Effects of Intragastric Balloon on Body Mass Index, Lipid Profile and Blood Glucose Regulation: A Prospective Study

Amaç: Obezite giderek artan bir halk sağlığı ve sosyoe- konomik sorun olmaya devam etmektedir. Sağlıklı bes- lenme ve fiziksel aktivite de dâhil olmak üzere yaşam tar- zı değişiklikleri başarılı kilo kaybı için ilk basamak tedavi şekli olarak kabul görülmektedir. Gastrik balon kilo kaybı için etkili, geri dönüşümlü ve cerrahi olmayan bir yöntem- dir. Çalışmanın amacı, obez hastalarda intragastrik balo- nun kilo kaybı, lipit profili ve kan şekeri düzenlenmesine etkilerini araştırmaktır. Yöntemler: Bu çalışmada hastaların 35,2 ± 9,6 yaş orta- laması ile 75 ardışık mide balonu hastası (55 Bayan, 20 Erkek) çalışmaya dâhil edildi. Çalışma prospektif olarak planlandı ve hava-dolu mide balonu kontrolleri ayaktan poliklinikte yapıldı. Bu çalışmada, hastaların uygulama öncesi vücut kitle indeksi, HbA1c ve lipid profilleri gibi pe- riferik kan parametreleri, kaydedilerek müdahale sonrası değerleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Mide balonu uygulaması için medyan müdaha- le süresi 13 dakika (8-19) idi. Medyan 186 gün (180-211) izlem süresinden sonra, BMI, önemli ölçüde 41,6 ± 6,7 ‘den 34,9 ± 6,4‘e azalma tespit edildi (p

İntragastrik Balonun Vücut Kitle İndeksi, Lipit Profili ve Kan Şekeri Regülasyonu Üzerine Etkileri: Prospektif Çalışma

Objective: Obesity remains an increasing public health and socioeconomic problem. Life style changes including healthy diet and physical activity are the first-line therapy for successful weight loss. The intragastric balloon has been considered as an effective and reversible, non-sur- gical method for weight loss. In this study, we aimed to investigate the effects of Intragastric balloon on weight loss, lipid profiles and blood glucose regulation in obese patients Methods: 75 consecutive Intragastric balloon patients (55 Female, 20 Male) with a mean age of 35.2±9.6 years were included in this study. The study was conducted prospectively and an air-filled intragastric balloon was introduced in ambulatory settings. In this study, patients’ pre-intervention body mass index, peripheral blood pa- rameters such as HbA1c, lipid profiles were recorded and compared with post-intervention values. Results: The median intervention time for intragastric balloon application was 13 min (8-19). After follow-up period of median 186 days (180-211), BMI was reduced significantly, 41.6±6.7 vs. 34.9±6.4 kg/m2 (p<0.001). The median excess weight loss was found to be 33.2% (14- 81.1). There is no statistically significant difference be- tween pre-intervention and post-intervention valuables in terms of low-density lipoprotein, high-density lipoprotein, cholesterol and triglycerides levels (p>0.05). On the other hand, only pre and post-intervention HbA1c level was to be statistically significant (p=0.001) Conclusion: There was significant change in BMI and HbA1c level with the intervention of intragastric balloon after follow-up period. For long-term benefit of balloon, further studies are needed.

