İslam Ceza Hukukunda Ortaklaşa Yapılan Hırsızlık

İslâm hukukunda meşru yollarla elde edilen mallar dokunulmazdır. Kişi, haksız bir saldırı karşısında malını koruma hakkına sahip olduğu gibi devlet de vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu noktada devletin öncelikli görevi suçun oluşumunu önlemektir. Alınan tedbirlere rağmen suç önlenememişse cezalandırma yoluna gidilecektir. İslâm hukukunda hırsızlığın cezası kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir. Ancak bu yaptırımlar daha çok bireysel hırsızlıklarla ilgilidir. Bireysel hırsızlıkların yanında birden fazla kişinin ortaklaşa olarak hırsızlık yaptıkları hatta günümüz şartlarında hırsızlıkların daha çok bu şekilde yapıldığı görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri ortaklaşa yapılan hırsızlıkların, suçun daha kararlılıkla ve sonuç alma bakımından daha az riskle işlenmesini mümkün kılmasıdır. Tek fâilli hırsızlıklarda fâilin tespit edilmesi ve gerekli yaptırımın uygulanması pek güçlük arz etmemektedir. Ortaklaşa işlenen hırsızlıklarda ise fâillerin cezai sorumluluklarının belirlenmesi oldukça zordur. Zira ortaklaşa hırsızlık yapanların her birinin fiili diğerlerinden farklı olabildiği gibi cezai ehliyet durumları da farklılık gösterebilmektedir. Örneğin ortaklaşa hırsızlıklarda suç ortağının mübâşereten (doğrudan) veya tesebbüben (dolaylı) iştirâki cezanın niteliğine etki edecektir. Aynı şekilde eylemi gerçekleştirenler arasında ceza ehliyeti olmayanların bulunması her bir fâile aynı cezanın verilmesini imkânsız kılacaktır. Tüm bu durumlar ortaklaşa işlenen hırsızlıkları tek kişinin yaptığı hırsızlıklara nazaran oldukça karmaşık hale getirmektedir. Klasik İslâm hukukçuları bu karmaşık durumu meseleci (kazuistik) bir yöntemle ele alarak çözüme kavuşturmaya çalışmışlardır. Sonraki dönem eserlerde ise konu daha sistematik bir hale getirilerek suç ortaklarının cezai ehliyet durumları, mağdurla olan akrabalıkları ve suça iştirâk dereceleri ceza takdirinde temele alınmıştır.

In Islamic law, property acquired through legitimate means is inviolable. As a person has the right to protect his property in the face of an unjust attack, the state is also obliged to ensure the safety of life and property of it’s citizens. At this point, the primary duty of the state is to prevent the occurrence of crime. If the crime could not be prevent despite the measures taken, punishment will be applied. In Islamic law, the punishment for theft is fixed with the Book, Sunnah and ijma. However, these sanctions are more related to individual theft. In addition to individual thefts, it is seen that more than one person steals jointly and even in today’s conditions, theft is mostly done in this way. One of the most important reasons for his is that joint thefts make it possible to commit the crime with more determination and less risk in terms of getting results. It is not difficult to identify the perpetrator and apply the necessary sannctions in single perpetrator thefts. It is very difficult to determine the criminal responsibilities of the perpetrators in the thefts committed jointly. Because, as each of those who steal jointly may differ from the others, their criminal capacity may also differ. For example, in joint thefts, the direct or indirect participation of the accomplice will affect the nature of the punishment. Likewise, the presence of those who do not have criminal capacity among the perpetrators will make it impossible to impose the same punishment on each perpetrator. All these situations make joint thefts more complicated than the thefts committed by a single person. Classical Islamic jurists tried to resolve this complex situation by handling it with a casuistic method. In the works of the following period, the subject was made more systematic and the criminal liability status of the accomplices, their relatives with the victim and the degree of their involvement in crime were taken as a basis in criminal judgment.

