Kazık Nihai Taşıma Gücünün Farklı Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi

Kentleşmenin günümüzde hızla artması ve buna paralel olarak dar alanlarda yüksek ve ağır yapıların inşa edilmesinde zemin koşullarının dikkate alınma ihtiyacı daha da önem kazanmaktadır. Zayıf zemin koşullarında kazık temel seçimi taşıma gücü değerlerine olumlu katkı sağlayabilmektedir. Kazık taşıma gücü belirlenmesinde yapılan hatalar güvensiz sonuçlara veya ekonomiklikten uzaklaşmaya sebep olabilmektedir. Bu nedenle kazık taşıma gücü değerinin hesaplanmasında gerçeğe yakın değer elde etmek yapı güvenliği ve ekonomiklik açısından önemlidir. Çalışma kapsamında 8 adet kazık yükleme deneyi doğrudan Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) verilerine dayalı yöntemler, dolaylı SPT verilerine dayalı yöntemler, matematiksel modele dayalı kazık yükleme deneyi değerlendirme yöntemleri ve sonlu elemanlar yöntemi ile taşıma gücü değerleri elde edilmiş ve yöntemler karşılaştırılmıştır. Kazıkların farklı zemin koşullarında bulunması haline göre taşıma gücünün belirlenmesi ile ilgili birbiriyle ve ortalama ile en uyumlu yöntemler tespit edilmiştir. Tüm deney sonuçları göz önüne alındığında ortalama taşıma gücü değerine en yakın sonuçlar Bazaara & Kurkur, Plaxis 2D ve Decourt (1995) yöntemleri ile elde edilmiştir.

Analysis of Pile Ultimate Bearing Capacity by Different Methods

With the rapid increase in urbanization and parallel to this, the need to take into account the soil conditions in the construction of high and heavy structures in narrow areas becomes more important. In poor soil conditions, the choice of pile foundation can make a positive contribution to the bearing capacity values. Errors in determining the pile bearing capacity can lead to unsafe results or to moving away from economy. For this reason, it is important to obtain a realistic value in the calculation of the pile bearing capacity value in terms of building safety and economy. Within the scope of the study, 8 pile loading tests methods based on direct Standard Penetration Test (SPT) data, methods based on indirect SPT data, pile loading test evaluation methods based on mathematical model and finite element method were used to obtain bearing capacity values and the methods were compared. According to the situation of the piles in different soil conditions, the most compatible methods with each other and with the average were determined for determining the bearing capacity. Considering all the test results, the closest result to the average bearing capacity value was obtained with the Bazaara & Kurkur, Plaxis 2D and Decourt (1995) methods.

___

 • [1] Kabaca, H. (2018). Kazıkların Taşıma Gücü ve Oturma Parametrelerinin İncelenmesi, Taşıma Gücü İçin Yeni Bir Metot Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • [2] Meyerhof, G. G. (1976). Bearing Capacity and Settlement of Pile Foundations. Journal of Geotech. Eng. Div., ASCE, 102, GT3.
 • [3] Bazaraa, A. R & Kurkur, M. M. (1986). N-values used to predict settlements of piles in Egypt. Proceedings of In Situ, 86, 462-474.
 • [4] Decourt, L. (1995). Prediction of load-settlement relationships for foundations on the basis of the SPT. Ciclo de Conferencias Internationale, Leonardo Zeevaert, UNAM, Mexico, 85-104.
 • [5] Tomlinson, M. J. (1994). Pile Design and Construction Practise Fourth Edition, E & FN Spon, an imprint of Chapman & Hall, 2–6 Boundary Row, London SE1 8HN, United Kingdom, London.
 • [6] O’Neill, M. W., & Reese, L. C. (1999). Drilled Shafts: Construction Procedures and Design Methods, Publication No. FHWA-IF-99-025. Federal Highway Administration, Washington, DC.
 • [7] Alku, Y. (2006). Kazık Yükleme Deneylerinin Değerlendirilmesi ile İlgili Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [8] Mansur, C., & Kaufman R. (1958). Mansur-Kaufman on Pile Tests. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 123(1).
 • [9] Fuller, F. M., & Hoy, H. E. (1970). Pile Load Tests Including Quick Load Test Method Conventional Methods and Interpretations. Highway Research Record No.333, 78-89.
 • [10] Butler, H. D., & Hoy, H. E. (1977). Users Manual for the Texas Quick Load Method for Foundation Load Testing, FHWA, Office of Development, Washington, D.C., FHWA-IP-77-8, 59.
 • [11] De Beer, E. E. (1970). Exp. Determination on the shape factors and the bearing capacity factors of sand. Geotec., 2(4), 387.
 • [12] Chin, F. K. (1970). Estimation of the Ultimate Load of Piles Not Carried to Failure, Proc. 2nd Southeast Asia. Conference on soil Engineering, 81-90.
 • [13] Brinch-Hansen, P. (1963). Discussion on Hyperbolic Stress-Strain Response, American Society of Civil Engineering, ASCE, Journal for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 97, 931-932.
 • [14] Mazurkiewicz, B. K. (1972). Test Loading of Piles According to Polish Regulations. Preliminary Report No.35, Commision on Pile Research, Royal Swedish Academy of Eng. Science, Stockholm.
 • [15] Davisson, M. T. (1970). Static Measurement of Pile Behaviour, Proc. Conf. On Design and Installation of Pile Foundations and Cellular Structures, Ed. H. Y., Fang and T.D. Dismuke, Bethlehem, (PA), 159-164.
 • [16] Osmanoğlu, D. (2007). Tünellerde Zemin Iyileştirilmesi ve Stabilitenin Sonlu Elemanlar Yöntemi Ile Plaxis Programında Analiz Edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • [17] Shooshpasha, I., Hasanzadeh, A., & Taghavi, A. (2013). Prediction of the Axial Bearing Capacity of Piles by SPT-based and Numerical Design Method, Int. J. of GEOMATE, 4(2) 560-564
 • [18] Aygül, T. (2011). Finite Element Study On Axially Static And Bidirectional Static Osterberg Cell Pile Load Testing, Graduate Thesis, Bogazici University. Science Institute, Istanbul.
 • [19] Türk Standardları Enstitüsü, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, TS500/Şubat 2000, ICS 91.080.40, Necatibey Caddesi, 112 Bakanlıklar, Ankara.
 • [20] ASTM D 1143-81. (1989). Standart Test Method for Piles under Statical Axial Compressive Loads. American Society for Testing and Materials, Philedelphia.
 • [21] ASTM D 3689. (1989). The Standart Method Of Testing Individual Piles Under Statical Axial Tensile Loads. American Society for Testing and Materials, Philedelphia.
 • [22] Plaxis 2D 2016. (2016). Reference Manual, Build 8122.
 • [23] Decourt, L. (1999). Behaviour of Foundations under Working Load Conditions. Proc. of the 11th Pan- American Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Dolguassu, Brasil, 4, 453-488.