Kaynakça

1. Satman I, Omer B, Tutuncu Y, et al; TURDEP-II Study Group. Twelve-year trends in the prevalence and risk fac- tors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol 2013;28:169-180. 2. WHO. Obesity: preventing and managing the global epi- demic. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva: World Health Organ Tech Rep Ser. 2000;894:i-xii, 1-253. 3. National Institutes of Health. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults-the evidence report. National Institutes of Health. Obes Res 1998;6:464. 4. Bays HE. Current and investigational antiobesity agents and obesity therapeutic treatment targets. Obes Res 2004;12:1197-211. 5. Waseem T, Mogensen KM, Lautz DB, et al. Pathophysiology of obesity: why surgery remains the most effective treat- ment. Obes Surg 2007;17:1389-1398. 6. Vrabie CD, Cojocaru M, Waller M, et al. The main histopath- ological gastric lesions in obese patients who underwent sleeve gastrectomy. Dicle Med J 2010;37:97-103. 7. Doldi SB, Micheletto G, Di Prisco F, et al. Intragastric bal- loon in obese patients. Obes Surg 2000;10:578-581. 8. Buzga M, Evzen M, Pavel K, Tomas K, Vladislava Z, Pav- el Z, et al. Effects of the intragastric balloon Medsil® on Weight loss, fat tissue, lipid metabolism, and hormones involved in energy balance. Obes Surg 2014;24:909-915. 9. Genco A, Bruni T, Doldi SB, et al. Bioenterics intragastric Balloon: the Italian experience with 2515 patients. Obes Surg 2005;15:1161-1164. 10. Saruç M, Böler D, Karaarslan M, et al. Intragastric bal- loon treatment of obesity must be combined with bariat- ric surgery: a pilot study in Turkey. Turk J Gastroenterol 2010;21:333-337. 11. Kotzampassi K, Grosomanidis V, Papakostas P, et al. 500 intragastric balloons: What happens 5 years thereafter? Obes Surg 2012;22:896-903. 12. Sekino Y, Imajo K, Sakai E, et al. Time-course of changes of visceral fat area, liver volume and liver fat area during intragastric balloon therapy in Japanese super-obese pa- tients. Intern Med 2011;50:2449-2455. 13. Konopko-Zubrzycka M, Baniukiewicz A, Wroblewski E, et al. The effect of intragastric balloon on plasma ghrelin, leptin, and adiponectin levels in patients with morbid obe- sity. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:1644-1649. 14. Crea N, Pata G, Casa DD, et al. Improvement of Metabolic Syndrome following intragastric balloon: 1 year Follow-up Analysis. Obes Surg 2009;19:1084-1088. 15. Forlano R, Ippolito AM, Iacobellis A, et al. Effect of the bioenterics intragastric balloon on weight, insulin resis- tance and liver steatosis in obese patients. Gastrointest En- dosc 2010;71:927-933. 16. Fuller NR, Pearson S, Lau NS, et al. An Intragastric Bal- loon in the Treatment Of Obese Individuals With Metabolic Syndrome: A Randomized Controlled Study. Obesity (Sil- ver Spring) 2013;21:1561-1570. 17. Yasawy MI, Al-Quorain AA, Hussameddin AM. Obe- sity and gastric balloon. J Family Community Med 2014;21:196-199.

Kaynak Göster

1173 719

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

The Accuracy of Frozen Section in the Diagnosis of Malignant Adnexal Masses

NURİ YILDIRIM, Alkım Gülşah YILDIRIM ŞAHİNGÖZ, Osman ZEKİOĞLU, Necmettin ÖZDEMİR, Ahmet Mete ERGENOĞLU, Ahmet Özgür YENİEL, M. Coşan TEREK

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Olguda Eltrombopag Kullanımı ile İlişkili İskemik İnme

Demet ARSLAN, ENGİN KELKİTLİ

Karotis Arter Stentlemesi: İnvaziv Bir Üçüncü Basamak Merkez Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

FARUK ERTAŞ, HALİT ACET, Nihat POLAT, MEHMET UĞUR ÇEVİK, Mehmet Ufuk ULUÇLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, OĞUZ KARAHAN, Gülsenem AKTAŞ

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN

Use of Bosentan, Theophylline and Vardenafil in Treatment of Priapism

İhsan UNUS, AHMET KARAKEÇİ, TUNÇ OZAN, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN

Determining a Safe Time for Oral Intake Following Pediatric Sedation

YUNUS OKTAY ATALAY, CENGİZ KAYA, ERSİN KÖKSAL, Yasemin Burcu ÜSTÜN, LEMAN TOMAK

Frequency of Stent Placement after Ureteroscopic Lithotripsy in a University and a State Hospital

HÜSEYİN ÇELİK, AHMET ÇAMTOSUN, Caner Ediz, İbrahim TOPÇU, RAMAZAN ALTINTAŞ, Cemal TAŞDEMİR

Şizofreni Hastalarında Serum Büyüme Durdurucu Spesifik Protein 6 (Gas-6) Düzeyleri

Fethullah GERİN, Alper BAŞ, Aybala TOPRAK EREK, Hayriye ERMAN, Sadettin DÜRÜYEN

Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings of Bonzai Abuse: A Case Report

Veysel BURULDAY, Ural KOÇ, Sinan TAN, MİKAİL İNAL, Murat ALPUS

Künt Dalak Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi ile Nonoperatif Yaklaşımın Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

ZÜLFÜ BAYHAN, SEZGİN ZEREN, Mehmet Fatih EKİCİ, Cüneyt KAHRAMAN, Turgut ŞİMŞEK