Sosyal Medya Kullanıcılarının Dijital Yayıncılık Platformu ve İçerik Seçimi Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma: Aksaray Üniversitesi Örneği

Dijitalleşme, yeni medya mecraları ile birlikte bireylerin gündelik yaşam pratiklerinde birçok değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu değişim insan ilişkileri ve iletişiminden, tüketim alışkanlıklarına varıncaya kadar birçok sanal davranış biçimlerini etkileşime sokmuştur. Bu bağlamda değişen ve değişmeye devam eden iletişim teknoloiileri “yeni medya”yı toplum yaşamına sokmuştur. Özellikle televizyon izleme alışkanlıkları ve kültür endüstrisi ürünlerinin tüketimi eksen değiştirmiş; izleyici geleneksel medya mecralarını terk ederek isteğe bağlı dijital platformlara geçiş yapmıştır. Bu dönüşümün özünde anlık etkileşim sağlayan sosyal ağlar önemli yer tutmaktadır. İçeriklere yönelik beğeniler, yorumlar, eleştiriler ve tartışmalar bireyler tarafından takip edilmekte ve kimi zaman da aktif katılımı beraberinde getirmektedir. