The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes

The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes

This research was conducted to examine the relationship between health perception and life satisfaction of elderly people living in nursing homes. This study, which was conducted in accordance with the descriptive research principles seeking relationship, was conducted with elderly individuals living in five nursing homes in Samsun between March and July 2019. Sample selection was not made within the scope of the research, and 129 elderly individuals aged 65 and over were reached. The data of the study were collected using the "Personal Information Form", "Health Perception Scale" and "Satisfaction with Life Scale". The data obtained from the research were evaluated in the SPSS 20.0 program. While evaluating the research data; number, percentile, T test, One Way ANOVA, correlation and multiple regression analysis were used. 27.9% of the participants are women. 10.1% of the participants are married and 81.4% have children. It was determined that 79.8% of the participants made their own decision to stay in a nursing home and 66.7% had visitors. It was determined that 72.9% of the participants had a chronic health problem and 31.8% evaluated their health as bad. While 13.2% of the participants consider themselves to be very old, 17.1% consider old age as a bad condition. Participants' health perception scale total score averages were 50.21±6.40, (min-max=31-65), and life satisfaction scale total score averages were 14.4±4.81, (min-max=5-25). A statistically significant relationship was found between the participants' state of having any chronic health problems and the places they want to live, and the health perception scale (p<0.05). A statistically significant relationship was found between the places where the participants wanted to live, their health assessment, their age and old age perception, and the life satisfaction scale (p<0.05). It has been determined that the health perceptions and life satisfaction of the elderly individuals living in the nursing home are at a moderate level. Social activities that increase the health perceptions and life satisfaction of the elderly in nursing homes should be planned and studies in this direction should be increased.

___

 • Ağaçdiken Alkan, S., Özdelikara, A., Mumcu Boğa, N. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin sağlık algılarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 11-21.
 • Altay, B., Aydın Avci, İ. (2009). Huzurevinde yasayan yaslılarda özbakım gücü ve yasam doyumu arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi, 36(4), 275-282.
 • Altay, B. ve Aydın Avci, İ. (2009). Samsun huzurevinde yaşayan yaşlıların bazı özellikleri ile depresyon riski arasındaki ilişki. Turkish Journal Of Geriatrics. 12 (3), 147-155.
 • Altay, B., Çavuşoğlu, F., Çal, A. (2016). Yaşlıların sağlık algısı, yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyen faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 181-189.
 • Altıparmak, S. (2009). Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam doyumu, sosyal destek düzeyleri ve etkileyen faktörler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 23(3), 159-164.
 • Arslan, H.N., Terzi, Ö., Dabak, Ş., Pekşen, Y. (2016). Yaşlılarda farklı yaşam biçimlerine göre yaşam doyumlarının değerlendirilmesi. Medeniyet Medical Journal, 31(3), 179-185.
 • Arslan, H. N., Terzi, Ö., Dabak, Ş., Pekşen, Y. (2016). Yaşlılarda farklı yaşam biçimlerine göre yaşam doyumlarının değerlendirilmesi. Medeniyet Medical Journal 31(3), 179-185. 2016 doi:10.5222/MMJ.2016.179
 • Ata, Z. & Ekinci, N. (2020). Yaşlı bireylerde yaşam doyumu: İzmir’de bir sağlıklı yaş alma merkezi örneği. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-16.
 • Ayna, Ç. ve Gümüş, H. (2021). 60 yaş üstü bireylerin yaşam doyumu, sağlık algısı ve boş zaman etkinliği tercihlerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 32 (1), 1-9. doı: 10.17644/sbd.793415
 • Bakış, E. ve Çınar, S. (2007). Huzur evlerinde yaşayan bireylerde özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Hemşirelik Forumu, 7, 89-93.
 • Başterzi, A.D. ve Ertekin Yazıcı, A. (2005). Yaşamın son yılları. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, 1(27), 50-53.
 • Bayık Temel, A. ve Çimen, Z. (2017). Kronik hastaliği olan yaşli bireylerde sağlik okuryazarliği, sağlik algisi ve ilişkili faktörler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33 (3), 105-125 .
 • Birinci, M. ve Quadir, S. E. (2017). Huzurevinde kalan yaşlıların yaşam doyumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Sosyal Çalışma Dergisi, 1(2), 35-50.
 • Boylu, A. A. (2013). Yaşlılıkta yaşam kalitesi ve konut ilişkisi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), 145-156.
 • Boylu, A. A. ve Günay, G. (2018). Yaşlı bireylerde algılanan sosyal desteğin yaşam doyumu üzerine etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1351-1363.
 • Canlı, S., Bi̇ngöl, N., Göktaş, B. (2020). Huzurevinde çalışan yaşlı bakım elemanlarının algıladıkları sosyal destek ile iş ve yaşam doyumu ilişkisi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23 (3), 435-450.
 • Çevik Akyıl, R., Adıbelli, D.,Erdem N., Krağ, N., Aktaş, B., (2018). Karadakovan, A. (2018). Huzurevinde ve evde kalan yaşlılarda yalnızlık ve algılanan sosyal destek ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(1), 33-41.
 • Çimen, Z. ve Temel, A.B., (2017). Kronik hastalığı olan yaşlı bireylerde sağlık okuryazarlığı, sağlık algısı ve ilişkili faktörler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(3), 105-125.
 • Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam doyumu ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1250-1262.
 • Doğanay, S. ve Uçku, Ş. R. (2012). Yaşlilarda kötü sağlik algisi koroner kalp hastaliği ve ölümleri belirler mi? Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 15(4).
 • Durak, M., Durak, E.Ş., Gencoz, T. (2010). Psychometric properties of the satisfaction with life scale among turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Social Indicators Research, 99, 413-429.
 • Elkin, N. (2016). Bir aile sağlığı merkezine başvuran yaşlı bireylerde depresyon sıklığı ve yaşam doyumunun değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1), 9-21.
 • Engin, E., Uğuryol, M., Kaçmaz, E. D. (2016). Yalnızlık kavramı ve sağlıklı yaşam üzerine etkileri: gözden geçirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1101-105.
 • Erci, B., Yılmaz, D., Budak, F. (2017). Yaşlı bireylerde özbakım gücü ve yaşam doyumunun umut düzeylerine etkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(2), 72-76.
 • Erol, S., Sezer, A., Şişman, F. N., Öztürk, S. (2016). Yaşlılarda yalnızlık algısı ve yaşam doyumu. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 60-69.
 • Arpacı, F., Tokyürek, Ş., Bilgili, N. (2015). Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde yaşam kalitesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1,1-11.
 • Genç, F., Küçük, E., Onur, O. (2015). Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlıların sosyal destek algılarının karşılaştırılması. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4 (2), 47-53.
 • Gümüş, H., Ayna, Ç., Yıldırım, İ. (2018). Reviewing attitudes of women towards leisure activities in terms of different variables. Turkish Journal of Sport and Exercise, 20(3), 224-229.
 • Günay, O., Gün, İ., Öztürk, A., Çetinkaya, F., Naçar, M. (2005). The effects of various factors on poor self-rated health among the older people in Kayseri, Turkey. Türk Geriatri Dergisi, 8(1), 10-12.
 • Haseli Mashhadi, N., Pan, A., Ye, X. et al. (2009). Self-rated health in middle-aged and elderly Chinese: distribution, determinants and associations with cardio-metabolic risk factors. BMC Public Health, 9, 368-78. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2019-33712
 • İlhan, N., Arpacı, S., Havaoğlu, D., Kalyoncuoğlu, H., Sarı, P. (2016). Huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Clin Exp Health Sci, 6(2), 56-65.
 • Jylha, M., Volpato, S., Guralnik, J. M. (2006). Self-rated health showed a graded association with frequently used biomarkers in a large population sample. J Clin Epidemiol, 59 (5), 465-71.
 • Kadıoğlu, H. ve Yıldız, A. (2012). Sağlık algısı ölçeği’nin türkçe çevriminin geçerlilik ve güvenilirliği. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 32(1), 47-53.
 • Kahraman, S., Zincir, H., Kaya, S., Esen, F. (2011). Bir huzurevinde yaşlı kadın ve erkeğin ayrı yaşamasının onların yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1-16.
 • Kankaya, H. ve Karadakovan, A. (2017). Yaşlı bireylerde günlük yaşam aktivite düzeylerinin yaşam kalitesi ve yaşam doyumuna etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 21-29.
 • Kapıkıran, Ş. (2016). Yaşlılarda yalnızlık ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: Sosyal desteğin aracılık rolünün sınanması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 9, 13-25.
 • Kulakçi, H., Kuzlu Ayyildiz, T., Emiroğlu, O. N., Köroğlu, E. (2012). Huzurevinde yaşayan yaşlıların öz yeterlilik algılarının ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. DEUHYO ED, 5 (2), 53-64.
 • Liu, H., Wu, B., Feng, Z.( 2019). Social Participation and Self-Perception of Being Old in China. The International Journal of Aging and Human Development, 91(3), doi.org/10.1177/0091415019875456
 • Mellor, D., Stokes, M., Firth, L., Hayashi, Y., Cummins, R. (2008). Need for belonging, relationship satisfaction, loneliness, and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 45(3), 213-218.
 • Özdemirkan, T., Şenlik, Z. B., Şimşek, A. Ç. (2020). Sağlıklı aktif başarılı yaşlanma. Turkey Health Literacy Journal, 1(1), 61-67.
 • Özer, M. (2004). Huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlıların yaşam doyumunun incelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 7(1), 33-36.
 • Softa, H. K., Karaahmetoğlu, G. U., Erdoğan, O., Yavuz, S. (2015). Yaşlılarda yaşam doyumunu etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, (1), 12-21.
 • Swami, V., Chamorro Premuzic, T., Sinniah, D., Maniam, T., Kannan, K., Stanistreet, D., ve diğer. (2007). General health mediates the relationship between loneliness, life satisfaction and depression. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 42(2), 161- 166.
 • Tel, H., Koç, M., Aydın, HT. (2020). Evde yaşayan yaşlılarda yalnızlık, yaşam doyumu ve ölüm kaygısının belirlenmesi. Ibad Sosyal Bilimler Dergisi, 1-10.
 • Temel Bayık, A., Özsoy Altuğ, S., Uysal, A., Ergül, Ş., Vural, B., Yildirim, B. (2009). Yaşlılarda sağlık anlayışı. Aile ve Toplum, 4 (16), 95-105.
 • Tomini, F., Tomini, SM., Groot, W. (2016). Understanding the value of social networks in life satisfaction of elderly people: a comparative study of 16 European countries using SHARE data. BMC Geriatr, 16(203). doi.org/10.1186/s12877-016-0362-7
 • TUİK. (2020). İstatistiklerle Yaşlılar.
 • Üstüner Top, F., Saraç, A. Yaşar, G. (2010). Huzurevinde yaşayan bireylerde depresyon düzeyi, ölüm kaygısı ve günlük yaşam işlevlerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri, 13, 14-22.
 • Uçku, R. ve Şimşek, H. (2012). Halk sağlığı uygulamaları ve yaşlanma; ne kadar yeterli. in: Aslan, D. ve Ertem, M eds. yaşlı sağlığı: sorunlar ve çözümler. 1st Ed. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Yalınkılıç, M., Kılıçaslan, K., Uysal, H., Bilgin, S., Enç, N. (2020). Kalp yetersizliği olan yaşlı bireylerin kırılganlık durumunun belirlenmesi. Turk J Cardiovasc Nurs, 11(25), 51-59.
 • Zanesco, C., Bordin, D., Bilynkievycz dos Santos, C., Müller, EV., Fadel, CB. (2018). Factors determining the negative perception of the health of Brazilian elderly people. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol, 21(3), 283-292. doi.org/10.1590/1981-22562018021.170210.

