Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki Düzeyleri

Bu araştırmada lise öğretmenlerinin örgütsel adalet ve iş doyumu algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada Minnesota Doyum ve Örgütsel Adalet ölçekleri kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen bulgular, katılımcıların örgütsel adaletin bütün boyutlarında “Katılıyorum” düzeyinde; İş Doyumu Ölçeğinde yer alan maddelere “Kararsızım” ve “Memnunum” düzeylerinde görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. İş doyumu ile örgütsel adaletin üç alt boyutu arasında .01 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. İş doyumu ile dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet boyutları arasındaki ilişki orta düzeyde anlamlı ve pozitiftir. Diğer taraftan, örgütsel adaletin alt boyutları arasındaki ilişki, bu boyutların iş doyumu ile olan ilişkisinden daha güçlüdür. Örgütsel adalet ve iş doyumu arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki vardır. Örgütsel adalet algı düzeylerinin yüksek olduğu iş yerlerinde iş doyumu algı düzeyleri de yüksektir.

The Relationship Levels Between Perceptions of Organizational Justice and Job Satisfaction of Lycee Teachers

In this study the relationship between the perceptions of organizational justice and job satisfaction of lycee teachers was examined. Minnesota Satisfaction and Organizational Justice scales were used in research. Findings obtained from scales, in all dimensions of organizational justice participants opined at level “I agree" and it showed that participants had had perspective at levels of “I am neutral” and “I am pleased” on items in job satisfaction scale. There is a significant relationship between job satisfaction and three sub-dimensions of organizational justice at level of 0,1. The relationship between job satisfaction and sub-dimensions of organizational justice is significant and positive at medium level. On the other hand, the relationship between the sub-dimensions of organizational justice is stronger than the relationship related to job satisfaction. There is a positive and very significant relationship between organizational justice and job satisfaction. The levels of perception of job satisfaction are also high in the workplaces where the levels of perception of organizational justice are high.

