BURSA'LI MEHMET TAHİR'İN OSMANLI MÜELLİFLERİ ADLI ESERiNDE GEÇEN SİV ASLI MÜELLİFLER

Bursalı Mehmet Tahir ( 1861-I 925), Osmanlı Müell!fleri adlı eseriyle şöhret bulmuş olan bir biyografi alimidir. Telif etmiş olduğu eserinde bin altıyüzden fazla Osmanlı müellifinin hal tercemesini vermek suretiyle büyük bir boşluğu doldurmuştur. Eserinin önsözünde; mensubiyetiyle ifti.har duyduğu Osmanlı coğrafyasında yetişen erbab-ı keınaJden, tedrisle meşgul olup eser vereıneyen değil de bizzat eser yazan ınüelliflerin hayatını muhtasar da olsa yazmak amacıyla bu eseri kaleme aldığını belirtmektedir.

BURSA'LI MEHMET TAHİR'İN OSMANLI MÜELLİFLERİ ADLI ESERiNDE GEÇEN SİV ASLI MÜELLİFLER

Bursalı Mehmet Tahir ( 1861-I 925), Osmanlı Müell!fleri adlı eseriyle şöhret bulmuş olan bir biyografi alimidir. Telif etmiş olduğu eserinde bin altıyüzden fazla Osmanlı müellifinin hal tercemesini vermek suretiyle büyük bir boşluğu doldurmuştur. Eserinin önsözünde; mensubiyetiyle ifti.har duyduğu Osmanlı coğrafyasında yetişen erbab-ı keınaJden, tedrisle meşgul olup eser vereıneyen değil de bizzat eser yazan ınüelliflerin hayatını muhtasar da olsa yazmak amacıyla bu eseri kaleme aldığını belirtmektedir.