Din Bilimleri Özel Sayısı

Değerli Okurlar,Cumhuriyet İlahiyat Dergisiolarak Aralık içinde özel sayı yayımlama geleneğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda sizlere Din Bilimleri Özel Sayısı’nı sunmaktan mutluluk duyarız. Bu sayıda Din Psikolojisi alanında üç makale yer almaktadır. Bunlar “Ekolojik Kuram Bağlamında Dinî Gelişim Psikolojisi [Religious Development Psychology in the Context of Ecological Theory]”, “Din ve Psikoloji Arasındaki Uçurum Gerçekten Ne Kadar Derin? Psikoterapilerdeki Dini İzler [Psychology vs Religion: How Deep is the Cliff Really? Traces of Religion in Psychotherapy]” ve “Din Görevlilerinin İş Doyumu, İş Stresi, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Çok Örneklemli Bir Çalışma [The Relations among Job Satisfaction, Job Stress, Burnout and Turnover Intentions of Employees of Religious Affairs : A Multicase Study]” başlıklı makaleleridir. Din Sosyolojisi alanında da benzer şekilde hakem değerlendirmesinden geçen üç çalışma yayınlanmıştır. Bunlar “Engellilerin Engelliliğe Bakışı ve Dine Yaklaşımları [The Disabled People’s View Towards Being Disabled And Their Approach Towards Religion]”, “Religion as Maintenance of National Consciousness: Islam in Soviet Azerbaijan [Milli Bilincin İdame Ettiricisi Olarak Din: Sovyet Azerbaycan'ında İslam]” ve  “Modernitenin Ayna İmgesi Olarak Romantizm ve İslamcılıkta Romantik Modernleşmenin Ortaya Çıkışı [Romanticism as The Mirroring of Modernity and The Emergence of Romantic Modernization in Islamism]” adlı çalışmalardır. “Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri Tarafından Yayınlanan Dergilerde Yer Alan Din Eğitimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Analiz [An Analysis on Articles about Religious Education in the Journals Published by Theology Faculties in Turkey]” ile “Zihinsel Engelli Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Din Eğitimi: Yarı Deneysel Bir Çalışma  Destek Eğitim Odası [Religious Education for Mentally Disabled Inclusive Students: Semi-Experimental Study-Support Education Room ]” adlı çalışmalar, Din Eğitimi alanında yayına layık bulunan makalelerdir. Din Felsefesi alanında “Tanrı’nın Varlığına Bir Delil Olarak Dinî Tecrübe: Duyu Tecrübesi ve Saf Bilinç  İddiaları Örneği [Religious Experience As An Argument For The Existence Of God: The Case of Experience of Sense And Pure Consciousness Claims]” ve Din Mûsiki alanında ise “A Study on Compilation of Religious Musical Works: The Case of Anatolia And Balkans [Dinî Mûsikî Derleme Kültürü Üzerine: Anadolu ve Balkanlar Örneği]” başlıklı çalışmalar, özel sayımızda yer almıştır. Ayrıca bu sayıda Türkçeden İngilizceye çevrilen “An Assessment on Ṣāliḥ Nābī's Work of al-Falsafa al-Mūsīqī [Sâlih Nâbî'nin Felsefe-i Mûsikî İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme]”, “An Empirical Research on the Relationship Between ʿUmra Worship and Meaning in Life and Hopelessness [Umre İbadetinin Hayatın Anlamı ve Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma]”, “Coping with Loneliness: Loneliness, Religious Coping, Religiosity, Life Satisfaction and Social Media Usage [Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı]”, “God’s Knowledge: A Study on The Idea of Al-Ghazālī And Maimonides [Tanrı’nın İlmi: Gazzâlî ve İbn Meymûn’un (Maimonides) Görüşleri Üzerine Bir İnceleme]” ve  “The Nature of Disposition (Fiṭrah) in Relation with Religion [Din ile İlişkisi Bağlamında Fıtratın Mahiyeti]” başlıklı çalışmalar, yurt dışındaki okuyucularımız beğenilerine sunulmuştur.15 Haziran 2019 tarihinde yayımlayacağımız bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle...

Special Issue of Religious Studies

Special Issue of Religious Studies of Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology JournalReligious Development Psychology in the Context of Ecological TheoryPsychology vs Religion: How Deep is the Cliff Really? Traces of Religion in PsychotherapyThe Relations among Job Satisfaction, Job Stress, Burnout and Turnover Intentions of Employees of Religious Affairs : A Multicase StudyThe Disabled People’s View Towards Being Disabled And Their Approach Towards ReligionReligion as Maintenance of National Consciousness: Islam in Soviet AzerbaijanRomanticism as The Mirroring of Modernity and The Emergence of Romantic Modernization in IslamismAn Analysis on Articles about Religious Education in the Journals Published by Theology Faculties in TurkeyReligious Education for Mentally Disabled Inclusive Students: Semi-Experimental Study-Support Education RoomReligious Experience As An Argument For The Existence Of God: The Case of Experience of Sense And Pure Consciousness ClaimsA Study on Compilation of Religious Musical Works: The Case of Anatolia And BalkansAn Assessment on Ṣāliḥ Nābī's Work of al-Falsafa al-MūsīqīAn Empirical Research on the Relationship Between ʿUmra Worship and Meaning in Life and HopelessnessCoping with Loneliness: Loneliness, Religious Coping, Religiosity, Life Satisfaction and Social Media UsageGod’s Knowledge: A Study on The Idea of Al-Ghazālī And MaimonidesThe Nature of Disposition (Fiṭrah) in Relation with Religion [Din ile İlişkisi Bağlamında Fıtratın Mahiyeti