Öğrencilerin Girişimcilik Niyetleri ve İslami Finans Algı Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği

Öz Adam Smith’in de öne sürdüğü üzere bireysel anlamda faydasını maksimizasyonu makro anlamda da fayda maksimizasyonunu sağlamaktadır. Bu yüzden girişimcilerin ülkelerinin kalkınması ve gelişmesinde payı büyüktür. İslami finans kurumları geleneksel bankacılığa alternatif olabilecek araçlarla çalışmalarına devam etmektedirler. İslami Finans araçları, girişimcilerin ihtiyacı olan kaynakları İslami hassasiyetlere dikkat ederek temin noktasında önem arz etmektedir. Bu çalışmada İslami finans araçlarının girişimcilere finansman kaynağı olma noktasında etkisi araştırılmıştır. Çalışma Düzce Üniversitesi öğrencileri ile anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda İslami finans araçlarının girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin girişimcilik niyeti ile gelir seviyeleri, eğitim düzeyleri ve girişimcilik eğitimleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Kaynakça

Ahmad, A. (2010). Global Financial Crisis: An Islamic Finance Perspective, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(4): 306-320.

Akpınar, S. (2009).Girişimciliğin Temel Bilgileri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Akın, A. ve Zor, İ. (2009). İşletmecilik Eğitiminin Bireyin Girişimci Niteliklerinin Geliştirilmesine Etkileri. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 11(1): 113-138.

Avşar, M. (2007). Yükseköğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Bagozzi, R. P. and Yi, Y. (2012). Specification, Evaluation, and Interpretation of Structural Equation Models, Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1): 8–34.

Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi, Araştırma Makaleleri, 3(2): 133-147.

Bayram, G.N. (2014). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Bilge, H. ve Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2 (16): 131-148.

Bozkurt, Ö., Aslan, Z. ve Göral, M. (2011). Yükseköğretimde Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Teknik Program ve Sosyal Program Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye,.

Doğan, S. (2010). Avrupa Birliği’nin Girişimcilik Politikası Kobi Yaklaşımı ve Türkiye. İstanbul: İTO, Altınoluk Yayın San. A.Ş.

Dood, S. D. and Seaman, P. T. (1998). Religion and Enterprise: An Introductory Explonation, Entrepreneurship, Theory and Practice, 23(1): 71-86.

Eren, İ. (2012). Girişimcilik ve Din: Temel Kaynakları Çerçevesinde İslam’ın Girişimciliğe Bakışına Yönelik Bir Değerlendirme, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7 (1): 49-68.

Gurel, E, Altinay, L, Daniele, R. (2010). Tourism Students’ Entrepreneuria Intentions, Annals of Tourism Research, 37(3): 646–669.

Gürol, M. (2006). Küresel Arena’da Girişimci ve Girişimcilik. Ankara: Gazi Kitabevi.

İnceoğlu, D. ve Aytar, G. (1987). Bir Grup Ergende Atılgan Davranış Düzeyi Araştırması, Psikoloji Dergisi, 6 (21): 23-24.

In’nami, Y. and Koizumi, R. (2013). Structural Equation Modeling in Educational Research: A Primer. ın m. s. khine (eds.), Applications of Structural Equation Modeling in Educational Research and Practice. Rotterdam: Sense Publishers.

Kılıç, R., Keklik, B.ve Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2): 423-435.

Korkmaz, (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(14): 210.

Kristiansen, S. ve Indarti, N. (2004). Entrepreneurial Intention Among Indonesian And Norwegian Students, Journal of Enterprising Culture, 12(1): 55-78. Negiz, N., Özdaşlı, K., Özkul, G. ve Alparslan, A.M., (2009). Girişimcilik Özellikleri ve Tipleri Açısından Cinsiyet Farklılıkları: SDÜ-İİBF Araştırması. Uluslararası – Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 5-7 Mart 2009, Sakarya, Türkiye.

Schermelleh-Engel K., Moosbrugger, H. and Muller, H. (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance And Descriptive Goodness-Of-Fit Measures. MPR-Online, 8: 23–74.

Sezer, C. (2013). Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi İle Belirlenmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6): 49-60. Sili A. ve S. Akten Çürük (2013). Bir İdeal Toplum Bileşeni Olarak İslam’ın Temel Ekonomik İlkeleri, Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, 2013/2: 107-123. Şeşen, H. ve Basım, Harun, N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 12 (22): 21-28.

Thomas, A., Cox S. and Kraty B. (2005). Structuring Islamic Finance Transactions. London: Euromoney Books.

TKBB. (2018). Hakkımızda/Tarihçe, http://www.tkbb.org.tr/tarihce., Erişim Tarihi: 20.06.2019.

Toroman, C., Ata, H. A. ve Buğan, M. F. (2015). İslami Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir Araştırma, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(4): 761-779.

Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15: 349-372.

Wang, K.C., and Wong, P.K. (2004). Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore, Technovation, 24: 163–172.

Yakar, S., Kandır, S. Y. ve Önal Y. B. (2013). Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk-Kira Sertifikası ve Vergisel Boyutunun İncelenmesi, Bankacılar Dergisi, 84: 72-94.

Yıldız, S. (2015). Katılım 30 Endeksi ile Bist 100 Endeksi’nin Performanslarının Değerlendirilmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 52 (606): 41-54.

Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2): 195-203.

Kaynak Göster

APA Şahi̇n, Ö , Yılmaz, E . (2020). Öğrencilerin Girişimcilik Niyetleri ve İslami Finans Algı Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma: Düzce Üniversitesi Örneği . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (1) , 110-136 .