Yurt Dışında Yapılan Din ve Yaşlanma Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme

1950’li yıllardan sonra yükselmeye başlayan nüfus artış hızı, sağlık alanındaki gelişmeler ve ölüm oranlarının azalmasıyla birlikte dünya genelinde özellikle 20. yüzyılın başında hızla artmaya devam etmiştir. Yaşlanan bireyin zamanla geçirdiği biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler yaşlılık döneminde çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. Hem yaşlılığın anlamlandırılması hem de yaşlılıkta karşılaşılan problemlerle başa çıkma çabaları yaşlılık döneminde dinin önemli bir konuma gelmesine neden olmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden derleme olarak tasarlanan çalışmada ülkemizdeki yaşlılık çalışmalarına ilham olması için yurt dışında din ve yaşlanma konusunda yapılan çalışmaların konu eğilimleri ve yöntemsel içeriklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ölçüt örnekleme tekniğiyle belirlenen Din, Maneviyat ve Yaşlanma Dergisinde son 10 yılda yayınlanan 203 çalışmalanın verileri doküman incelemesiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler bibliyometrik analiz ve içerik analizi yapılarak çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak Din, Maneviyat ve Yaşlanma Dergisi’nde son 10 yılda yayınlanan makalelerin konu dağılımlarını tespit etmek için yapılan analizlerde çalışmaların en fazla (%12,8) doğrudan maneviyat konusunda yapıldığı ve en çok atıf alan konunun maneviyat olduğu tespit edilmiştir. Yöntemsel açıdan çalışmaların %35,5’i nitel, %23,6’sı nicel, %4’ü karma yöntemle yapıldığı ve %35,5’inin de teorik çalışma olduğu tespit edilmiştir.

A Methodical Study on Religion and Aging Studies Abroad: The Example of the Journal of Religion, Spirituality and Aging

The population growth rate, which started to increase in the world at the beginning of the 20th century, continued to increase rapidly after the 1950s with the developments in the field of health and the decrease in death rates. The biological, psychological and social changes that the aging individual undergoes over time bring along various problems in old age. Both the meaning of old age and the efforts to cope with the problems encountered in old age cause religion to have an important position in old age. In this study, which was designed as a compilation of qualitative research patterns, it was aimed to determine the subject trends and methodological contents of studies on religion and aging abroad in order to inspire studies on aging in our country. The data of 203 studies published in the last 10 years in the journal determined by the criterion sampling technique were obtained by document review. The data obtained were classified under various headings by bibliometric analysis and content analysis. As a result, in the analyzes conducted to determine the subject distribution of the articles published in the Journal of Religion, Spirituality and Aging in the last 10 years, it was determined that the most of the studies (12.8%) were directly on spirituality and the most cited subject was spirituality. Methodologically, 35.5% of the studies were qualitative, 23.6% were quantitative, 4% were mixed methods, and 35.5% were theoretical studies.

