Bankacılık Hizmetlerine Erişimin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma

Dünya genelinde finansal hizmetlerin sunulmasındaki en önemli kuruluşlar bankalardır. Bankacılık sektörüne ve dolayısıyla finansal hizmetlere erişimin olmadığı ya da kısıtlı olduğu durumlarda; yastık altı tasarruflar, elden ödemeler ve kayıt dışı finansman devreye girmekte, bu durum güvenlik, likidite, maliyet ve getiri gibi konularda önemli olanakların yakalanamamasına yol açmaktadır. Yapılan bir çok araştırma bankacılık hizmetlerine erişimde çeşitli faktörlerin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, sosyo-ekonomik ve demografik değişkenlerin ülkemizdeki bankacılık hizmetlerine erişime etkisi panel veri analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Elde edilen bulgular; finansal hizmetlere erişim ile nüfus yoğunluğu, şehirleşme oranı, gayrısafi katma değer, motorlu taşıt sayısı ve tüketilen elektrik miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir

A Research on Socıo-Economic Determinants of Access to Banking Services

Limited or no access to banking services may cause savings gaps, liquidity problems, external financing, costs and returns on issues, money safety problems and informal economy. Many empirical researches reveal that socio-economic and demographic factors are affecting access to banking services. The aim of this study is to investigate the socio-economic determinants of access to finance. Panel data regression analysis is used for testing the hypotesis empirically. The empirical results revelaled that there are significant relations between access to finance and socio-economic factors in areas of population density, urbanization rate, gross value added per capita, number of road motor vehicles and electricity consumption

Kaynakça

Arora, R.U.. (2014). Access to Finance: An Empirical Analysis, European Journal of Development Research, DOI: 10.1057/ejdr.2013.50.

Asteriou, D.ve Hall, S.G.. (2007). Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revised Edition, Palgrave MacMillan, New York, NY.

Avery, R.B., Bostic, R.W., Calem, P.S. ve Canner, G.B.. (1997). Changes in the Distribution of Banking Offices, Federal Reserve Bulletin, September 1997: 707- 725.

Baltagi, B.H.. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2013). Finansal Türkiye Haritası, http://ebulten.bddk.org.tr/haritalama/harita.aspx.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2013).Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü, Aralık 2012 , http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Ra- porlar/TBSGG/11706tbs_genel_gorunumu_aralik_2012.pdf

Beck, T.,Demirguc-Kunt, A. ve Robert-Peria, M.S.L.. (2008). Banking Services fo- rEveryone? Barriersto Bank Access andUsearoundthe World. The World Bank EconomicReview, 22(3), 397-430.

Beck, T., Demirguc-Kunt, A., ve Robert-Peria, M.S.L.. (2007). Reaching out: Ac- cess to and Use of Banking Services Across Countries, Journal of Financial Eco- nomics, 85(1): 234-266.

Bodie, Z., ve Merton, R.. (1995). A Conceptual Framework of Analyzing the Financial Environment. In Dwight B. Crane, ZviBodie, Kenneth A. Froot, Andre F. Perold, ve Robert C. Merton (eds.), The Global Financial System: A Functional Perspective. Boston: Harvard Business School Press.Aktaran: Işık, İ. (2011).

Burgess, R. vePande, R.. (2005). Can Rural Banks Reduce Poverty? Evidence from the Indian Social Banking Experiement'', American Economic Review, 95(3): 780-795.

Claessens, S.. (2005). Access to Financial Services: A Review of theIssuesandPub- licPolicyObjectives. The World Bank ResearchObserver, 21(2), 207-240. 101

Türkiye Bankalar Birliği. (2013). Bankalarımız 2012. İstanbul: G.M. Matbaacılık.

Türkiye Bankalar Birliği.(2013). Banka ve Sektör Bilgileri-İstatistiki Raporlar, http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2014). http://www.tuik.gov.tr/UstMenu. do?metod=istgosterge.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği. (2013) Yıllık Sektör Raporları, http://www.tkbb. org.tr/arastirma-ve-yayinlar-tkbb-yayinlari-yillik-sektor-raporlari.

Yağcılar, G.G.. (2011).Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, BDDK Kitapları No: 10, Ankara.

World Bank. (2003). Indicators of Access toandUse of Financial ServicesAcross Countries,http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEA RCH/0,,contentMDK:20652043~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSite PK:469382,00.html

Yorulmaz, R.. (2013). Construction of a Regional Financial Inclusion Index in Turkey, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 7(1): 79-101.

Zhao, L.,Garner, B. ve Parolin B.. (2004). Branch Bank Closures in Sydney: A Ge- ographicalPerspectiveand Analysis, Proceedings of the 12th International Confe- rence on Geoinformatics, Sweden, 541-548.

Kaynak Göster