___

Bibtex @araştırma makalesi { cjo1210594, journal = {Caucasian Journal of Science}, eissn = {2148-6840}, address = {info@cjoscience.com}, publisher = {Kafkas Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {10}, number = {1}, pages = {49 - 66}, doi = {10.48138/cjo.1210594}, title = {The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes}, key = {cite}, author = {Altay, Birsen and Karaca Bıçakçı, Nevra and Altın, Alaattin and Arslan, Lütfi} }
APA Altay, B. , Karaca Bıçakçı, N. , Altın, A. & Arslan, L. (2023). The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes . Caucasian Journal of Science , 10 (1) , 49-66 . DOI: 10.48138/cjo.1210594
MLA Altay, B. , Karaca Bıçakçı, N. , Altın, A. , Arslan, L. "The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes" . Caucasian Journal of Science 10 (2023 ): 49-66 <
Chicago Altay, B. , Karaca Bıçakçı, N. , Altın, A. , Arslan, L. "The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes". Caucasian Journal of Science 10 (2023 ): 49-66
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes AU - BirsenAltay, NevraKaraca Bıçakçı, AlaattinAltın, LütfiArslan Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.48138/cjo.1210594 DO - 10.48138/cjo.1210594 T2 - Caucasian Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 66 VL - 10 IS - 1 SN - -2148-6840 M3 - doi: 10.48138/cjo.1210594 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Caucasian Journal of Science The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes %A Birsen Altay , Nevra Karaca Bıçakçı , Alaattin Altın , Lütfi Arslan %T The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes %D 2023 %J Caucasian Journal of Science %P -2148-6840 %V 10 %N 1 %R doi: 10.48138/cjo.1210594 %U 10.48138/cjo.1210594
ISNAD Altay, Birsen , Karaca Bıçakçı, Nevra , Altın, Alaattin , Arslan, Lütfi . "The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes". Caucasian Journal of Science 10 / 1 (Temmuz 2023): 49-66 .
AMA Altay B. , Karaca Bıçakçı N. , Altın A. , Arslan L. The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes. Caucasian J. Sci.. 2023; 10(1): 49-66.
Vancouver Altay B. , Karaca Bıçakçı N. , Altın A. , Arslan L. The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes. Caucasian Journal of Science. 2023; 10(1): 49-66.
IEEE B. Altay , N. Karaca Bıçakçı , A. Altın ve L. Arslan , "The Relationship Between Health Perception and Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes", , c. 10, sayı. 1, ss. 49-66, Tem. 2023, doi:10.48138/cjo.1210594