İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve Algıladıkları Okul İklimi İlişkisi (Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği)

Akademik motivasyon ve okul iklimi algısı, bireylerin öğrenme süreci ve sonucu üzerinde etkili olan iki unsurdur. Bireylerin motivasyonlarını etkileyen faktörler birbirinden farklı olsa da içsel ya da dışsal etkenlerle gerçekleşen motivasyonun öğrenmenin niteliğini artırdığı bilinmektedir. Benzer şekilde, her eğitim kurumunun değerleri, normları ve kurum içerisindeki bireylerin birbiriyle olan iletişimi gibi unsurları kapsayan okul iklimi, her kurum için değişkenlik gösterse de algılanan okul ikliminin öğrenenler üzerinde pozitif veya negatif yönde etkili olması değişmemektedir. Akademik motivasyon ve algılanan okul iklimi, eğitim kademesinin her aşamasındaki tüm bireyleri etkileyen hususlardır. Literatürde lisans öğrencilerinin akademik motivasyon ve okul iklimi üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış olsa da yüksek din öğretimi öğrencileri örnekleminde yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırmada, yüksek din öğretimi kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, akademik motivasyonları ve algıladıkları okul iklimi düzeyleri ile bunlar arasındaki ilişkinin test edilmesi, bunun yanı sıra öğrencilerin fakülteyi tercih nedeni, mezun olduktan sonra yönelmek istedikleri meslek ve mezun olduktan sonra görev alabileceklerine yönelik inanç durumları ile akademik motivasyonları ve okul iklimi algıları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 yılında Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 425 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Akademik Motivasyon Ölçeği” ve “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 programından faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; örneklem grubundaki öğrencilerin akademik motivasyon düzeyleri (x̅= 4,42) ortalamanın üzerindedir. Okul iklimi algıları ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar da (x̅=3,67) öğrenme ortamında açık-pozitif bir iklimin varlığına işaret etmektedir. Örneklem grubundaki öğrencilerin akademik motivasyonları ve okul iklimi algıları arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,340 p=,000<,05). Araştırmanın değişkenleri olan öğrencilerin fakülteyi tercih nedeni, mezun olduktan sonra yönelmek istedikleri meslek ve mezun olduktan sonra görev alabileceklerine yönelik inanç durumları ile akademik motivasyon ve okul iklimi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

The Relationship between Academic Motivation and Perceived School Climate the Students of the Faculty of Islamic Sciences’ Students: The Case of Selçuk University Faculty of Islamic Sciences

Academic motivation and school climate perception are two factors affecting the learning process and outcomes of individuals. Although the factors affecting the motivation of individuals are different from each other, it is already known that the motivation realized by internal or external factors increases the quality of learning. Similarly, although the school climate, which includes the values, norms, and communication of individuals in the institution, varies for each institution, the positive or negative effects of the perceived school climate on learners do not change. Academic motivation and perceived school climate are issues affecting all individuals at every stage of education. Although there are various studies conducted on the academic motivation and school climate of undergraduate students in the literature, there is no study on the sampling of higher religious education students. In the present study, the academic motivation and perceived school climate levels of the students who were studying in higher religious education institutions and the relationship between them were tested. It was also aimed to determine the reasons for choosing the faculty, the profession they wanted to pursue after graduation, their belief that they could get a job after graduation, and whether there was a significant difference between academic motivations and school climate perceptions. The correlational survey model, which is one of the quantitative research methods, was preferred for this purpose. The sampling of the study consisted of 425 students who were studying at the Faculty of Islamic Sciences at Selcuk University in the 2021-2022 academic year. The “Academic Motivation Scale” and “School Climate Scale for University Students” were used as the data collection tools.. According to the findings, the academic motivation levels of the students in the sampling group (x̅= 4.42) were found to be above the average. The average scores received by the students in the School Climate Scale for University Students (x̅=3.67) also indicated the existence of an open-positive setting in the learning environment. A positive and moderately significant relationship was detected between the academic motivations and school climate perceptions of the students in the sampling group (r=.340 p=.000<.05). A significant difference was detected between the reason for choosing the faculty, the profession they wanted to pursue after graduation, their belief that they could get a job after graduation, which were the variables of the study, and their academic motivation and school setting levels.

