KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ

Öz Bu çalışmamızda, asıl amacımız keliiml problemierin çözümünde önerilen ve kullanılan istidliil metodlarının, Keliiın'ın gaye ve hedeflerine ne derece uygun düştüğünü ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde ne ölçüde yararlı olduğunu gösterıneye çalışıııaktır. Gerçekten de problem çözmek için ortaya konan metodların bizzat kendilerinde bir problem olup olmadığının araştırılması, sözkonusu problemierin bu metodlar ışığında ne kildar doğru ve tatminkar bir tarzda çözülebildiklerini ya da çözülebileceklerini görebilmemiz açısından son derece önemlidir. O halde, burada iki şeyin sorulması gerekir. Birincisi, kullanılan metodlar Keliiın'ın gaye ve he<.letlerine ne derece uygundur? İkincisi, bu metodlar doğru olarak kullanılmışlar mıdır?. Bu nedenle bu çalışmaınıza, önceli~le Keliim'ın gaye ve bedetlerini kısaca belirttikten sonra, İstidiiili ve istidliil yöntemlerini ortaya koyarak başlayacak ve ardından mümkün olduğu ölçüde bu yöntemlerin problematik yönlerine değinıneye çalışacağız.

Kaynakça

2 Bkz., t!l-lci, cl-Mcvfikıf Fi 'Ilmi'l-Kclfim, Beyruı, ıarihsiz, 8: Tafıazfini, ~.g.c., I, 175;

Cün:ilni, Şcrhu'I-Mcvfikıf, Mısır. 1907, I, 51; lzıııirli Isınail Hakkı, Yeni Ilm-i KcHlııı,

hazırlayan. Sabri Hizıııeıli. Ankara, 1981. 3-4; Mulıassalu'I-Kclilııı. istanbul, 1336H., 28-

2'). 3 T dıilııevi. Kcşşiifıı İslılalıilti'I-Fııniin. lahkik, Ali Dahruc, Mckıehclii Uihııaıı. birinci baskı, 1996,1. 151.

4 cl-Mcvsu'atu'I-Fclseliyyc ci-Arabiyyc. Ma'hcdu'l-inıııili'I-Anıbi. lıirin~i baskı. 1986, 1, 56.

5 Razi, Kclilm'a Giriş (t!l-Muhassal), çev., Hüseyin Atay, Anltara, 1978. 35: (Bundan sonra,

bu eserden, Kclfıııı'a Giriş olarak söz edilecekıir.)

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd257225, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {5}, pages = {185 - 202}, doi = {}, title = {KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ}, key = {cite}, author = {Özdemir, Metin} }
APA Özdemir, M . (2001). KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 185-202 .
MLA Özdemir, M . "KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2001 ): 185-202 <
Chicago Özdemir, M . "KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2001 ): 185-202
RIS TY - JOUR T1 - KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ AU - Metin Özdemir Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 202 VL - 5 IS - 2 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2001 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ %A Metin Özdemir %T KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ %D 2001 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemir, Metin . "KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 2 (Aralık 2001): 185-202 .
AMA Özdemir M . KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ. CUIFD. 2001; 5(2): 185-202.
Vancouver Özdemir M . KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2001; 5(2): 185-202.
IEEE M. Özdemir , "KELAMi İSTİDLALİN PROBLEMATİGİ", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 185-202, Ara. 2001