___

 • Akgündüz, Ahmet. “İştirak”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23: 442-444. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
 • Bardakoğlu, Ali. “Hırsızlık”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 17: 384-396. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.
 • Buḫârî, Ebû Abdillah Muḥammed b. İsmâʿîl. el-Câmiʿu’s-ṣahîh. 2. Baskı. 8 Cilt. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.
 • Buhûtî, Manṣûr b. Yûnus b. İdrîs. Keşşâfü’l-ḳınâʿ ʿan metni’l-iḳnâʿ. thk. Muḥammed Emîn eḍ- Ḍınnâvî. 5 Cilt. Beyrut: ʿÂlemü’l-Kütüb, 1417/1997.
 • Demir, Bayram. “İslam Ceza hukukunda Aile İçi Hırsızlık (Türk Ceza Hukukunda Failin Ceza Almamasını veya Ceza İndirimini Gerektiren Şahsi Sebepler Bağlamında)”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 20 (2012), 341-365.
 • Derdîr, Ebi’l-Berakât Aḥmed b. Muḥammed b. Aḥmed. eş-Şerḥu’ṣ-ṣağîr ʿalâ eḳrabi’l-mesâlik ilâ meẕhebi’l-İmâm Mâlik. 4 cilt. Kahire: Dârü’l-Maʿârif, ts.
 • Ebû Dâvûd, Süleymân b. Eşʿas es-Sicistânî. Kitâbü’s-sünen. thk. Muḥammed Avvâme, 2. Baskı (Beyrut: Müessesetü’r-Reyyân, 2004), 4 cilt.
 • Ebû Zehrâ, Muḥammed. el-Cerîme ve’l-ՙuḳûbe fi’l-fıḳhi’l-İslâmî: el-Cerîme. Kahire: Dârü’l-Fikri’l- ՙArabî, 1998.
 • Erdoğan, Mehmet. Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü. 5. Baskı. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015.
 • Erturhan, Sabri. İslâm Ceza Hukukunda Suça İştirak. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2000.
 • Gökpınar, M. “Sosyal ve Kriminal Boyutlarıyla Çocuk Suçluluğu”. TBB Dergisi 72 (2007): 206- 233.
 • Ḥâmid, Kâmil Muḥammed Ḥuseyn ʿAbdullâh. Aḥkâmü’l-iştirâk fi’l-cerîme fi’l-fıḳhi’l-İslâmî. Yüksek Lisans Tezi, Câmiʿatü’n-Necâḥi’l-Vataniyye, 2010.
 • Ḥaṭṭâb Ruʿaynî, Ebû ʿAbdillâh Muḥammed b. Muḥammed b. ʿAbdurraḥmân el-Mağribî. Mevâhibü’l- celîl li şerḥi muḫtaṣarı ḫalîl. 8 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1416/1995.
 • Ḥıllî, Ebu’l-Ḳâsım Necmüddîn Caʿfer b. Ḥasan. el-Muḫtaṣaru’n-nâfiʿ fî fıḳhi’l-İmâmiyye. 3. Baskı. Beyrut: Dârü’l-Eḍvâ, 1405/1985.
 • Ḫıraḳî, Ebi’l-Ḳâsım ʿUmar b. Ḥuseyn. Metnü’l-Ḫıraḳî ʿalâ meẕhebi Ebî ʿAbdillâh Aḥmed b. Ḥanbel eş-Şeybânî. b.y.: Darü’ṣ-Ṣaḥâbe li’t-Türâs, 1413/1993.
 • Hüseyinoğlu, Emin. “Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suça İştirak”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 67/4 (Şubat 2019): 735-782.
 • İbn Ḥazm, Ebî Muḥammed Ali b. Aḥmed b. Saʿîd. el-Muḥallâ. thk. Muḥammed Münîr ed-Dımeşkî. 11 Cilt. Mısır: Matbaʿatü’n-Nahḍa, ts.
 • İbn Ḳudâme, Muvaffaḳuddîn Ebî Muḥammed Abdullâh b. Ahmed b. Muḥammed. el-Muġnî. thk. Abdullâh b. Abdulmuḥsin et-Türkî. 3. Baskı. 15 Cilt. Riyâd: Dârü ʿAlemi’l-Kütüb, 1417/1997.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Ḳazvînî. es-Sünen. thk. Beşşâr Avvâd Maʿrûf. 6 Cilt. Beyrut: y.y., 1998.
 • İbn Manẓûr, Ebu’l-Fadl Cemâluddîn Muhammed b. Mükerrem. Lisânü’l-Arab. Vizâratü’ş-Şuûni’l- İslâmiyye ve’l-Evkâf ve’d-Da’veti ve’l-İrşâd, Suudi Arabistan, tarihsiz, I-XX.
 • İbn Rüşd el-Ḫafîd, Muḥammed b. Aḥmed b. Muḥammed b. Aḥmed. Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-muḳteṣid. 6. Baskı. 2 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Mârife, 1982.
 • İmâm Mâlik, Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-Yemenî. el- Muvaṭṭâ. Kâhire: Dâru’r-Reyyân li’t-Türâs, 1988.
 • ‘İmrânî, Ebi’l-Ḥuseyn Yaḥyâ b. Ebi’l-Ḫayr b. Sâlim. el-Beyân fî mezhebi’l-İmâm eş-Şâfiî. 14 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Minhâc, 1421/2000.
 • Ḳâdî ʿAbdülvahhâb b. ʿAli b. Naṣr el-Bağdâdî el-Mâlikî. el-İşrâf ʿalâ nüketi mesâili’l-ḫilâf. thk. Ḥasan Selmân. 6 Cilt. Riyâd: Dârü İbn Ḳayyim, 2008.
 • Ḳâdî ʿAbdülvahhâb b. ʿAli b. Naṣr el-Bağdâdî el-Mâlikî. el-Maʿûne ʿalâ mezhebi ʿâlimi’l-Medîne. thk. Muḥammed Ḥasan İsmâʿîl eş-Şâfiî. 2 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998.
 • Ḳarâfî, Şihâbüddîn Aḥmed b. İdrîs. eẕ-Ẕaḫîra. thk. Muḥammed Huccî. 14 Cilt. Beyrut: Dârü’l- Ğarbi’l-İslâmî, 1994.
 • Ḳâsânî, İmâm ʿAlâuddîn Ebî Bekr b. Mesʿûd. Kitâbü bedâiʿu’s-sanâiʿi fî tertîbî’ş-şerâiʿi. 2. Baskı. 7 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-ʿArabî, 1974.
 • Kubeysî, Sâmî Cemîl el-Feyyâḍ. el-İştirâk fi’l-cerîme fi’l-fıḳhi’l-İslâmî. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1427/2006.
 • Ḳudûrî, Ebi’l-Ḥasan Aḥmed b. Muḥammed b. Aḥmed b. Caʿfer. Muḫtaṣaru’l-Ḳudûrî. Beyrut: Dârü’l- Kütübi’l-İlmiyye, 1997.
 • Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil). İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi-Yeni Yaşam Yayınları, 2007.
 • Mâverdî, Ebi’l-Ḥasen ‘Ali b. Muḥammed b. Ḥabîb. el-Ḥâvi’l-Kebîr fî fıḳhi meẕhebi’l-İmâm eş-Şâfiî. thk. ‘Ali Muḥammed Muavvıḍ-‘Adil ‘Aḥmed ‘Abdülmevcûd. 18 Cilt. Beyrut: Dârü’l- Kütübi’l-İlmiyye, 1414/1994.
 • Mevṣılî, Abdullâh b. Mahmûd b. Mevdûd. el-İḫtiyâr li taʿlîli’l-muḫtâr. 5 Cilt. Kahire: Dârü’l-Fikri’l- ʿArabî, ts.
 • Meydânî, Abdülganî b. Ṭâlib el-Guneymî ed-Dımaşḳî. el-Lübâb fî şerḥi’l-kitâb. 4 Cilt. Beyrut: Mektebetü’l-İlmiyye, ts.
 • Murṭaî, Ἁbdü’l-Ḥalîm İbrâhîm Muḥammed. el-Mesîḥiyyûn ve’l-müslimûn fî Talmûdi’l-Yahûd. Kahire: Mektebetü Vehbe, 1996.
 • Müslim, Ebu’l-Huseyn Müslim b. El-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nisâburî. el-Câmiʿu’s-ṣahîh. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981.
 • Saḥnûn, İbn Saîd et-Tennûḫî. Müdevvenetü’l-kübrâ li’l-İmâm Mâlik b. Enes. 4 Cilt. Beyrut: Dârü’l- Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1994.
 • Semerḳandî, ʿAlâaddîn. Tuḥfetü’l-fuḳahâ. 3 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1405/1984.
 • Seraḫsî, Şemsü’l-Eimme Ebû Bekr Muḥammed b. Ebî Sehl. el-Mebsût. 31 Cilt. Beyrût: Dârü’l-Mârife, 1989.
 • Şâfiî, Muḥammed b. İdrîs. el-Ümm. thk. Rıf’at Fevzî ‘Abdülmüṭṭalib. 11 Cilt. b.y.: Dârü’l-Vefâ, 1422/2001.
 • Şensoy, Naci. “Eski Devirlerde ve İslâm’da Hırsızlık Suçu”. Muammer Raşit Seviğ’e Armağan (1956): 161-174.
 • Şeybânî, Ebî ῾Abdillâh Muḥammed b. Ḥasan. Kitâbü’l-âsâr. thk. Aḥmed ῾Îsâ el-Ma῾ṣarâvî. 2 Cilt. Kâhire: Dârü’s-Selâm, 1427/2006.
 • Şîrâzî, Ebî İsḥaḳ İbrâhîm b. ‘Ali b. Yûsuf el-Fîrûzâbâdî. el-Müheẕẕeb fî fıḳhi’l-İmâm eş-Şâfiî. 3 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1416/1995.
 • Şirbînî, Şemsüddîn Muḥammed b. el-Ḫaṭîb. Muğni’l-muḥtâc ilâ maʿrifeti meʿanî elfâẓi’l-minhâc. 4 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Maʿrife, 1997.
 • Taneri, Gökhan. Hırsızlık ve Hırsızlık Suçlarında İspat ve Sübut. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2015.
 • Tirmizî, Ebû ʿÎsâ Muḥammed b. ʿÎsâ b. Sevre. el-Câmiʿu’ṣ- ṣaḥîḥ. 2. Baskı. 5 Cilt. Beyrut: Dârü’l- Ğarbi’l-İslâmî, 1998.
 • Tuğ, Ayşim-Doğan, Yeşim-Hancı, Hamit. “1996-1999 Çocuk Suçluluğu Profili”. Ankara Barosu Dergisi 2 (2002): 183-188.
 • ʿÛdeh, Abdülḳâdir. et-Teşrîʿu’l-cinâiyyi’l-İslâmî muḳâranen bi’l-ḳânûni’l-vaḍʿiyyi. 2 Cilt. Beyrut: Dârü’l-Kâtibi’l-ʿArabî, ts.
 • Yılmaz, Zahit. Türk Ceza Hukukunda İştirakin Bir Türü Olarak Dolaylı Faillik. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2018.
 • Zerkeşî, Şemsüddîn Ebû ‘Abdullâh Muḥammed b. ‘Abdullâh. Şerḥu Zerkeşî ‘alâ metni’l- Ḫıraḳî. thk. ‘Abdullâh b. Dehîş. 3. Baskı. 4 Cilt. Mekke: Mektebetü’l-Esedî, 1430/2009.