TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249)

Bireylerde kamu görevlisinin görevini ifa ederken sadakat ile görevinin gereklerine uygun davranacağı ve kamu idaresinin muntazam bir şekilde işleyeceğine dair inanç ve güven bulunmalıdır. Bu güvenin korunması, devletin devamlılığını sağlamaya hizmet etmektedir. Kamu idaresine duyulan güvenin sarsılmasına yol açan fiillerden biri de kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen zimmet olup bu suç, Türk Ceza Kanunu (TCK) başta olmak üzere çeşitli kanunlar ile cezai yaptırıma bağlanmıştır. Çalışmamız kapsamında yalnız TCK’da düzenlenen zimmet suçu, suç sistematiğine uygun olarak incelenecektir.

CRIME OF EMBEZZLEMENT IN TURKISH CRIMINAL CODE (TCC art. 247-249)

Individuals should have faith and trust that the public servant will behave in accordance with the requirements of his/her duties while performing his/her duties and that the public administration will function properly. Maintaining this trust serves to ensure the continuity of the state. One of the acts that causes the loss of trust in public administration is embezzlement by public servants and it is subject to criminal sanctions by various laws, particularly in the Turkish Criminal Code (TCC). Within the scope of our study, crime of embezzlement held in the TCC will be examined in accordance with the criminal review methodology.

Kaynakça

ARTUK, Mehmet Emin / GÖKCEN, Ahmet / ALŞAHİN, Mehmet Emin / ÇAKIR, Kerim: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

ARTUK, Mehmet Emin / GÖKCEN, Ahmet / ALŞAHİN, Mehmet Emin / ÇAKIR, Kerim: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 17. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

ASLAN, Volkan: “Zimmet Suçu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 71, Sayı: 1, 2013, s. 43-66.

AYDIN, Hüseyin: “Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 2010/1, 2010, s. 109-128.

AVSALLI Hüseyin: Zimmet Suçu (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006.

BAYTEMİR, Erdal: Açıklamalı-İçtihatlı Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile Banka Zimmeti, Adalet Yayınları, Ankara, 2011.

ÇETİN, Erol: Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü ve Memur Suçları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.

EKİNCİ, Mehmet Vehip / USLU, Mustafa / CİĞERCİ, Zeki: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adalet Yayınları, Ankara, 2014.

EKİNCİ, Mehmet Vehip: “Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay Uygulamalarına Göre Zimmet Suçu”, Ekonomik Suçlar, Editör: Yener Ünver, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2015.

EREM, Faruk: “Zimmet ve İhtilas”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, 1957, s. 38-47.

ERMAN, Sahir / ÖZEK, Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm: Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar (TCK 202 – 281), Işık Matbaacılık, İstanbul, 1992.

ERMAN, Sahir: “Ceza Tatbikat ve Takibatında Memur”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3,1947, s. 235-276.

GÖKCAN, Hasan Tahsin / ARTUÇ, Mustafa: Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

GÜLŞEN, Taner: Zimmet Suçu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011.

GÜNDEL, Ahmet: 5237 Sayılı TCK’da Zimmet Sahtecilik Dolandırıcılık Yağma Hırsızlık Güveni Kötüye Kullanma Suçları, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2009.

HAFIZOĞULLLARI, Zeki / EŞİTLİ, Ezgi Aygün: Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, USA Yayıncılık, Ankara, 2014.

HAFIZOĞULLARI, Zeki / ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Millete ve Devlete Karşı Suçlar, USA Yayıncılık, Ankara, 2016.

HAKERİ, Hakan: “Ceza Hukukunda Önemsiz Hareketler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 69, 2007, s. 55-96.

İNANÇ, Zekeriya Alper / İNANÇ, Hatice / OLGAÇ, Samet Can: Zimmet Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

KOCA, Mahmut / ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

KÜTÜK, Cengiz: Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.

MALKOÇ, İsmail: Yeni Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Zimmetİrtikap-Rüşvet Suçları, Malkoç Kitabevi, Ankara, 2010.

MERAN, Necati: Zimmet Rüşvet İrtikap Görevi Kötüye Kullanma Suçları, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

OĞUZMAN, Kemal / SELİÇİ, Özer / OKTAY ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.

OKUYUCU ERGÜN, Güneş: Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara, 2008.

ÖZBEK, Veli Özer / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 14. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

ÖZEN, Mustafa: Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

ÖZEN, Mustafa: Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

ÖZGENÇ, İzzet: “Kamu Görevi, Yükümlülük Suçları, Yükümlülük Suçlarına İştirak (Karar İncelemesi)”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, 1994, s. 329-348.

ÖZGENÇ, İzzet: Zimmet Suçu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.

ÖZKAN, Halit: Türk Ceza Kanunu’nda Zimmet Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.

PARLAR, Ali/ AKIN, Mustafa / HATİPOĞLU, Muzaffer: Bankacılık Ceza Kanunu, Yayın Matbaacılık, Ankara, 2010.

PARLAR, Ali: Türk Ceza Kanunu Şerhi (TCK 135-345) 2. Cilt, Bilge Yayınevi, Ankara, 2015.

SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler,11. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.

TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 17. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

TOPAL, Erman: “Zimmet Suçları” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008.

TUĞRUL, Ahmet Ceylani: Öğreti ve Uygulamada Zimmet Banka Zimmeti Rüşvet ve İrtikap Suçları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

TURABİ, Selami: Zimmet Suçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

TURGUT, Bayram: Basit ve Nitelikli Zimmet Suçu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002.

YOKUŞ SEVÜK, Handan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

YÜKSEKTEPE, Mert Asker: TCK Hükümleri Dahilinde Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri ve Yargıtay İlamları ile Zimmet, Aristo Yayıncılık, İstanbul, 2018.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { duhfd857590, journal = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2929}, eissn = {2458-7907}, address = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21280 / Diyarbakır}, publisher = {Dicle Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {25}, pages = {239 - 278}, doi = {}, title = {TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249)}, key = {cite}, author = {Can, Neslihan} }
APA Can, N . (2021). TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249) . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 25 (43) , 239-278 .
MLA Can, N . "TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249)" . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25 (2021 ): 239-278 <
Chicago Can, N . "TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249)". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25 (2021 ): 239-278
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249) AU - Neslihan Can Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 278 VL - 25 IS - 43 SN - 1300-2929-2458-7907 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249) %A Neslihan Can %T TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249) %D 2021 %J Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1300-2929-2458-7907 %V 25 %N 43 %R %U
ISNAD Can, Neslihan . "TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249)". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 25 / 43 (Ocak 2021): 239-278 .
AMA Can N . TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249). DÜHFD. 2021; 25(43): 239-278.
Vancouver Can N . TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249). Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021; 25(43): 239-278.
IEEE N. Can , "TÜRK CEZA KANUNU’NDA ZİMMET SUÇU (TCK m. 247- 249)", Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 25, sayı. 43, ss. 239-278, Oca. 2021