Türkiye’de Okul Sağlığı Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Analizi

Bu çalışma, Türkiye’de okul sağlığı üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmalarında nasıl bir eğilimin olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Türkiye’de okul sağlığı üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmaları meta-sentez yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada 1978- 2021 yılları arasında yapılan 22 yüksek lisans tezi, 5 doktora tezi ve 5 tıpta uzmanlık tezi olmak üzere toplam 32 çalışma analiz edilmiştir. Yapılan tezlerin tespit edilmesinde ve seçilmesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Tarama Merkezi veri tabanından yararlanılmıştır. Araştırmada geçerlilik ve güvenirliğin sağlaması amacıyla araştırmanın amacı ve araştırma soruları açık bir şekilde ifade edilmiş ve veri toplama metodu için ölçütler geliştirilmiştir. Yapılan tezlerden elde edilen veriler; okul sağlığı ile ilgili hedeflenen amaçlar, araştırmaların yapıldığı iller, örneklem grubu, kullanılan yöntem, veri toplama araçları, araştırmalarda elde edilen sonuçlar ve araştırmacıların önerileri açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler tablo ve grafiklerden yararlanılarak yorumlanmıştır. Araştırmada okul sağlığı ile ilgili yapılan tezlerin en çok; öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okul sağlığına etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.