___

 • Agho, A. O., Mueller, C. W. & Price, J. L. (1993). Determinants of employee job-satisfaction: An empirical-test of a causal model. Hum. Relat. 46 (8), 1007–1027.
 • Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K.(2010). Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi, Educational Administration: Theory and Practice, 16 (4), 463–484.
 • Aslam, R., Shumaila, S., Sadaqat, S., Bilal, H. & Intizar, M. (2012). Organizational justice as a predictor of job satisfaction among teachers - a case study on university of the punjab, Lahore.
 • Atalay, İ. (2005). Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Bakhshi, A. (2009). Organizational Justice Perceptions As Predictor Of Job Satisfaction and Organization Commitment, International Journal of Business and Management, 4 (9), 146-149.
 • Brief, A. P. (1998). Attitudes in and Around Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage, Brown
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak, E,. Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 18.Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Cömert, M., Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Özer, N. (2008). Lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7 (13), 3-22.
 • Cranny, C.L. Smith, P. & Stone, F.F. (1992). Job Satisfaction: How People Feel About Their Job and How It Affects Their Performance, Lexington Books, New York.
 • Demirel, F. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri Denizli İli Örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Demirtaş, H. (2010). Dershane Öğretmenlerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Ağustos, 11 (2),185-200.
 • Demirtaş, Z. ve Ersözlü, A. (2010). Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri “e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences,” C0124, 5 (1), 199-209.
 • Eker, G. (2006). Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Eren, E. (2011).Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar (10. baskı), İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Fatimah, O. Amiraa, A. M. & Halim, F. W. (2011). The Relationships between Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 19 (S), 115 - 121 Universiti, Putra Malaysia Press
 • Gültekin, V.(1983). Hayat Ansiklopedisi. 1. Cilt, , Hakan Ofset. İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları.
 • İşbaşı, J.Ö. (2000). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü, Bir Turizm Örgütünde Uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • İşcan, Ö.F. Naktiyok, A.(2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algısı- Online 1-14 www. politics.ankara.edu.tr/dergi, adresinden 10 Ekim 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Karaca, E. (2008). Test ve Madde Analizi. İçinde: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Erkan, S. ve Gömleksiz, M. (Ed) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karakuş, A. (2008). Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinin İş Doyumlarına İlişkin Görüşleri.
 • (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Karasar, N.(2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (22.basım), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, S. ve Güleş, H. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini ile Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,3 (2), 74-89.
 • Lawler, E.E. (1987). Handbook of Organizational Behavior, New York: Prentice Hall.
 • Lund, D. (2003). Organizational culture and job satisfaction. Journal of Business and Industrial Marketing. 18- 3, USA: University of Nevada.
 • Misener, T.R., Haddock, K.S., Gleaton, J.U. & Ajamieh, A.R. (1996). Toward an international measure of job satisfaction. Nursing Research, 45, 87-91.
 • Oran, N. B. (1989). Job Satisfaction of a Group of Academical Staff in Marmara University. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Oğuz, E. (2011). Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Yöneticilerin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1), 45-65.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (21), 77-96.
 • Özgan, H. ve Bozbayındır, F. (2011). Okullarda Adil Olmayan Uygulamalar Ve Etkileri, Dicle Üniversitesi Ziya
 • Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,16, 66-85
 • Polat, S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. (Yayınlanmamış doktora tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Polat, S. ve Celep, C.(2008). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Algıları, Educational Administration: Theory and Practice Spring, (54),307- 331.
 • Ruder, G. J. (2003). The Relationship Among Organizational Justice, Trust, And Role Breadth Self-Efficacy, Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor Of Philosophy, Falls Church, Virginia,USA.
 • Sayın, U. (2009). Güven: İşletmelerde Algılanan Örgütsel Adalet Ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Bir Aracı - Bir Uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Söyük, S. (2007). Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve İstanbul İlindeki Özel hastanelerde Çalışan Hemşirelere Yönelik Bir Çalışma. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tan, Ç. (2006). İlköğretim okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Konusundaki Algıları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Thomas,P, & Nagalingappa,G. (2012). Consequences Of Perceived Organizational Justice: An Empirical Study Of White-Collar Employees, B.N.M Institute of Technology, BSK II Journal of Arts, Science & Commerce, India: Stage, Bangalore.
 • Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 551–573.
 • Weiss, D.J. R. Davis, R.V. England, G.E. & Lofquist, L.H. (1967), Manual for the Minnesota Satisfartion Questionnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation 22 Work Adjustment Project Industrial Relations Center University of Minnesota.
 • Yıldırım, F. (1996). Banka Çalışanlarında Algılanan Rol çatışması ve Belirsizliği ve Iş Doyumu ile Tükenmişlik Arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, F. (2002). Çalışma Yaşamında Örgüte Bağlılık ve Örgütsel Adalet İlişkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, F.(2007). İş Doyumu İle Örgütsel Adalet İlişkisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62 (1), 253-278.
 • Yürür, S.( 2008), “Örgütsel Adalet ile İş Tatmini ve Çalışanların Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Analizine Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13 (2),295-312.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1305-0060
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 1995
 • Yayıncı: Dicle Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Mehmet DEMİRKOL, Tamer KUTLUCA

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN “HOŞGÖRÜ DEĞERİ”

Nuray Kurtdede FİDAN, Firdevs Güleç

Hastane Okullarına Yönelik Geliştirilen Eğitici Eğitimi Programının Öğretmenler Üzerindeki Etkisi

Halil KAMİSLİ, Tuğba Yanpar YELKEN, Cenk AKAY

Öğrencilerin Sahip Oldukları Zihinsel Modellerin Modelleme Süreci İçerisinde İncelenmesi: Hücre Konusu Örneği

Hakan Şevki AYVACI, Gürhan BEBEK, Alper ATİK, Canan Birsel KELEŞ, Nurgül ÖZDEMİR

TRT Kurumu’nun TRT Okul Kanalındaki Yayınlarının Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımları Açısından Analizi

Gülay EKİCİ, Ayşegül YILDIRIM

Examination of Attitudes, Views and Skills of Early Childhood Education Teacher Candidates on Science Education

Gozde erturk Kara, Özge Aydın ŞENGÜL

MATEMATİK EĞİTİMİNDE SÖZSÜZ İSPATLAR: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Kübra POLAT, Handan DEMİRCİOĞLU

Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki Düzeyleri

Yılmaz KILIÇ

Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Kavramına Yönelik Metaforları

Hatice Gülmez GÜNGÖRMEZ, Abuzer Akgün;ümit DURUK

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi

Samet GÜNDÜZ, Halil Coşkun Çelik