___

 • Abu-Bader, Soleman H. Using Statistical Methods in Social Science Research: With a Complete SPSS Guide. Oxford: Oxford University Press, 3. Basım, 2021.
 • Akbaba, Sırrı. "Eğitimde Motivasyon". Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2006), 343-361.
 • Alderman, M. Kay. Motivation for Achievement: Possibilities for Teaching and Learning. Mahwah, N.J.: Erlbaum, 2. Basım, 2004.
 • Algur, Hüseyin- Özasma, Halil İbrahim. "Öğrencilerin Gözüyle Yüksek Din Öğretimi (Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği)". Dini Araştırmalar 23/59 (Aralık 2020), 397-424. https://doi.org/10.15745/da.805862
 • Bacanlı, Hasan- Sahinkaya, Ozlem. "The Adaptation Study of Academic Motivation Scale into Turkish". Procedia - Social and Behavioral Sciences 12 (2011), 562-567. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.02.068
 • Çalık, Temel vd. "School Climate in Creating Safe School: A Conceptual Analysis". Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1/4 (Aralık 2011), 73-84. https://doi.org/10.14527/C1S4M8
 • Çelik, Hande. "Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve Okul İklimi İlişkisi". The Journal of Academic Social Sciences 48/48 (Ocak 2017), 422-434. https://doi.org/10.16992/ASOS.12434
 • Çetinel, Makbule Hürmet- Gürcüoğlu, Sinan. "Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 9/1 (Ocak 2022), 1-14. https://doi.org/10.17541/optimum.960301
 • Deci, Edward L. vd. "Motivation and Education: The Self-Determination Perspective". Educational Psychologist 26/3-4 (Haziran 1991), 325-346. https://doi.org/10.1080/00461520.1991.9653137
 • Erdoğan, İrfan. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki". Eskiyeni 45 (Eylül 2021), 797-818. https://doi.org/10.37697/eskiyeni.954088
 • Fan, Weihua vd. "A Multilevel Analysis of Student Perceptions of School Climate: The Effect of Social and Academic Risk Factors: Student Perceptions of School Climate". Psychology in the Schools 48/6 (Temmuz 2011), 632-647. https://doi.org/10.1002/pits.20579
 • Freiberg, H. Jerome. School Climate. Hoboken: Routledge Falmer, 1999.
 • Gündoğan, Aslı- Koçak, Seval. "Öğretmen Adaylarının Okul İklimi Algıları ile Akademik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education (Aralık 2017), 639-657. https://doi.org/10.19126/suje.333266
 • Hakan Karataş- Erden, Münire. "Akademik Motivasyon Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". e-Journal of New World Sciences Academy 7/4 (2012), 983-1003.
 • Hoy, Wayne K. vd. "Organizational Climate and Student Achievement: A Parsimonious and Longitudinal View". Journal of School Leadership 8/4 (Temmuz 1998), 336-359. https://doi.org/10.1177/105268469800800401
 • İhtiyaroğlu, Neslin- Ottekin Demirbolat, Ayşe. "Analysis Of Relationships Between School Climate, Teacher Effectiveness And Students' School Commitment". International Online Journal of Educational Sciences 8/4 (2016), 255-270. https://doi.org/10.15345/iojes.2016.04.020
 • Kirman, Mehmet Ali- Demir, Rıdvan. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği". ANTAKİYAT/Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (2018), 1-21.
 • Korkmaz, Mehmet. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği". bilimname XVIII (2010), 167-204.
 • Larmer, John vd. Setting the Standard for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous Classroom Instruction. Alexandria, VA: ASCD, 2015.
 • Mitchell, Mary M. vd. "Student and Teacher Perceptions of School Climate: A Multilevel Exploration of Patterns of Discrepancy". Journal of School Health 80/6 (Haziran 2010), 271-279. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00501.x
 • Özbek, Oğuz. "Akademik Motivasyon ve Okul İmajı İlişkisi". Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6/2 (Ocak 2019), 150-162. https://doi.org/10.33468/sbsebd.93
 • Ryan, Richard M. - Deci, Edward L. "Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions". Contemporary Educational Psychology 25/1 (Ocak 2000), 54-67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
 • Sayan, Yunus Emre. Yüksek Din Öğrenimi Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algıları Üzerine Bir Araştırma. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.
 • Sayan, Yunus Emre- Tavukçuoğlu, Mustafa. "Yüksek Din Öğrenimi Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının Akademik Özyeterlik ve Akademik Başarıyla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24/2 (Aralık 2020), 833-855. https://doi.org/10.18505/cuid.778173
 • Schunk, Dale H. vd. Motivation in Education Theory, Research and Applications. Harlow: Pearson Higher Education, 2014. Taştekin, Osman. "Yeni Kurulan İlahiyat Fakültelerinin Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Algıları -Şırnak, Erzincan ve Iğdır Örneği-". Usul İslam Araştırmaları 19/19 (Haziran 2013), 139-184.
 • Terzi, Ali Rıza. "Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeğinin Geliştirilmesi". Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4/4 (Kasım 2015), 111-117.
 • Terzi, Ali Rıza- Uyangör, Nihat. "The Relation between Prospective Teachers' Perceptions of Academic Motivation and the School Climate They Perceive". Journal of Current Researches on Social Sciences 7/4 (2017), 185-196.
 • Uçar, Recep. "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili, Akademik Eğilimleri ve Aldıkları Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları (İnönü Üniversitesi Örneği)". İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8/2 (Aralık 2017), 105-178.
 • Vallerand, Robert J. vd. "The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic and Amotivation in Education". Educational and Psychological Measurement 52 (1992), 1003-1017.
 • Welsh, Wayne N. "The Effects of School Climate on School Disorder". The Annals of the American Academy of Political and Social Science 567/1 (2000), 88-107.

___

ISNAD Bilecik Karacan, Sümeyra . "İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve Algıladıkları Okul İklimi İlişkisi (Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği)". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 / 3 (Aralık 2022): 1143-1160 .