PHYSICAL PLANNING APPROACHES OF TODAY'S CEMETERIES: KAYSERİ ASRİ CEMETERY CASE

PHYSICAL PLANNING APPROACHES OF TODAY'S CEMETERIES: KAYSERİ ASRİ CEMETERY CASE

In this study, planning and design features of cemeteries were investigated by considering the development of cemetery concept in Turks and characteristics that determine the cemetery usage status and form were investigated. In the study, visitors' satisfaction degree of their visits to Kayseri Asri Cemetery in Kayseri City center which is continuing to grow have been examined. As a study area, Kayseri Asri Cemetery and the evaluation of the visitor satisfaction survey, firstly the compliance of the cemetery with the planning criteria was examined in general. The survey data of 384 people were analyzed with the help of SPSS Statistics program, and the data obtained were presented in graphical form. At the end of the research, some problems were determined in terms of design in parking lot, pedestrian and vehicle access, reinforcement elements, plant design in Kayseri Asri Cemetery. In addition, it is seen that the majority of the people of Kayseri do not want to spend time other than their use for visiting cemeteries. This situation was caused by the fact that the cemetery was not designed to include park and park-like areas and which may serve passive recreation.

___

 • Ak, K. ve Akıncı Kesim, G. (2013). Anıt mezarların peyzaj mimarlığı yönünden incelenmesi: İzzet Baysal anıt mezarı çevre düzenlemesi örneği. Ormancılık Dergisi, 9(2), 38-55.
 • Aktan, N. G. (1999). Fiziksel planlama yönünden İzmir ve Fankfurt kent mezarlıklarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Turkey.
 • Aziz, M. (2013). Uygur Türklerinde mezarcılık kültürü. Bilim ve Kültür - Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2, 186-196.
 • Barthold, W. (1947). Türklerde ve Moğollarda defin meselesine dair. (Çev. A. İnan). Belleten. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 11(43), 515-539.
 • Başkan, S. (1996). Karamanoğulları Dönemi Konya mezar taşları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Baytok, K. (2016). Balbal. https://onturk.org/2016/06/22/balbal/ (Erişim tarihi: 8 Nisan 2019).
 • Berkmen, H. (2016). Türk kurgan mezar bark ve balbalları. https://edebiyatvesanatakademisi.com/forum/detay/islamiyet-oncesi-donem/turk-kurgan-bark-mezar-ve-balballari-doc-dr-haluk-berkmen/19509 (Erişim tarihi: 18.05.2019).
 • Bozkurt, N. Mezarlık. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/mezarlik. Ziyaret tarihi: (13 Temmuz 2019).
 • Ching Goh, H. and Earn Ying, F., 2020. Acceptable use of Chinese cemeteries in Kuala Lumpur as perceived by the city’s residents. Urban Forestry and Greening. Volume 55, November 2020, 126837
 • Di Castro, A. A. (2008). The Mori Tim Stupa complex in the Kashgar Oasis. East and West. 58, 1(4), 257-281.
 • Eyice, S. (1996). Mezarlıklar ve hazireler, İslam Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri. Cilt:1. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • İltar, G. (2003). Eski Türklerde mezar kültü ve günümüze yansımaları. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 27, 7–16.
 • İşli, N. (2001). TDV İslâm Ansiklopedisi. 24, 375-377. https://islamansiklopedisi.org.tr/karacaahmet-mezarligi. (Erişim Tarihi: 24.06.2019).
 • Kalıpsız, A. (1981). İstatistik Yöntemler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Karamürsel, A. (2002). Türklerde mezar geleneği. Türkler Ansiklopedisi, 293-97.
 • Karaoğlu, D. (2007). Kent Mezarlıklarının yeşil doku içindeki önemi ve ziyaretçi memnuniyetinin belirlenmesi-Karacaahmet Mezarlığı örneği. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karamağralı, B. (2018). Ahlat mezar taşları. Türkler. Cilt 8, 338-354. https://www.academia.edu/28649874/T%C3%BCrkler_-_Cilt_08.pdf (Erişim tarihi: 3.07.2019).
 • Kumru, S. N. , Özçalık, M. (2021). The evaluation of city cemeteries as active green areas, the case of Kahramanmaras. Journal of Architecture, Engineering & Fine Arts. 2021 3(1): 1-18. p 3.
 • Mutlu, S. (2018), Ölüleriyle yaşayan halkın hafızası: Osmanlı mezar taşları, https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/oluleriyle-yasayan-halkin-hafizasi-osmanli-mezar-taslari/1116935 (Ziyaret Tarihi: 11.4 2019).
 • Odabaş, A. (1992). Mezarlıklarda peyzaj planlaması. Peyzaj Mimarlığı Dergisi. 2, 57-60.
 • Oral, M. Z. (1949). Konya’da tarihi mezar taşları. Anıt Dergisi. (I-1949), 19-25.
 • Örnek, S. V. (1966). Anadolu folkloründe ölüm. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Özkardaş, V. (2010). İstanbul mezarlıklarının peyzaj planlama, tasarım ve bakım çalışmaları açısından incelenmesi Karacaahmet Mezarlığı örneği. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özterzi, S. (2011). Anadolu’da Neolitik ve Kalkolitik dönemdeki mezar tiplerinin ve ölü gömme geleneklerinin sosyo-kültürel açıdan değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji (Paleoantropoloji) Anabilim Dalı.
 • Roux, J. P. (2012), Türklerin Tarihi – Pasifikten Akdeniz’e 2000 yıl (Çev: A. Kazancıgil ve L. Arslan Özcan), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Sadık, C. (2018), Göktürk Taş anıtları ve balballar. https://www.tarihlisanat.com/balballar-gokturk-tas-anitlari/ (ErişimTarihi: 9 Nisan 2019).
 • Sağıroğlu Arslan, A. (2017). “Taşlar Konuşur”: Türk Mezar Taşlarının Biçim Dili. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1923-1937. p. 1925, 1929
 • Saraçoğlu, N., (1950). Türk mezarlarına dair araştırma. Yeterlilik Çalışması. İstanbul: İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, İstanbul Matbaacılık.
 • Şeker, M. (1999). Türk mezar bilimi bir disiplin olarak kurulmalı. Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu. 18 - 20 Aralık. İstanbul: Mezarlıklar Vakfı Yayını.
 • Tunçel, G. (1989). Batı Anadolu Bölgesi'nde cami ve tasvirli mezar taşları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları Tanıtma Eserleri Dizisi. Mas Matbaacılık.
 • Tuncer, O. C. (1991). Kümbet mimarimiz. Kültür ve Sanat Dergisi. Türkiye İş Bankası Yayını (4-1991), 20-22.
 • Uslu, A. (1997). Tarihi süreç içerisinde Anadolu Mezarlıkları ve çağdaş bir yaklaşımla Ankara Kenti için örnek bir mezarlık planlaması üzerinde bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı.