Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik yaşanan problemleri tespit etmek ve çözümler geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır merkez ilçelerine bağlı resmî bağımsız anaokullarında ve anasınıfı bulunan okullarda çalışan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Tesadüfi yöntemle seçilmiş okul öncesi öğretmenleri arasından gönüllülük esasına göre görüşme formu uygulanmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda katılımcılar, okulların bütçe problemleri okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik sorunların başından gelmektedir. Katılımcı öğretmenlerin ço¬ğunluğu, ailelerin okul öncesi eğitime yeterince destek vermemesi ve ilgi göstermemesi ne¬deniyle, eğitim sürecinde bir takım problemler yaşadığını ifade etmektedirler. Aynı zamanda “öğretmenler, okul öncesi eğitim sürecinde yaşanılan problemlerin çözümüne yönelik olarak okul öncesi eğitimin finansmanının devlet tarafından karşılanması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması gerektiğine yönelik birtakım önerilerde bulunmuşlardır.

___

 • AÇEV, (2007). Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırma Önerileri.
 • Akan, D. (2013). Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı, Can, N. (Editör). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aral, N., Kandır, A.& Yaşar, M. C. (2000). Okul Öncesi Eğitim ve Anasınıfı Programları. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Ardıç, Ü. Ü. (2011). Okul öncesi eğitiminde kalitenin geliştirilmesine ilişkin idareci, öğretmen ve veli görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aygül Yalçın, F.& Yalçın, M. (2020). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. İlköğretim Online, 17(1), 367-383. doi: 10.17051/ilk online, 2020.
 • Gündoğan, A. (2002). Okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
 • Haktanır, G. (2007). Okul Öncesi Eğitime Giriş Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis, Second Edition, London. 8.
 • Patton M. Q. (2002). “Qualitative Evaluation and Research Methods”, Sage Publication, 3. Edition, London.
 • Ramazan, O. (2007) “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel Ortam”, Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (Ed. A. Oktay; Unutkan, Ö.), İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
 • Şişman, M. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara; Pegem Akademi, Yıl: 2010. S. 93- 95,175,186,191,210-211.
 • Temel, F. Okul Öncesi Eğitime Giriş, Eskişehir; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Okul Öncesi Lisans Programı Yayınları, Yayın No:1841, Yıl: 2009. S. 55.
 • Ülküer, N,S. (1985). Dünya’da ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması, İstanbul; YA – PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri.
Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • Başlangıç: 2020
 • Yayıncı: Güneydoğu Araştırmaları Derneği
Sayıdaki Diğer Makaleler

Okul İdarecileri ve Öğretmenlerin Covid-19 Salgını Sürecinde Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Alacakları Tedbirlere İlişkin Görüşleri

Süleyman ÇETİN, Mehmet YILDIRIM, Hanım Avcı ÖZDEMİZ, Rabia Gizem AKIN

Kültürel ve Siyasi Temelleri İle Panslavizm Hareketi ve Panslavizmin Balkan Milliyetçiliğine Etkisi

Mehmet DOĞAN

"Peyv" Dergisinin Çeşitli Metinlerinde Edebi Eleştirilerin İncelenmesi

Mehmet Veysi BABAYİĞİT, Rabeea Ismael Khalid ZEBARI

İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerde Duygusal Zekânın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Özgür SAKA, Mahsuni YILDIRIM, Mehmet Bilal ÇİMEN, Sait ATLI

Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ceylan ZİYTAK, Hüseyin Gürcan KANAT, Mehmet GEDİKOĞLU, Mehmet Deniz AKIN

Problemli Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi: Doküman İncelemesi

Sedat BİNGÖL, Hüseyin MALÇOK, Serap ÜNVER ORTAÇ, Mehmet BOZKURT

Öğrencilerin Okul Öncesi Eğitim Alma Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Resul ÜSTÜNTAŞ, Ali Kemal KAYA, Hilal ALBAYRAK, Fevzi ACAR

Okul Yöneticilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Görüşleri

Mehmet ÇETİN, Mehmet DÜNDAR, Rıza TUGAY, Hanım YALÇIN

Ebeveynlerin Okul Öncesi Kurumlarından Beklentileri ve Okul Öncesi Kurumlarının Bu Beklentileri Karşılama Durumları

Ferhan ÇETİNKAYA, Mahmut BAYER, Azize Aslı BİNGÖL, Yunus KARAAĞAÇ

Açık veya Kapalı Spor Alanları Bulunan veya Bulunmayan Okullarda Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenciler Üzerinde Edindiği Avantajlar veya Dezavantajlar

Kenan BABACAN, Emrah YALCIN, Veysel KAYA, Mehmet TURA