., Özyılmaz-Akamca, G. ve Yeşildere, S. (2006) İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Tebd,gazi.edu.tr/arşiv/2006_cilt4/sayı_3. Adresinden alınmıştır. 25.9.2009 tarihinde http: //www.

Swetz. F. (1983). Attitudes Toward Mathematics and School Learning in Malaysia and Indonessia: Urban-Rural and Male-Female Dichotomies. Comparative Education Review, 27(3), 394-402.

Tanışlı, D. (2002). Matematik Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi.

Tocci, C. and Engelhard, G. (1991). Achievement, Parental Support, And Gender Differences in Attitudes Toward Mathematics. Journal of Educational Research, 84, 280-286.

Umay, A. (1996). Matematik Eğitimi ve Ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.

Uslu, G. (2006). Ortaöğretim Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, akademik başarılarına ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi. Balıkesir Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yenilmez, K. (2006). Matematiğin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi. Temel Matematik I-II. (Ed. Ahmet Kaçar) Ankara: Pegema Yayıncılık.

Yenilmez, K. ve Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Hazır bulunuşluk Düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 16(2), 529-542.

Yılmaz, M. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim, Sayı:172, 240-249.

Kaynak Göster

APA Pehlivan, H , Köseoğlu, P . (2011). ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (31) , 153-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25120/265255