___

 • Akçay, Cengiz. Yaşlılık ve Emekilik: Kavramlar, Kuramlar, Sorunlar. Ankara Pegem Akademi Yayınları, 1. Basım, 2015.
 • Amarya, Shilpa, Kalyani Singh, and Manisha Sabharwal. "Changes during aging and their association with malnutrition." Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics 6.3 (2015): 78-84.
 • Argyle Micheal, Beıt-hallahmı, Benjamin. "Yaş ve Din". çev. Abdurrahman Kurt. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Ocak 1992), 319-331.
 • Arslan, Mustafa. "Geleneksellik ve Yaşlı Dindarlığı: Taşrada Sosyal Hizmet Alamayan Yaşlıların Dindarlık Durumları Üzerine Uygulamalı Bir İnceleme". Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2/2 (2009), 112-125.
 • Beşel, Furkan, Yardımcıoğlu, Fatih. "Maliye Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi: 2007-2016 Dönemi". Maliye Dergisi 172 (Ocak-Haziran 2017), 133-151.
 • Carstensen, Laura L., et al. "Emotional experience improves with age: evidence based on over 10 years of experience sampling." Psychology and aging 26.1 (2011): 21.
 • Çuhadar Gürsoy, Seyran, Lordoğlu, Kuvvet. "Ageıng And Related Problems In The Process Of Demographıc Transformatıon In Turkey". İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 0 / 54 (Mart 2016): 63-80.
 • Dahany, M-M., et al. "Factors associated with successful aging in persons aged 65 to 75 years." European Geriatric Medicine 5.6 (2014): 365-370.
 • Danış, Mehmet Zafer ve Günay, Gülay. "Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar". Yaşlılık ve Sosyal Hizmet. ed. Umut Yanardağ ve Melek Zubaroğlu. 43-66, Ankara: Nika Yayınevi, 1. basım, 2019.
 • Duben, Alan. "Türkiye ve Avrupa'da Nüfus Yaşlanması, Aile, Piyasa ve Devlet", Yaşlanma ve Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakışaçıları, ed. Alan Duben. 67-79. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Gijsberts, Marie-José HE, et al. "Spirituality at the end of life: conceptualization of measurable aspects—a systematic review." Journal of palliative medicine 14.7 (2011): 852-863.
 • Golparvar, Mohsen, and Mohhamad Reza Mosahebi. "Predicting Senile Peopleâ s Spiritual Well Being through Psychological Capital Components." Knowledge & Research in Applied Psychology 16.3 (2017): 4-12.
 • Gürsu, Orhan, Ay, Yaşar. "Din, Manevi İyi Oluş ve Yaşlılık". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11/61 (2018), 1176-1190.
 • Gürsu, Orhan. "Nöropsikoloji, Din ve Psikolojik İyi Oluş." Journal of International Social Research, 10.53 (2017). 502-513.
 • Hervieu-Léger, Danièle. "The role of religion in establishing social cohesion." Religion in the new Europe (2006): 45-63.
 • Hill, Peter C., et al. "Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure." Journal for the theory of social behaviour 30.1 (2000): 51-77.
 • Holstein, James A., and Jaber F. Gubrium. "Constructionist perspectives on the life course." Sociology Compass 1.1 (2007): 335-352.
 • Karaca, Faruk. Dinî Gelişim Psikolojisi. Trabzon: Eser Ofset Matbaacılık, 2016.
 • Karagöz, Beytullah ve Seref, İzzet. "Yunus Emre ile İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13/27 (Mart 2019), 123-141. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.6
 • Karataş, Zeki. "Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri." Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi 1.1 (2015), 62-80.
 • Kılavuz, Mehmet Akif. "Yaşlanma Sürecinin Dinî Gelişime Etkileri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Ocak 2006): 97-112
 • Kılavuz, Mehmet Akif ve Kılavuz, Esra. "Yaşlanma Döneminde Kayıplarla Başa Çıkmada Manevi Danışmanlık Hizmetlerinin Önemi". Manevi Danışmanlık ve Rehberlik. ed. Ali Ayten. 17-38. İstanbul: Dem Yayınları, 1. Basım, 2018.
 • Koenig, Harold G., Linda K. George, and Ilene C. Siegler. "The use of religion and other emotion-regulating coping strategies among older adults." The gerontologist 28.3 (1988): 303-310.
 • Koenig, Harold George. Aging and God: Spiritual pathways to mental health in midlife and later years. Psychology Press, 1994.
 • Krok, Dariusz, Pawel Brudek, and Stanislawa Steuden. "When meaning matters: Coping mediates the relationship of religiosity and illness appraisal with well-being in older cancer patients." The International Journal for the Psychology of Religion 29.1 (2019): 46-60.
 • Levin, Jeff, and Linda M. Chatters. "Religion, aging, and health: Historical perspectives, current trends, and future directions: Public health." Journal of Religion, Spirituality & Aging 20.1-2 (2008): 153-172.
 • Mcfadden, Susan. "Bağlantı Noktaları: Gerontoloji ve Din Psikolojisi". çev. Ece Erbuğ. Din ve Maneviyat Psikolojisi: Temel Yaklaşımlar ve İlgi Alanları. ed. Raymond Paloutzian ve Crystal Park. 1. Cilt/333-390. Ankara: Phoenix, 1. Basım, 2013.
 • Moberg, David. "Spirituality in Gerontological Theories". Aging And Spirituality; Spiritual Dimensions of Aging Theory, Research, Practice, and Policy. ed. David Moberg. 33-53. New York: The Haworth Press, 1. Basım, 2012.
 • Onur, Bekir, Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara: İmge Kitapevi, 11. Basım, 2017.
 • Oser, Fritz K. "The development of religious judgment." New Directions for child and adolescent development 1991.52 (1991): 5-25.
 • Schaie, K. Warner. "The impact of longitudinal studies on understanding development from young adulthood to old age." International Journal of Behavioral Development 24.3 (2000): 257-266.
 • Şentürk, Habil. "Dini Gelişim Psikolojisi". Diyanet İlmi Dergi, 31/4 (Aralık 1995), 63-82.
 • Wink, Paul, and Michele Dillon. "Spiritual development across the adult life course: Findings from a longitudinal study." Journal of adult development 9.1 (2002): 79-94.
 • Van Dijk, Joanne. "The role of ethnicity and religion in the social support system of older Dutch Canadians." Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement 23.1 (2004): 21-34.
 • Yılmaz, Sema. "An Empirical Research on the Relationship Between ʿUmra Worship and Meaning in Life and Hopelessness." Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22.3 (2018): 1687-1710.
 • Yusupu, Reziwanguli. "Yaşılık Sorunlarıyla Baş Etmede Maneviyat ve Manevi Danışmanlık". Psikoterapi ve Psikolojik Danışmada Maneviyat: Kuramlar ve Uygulamalar. ed. Halil Ekşi. 353-378. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1. Basım, 2017.
 • Zubaroğlu Yanardağ, Melek. "Sosyal Hizmet Mesleğinde Gerontolojik ve Geriatrik Boyut Üzerine İncelemeler". Yaşlılık ve Sosyal Hizmet. ed. Umut Yanardağ ve Melek Zaburoğlu Yanardağ. 31-43 Ankara: Nika Yayınevi, 1. Basım, 2019.
 • Zinbauer, Brian, Pargament, Kenneth. "Dindarlık ve Maneviyat". çev. Sevdenur Düzgüner. Din ve Maneviyat Psikolojisi: Temel Yaklaşımlar ve İlgi Alanları. ed. Raymond Paloutzian ve Crystal Park. 1. Cilt/61-102. Ankara: Phoneix, 1. Basım, 2013.

___

ISNAD Gürsu, Orhan . "Yurt Dışında Yapılan Din ve Yaşlanma Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 / 1 (Haziran 2022): 395-414 .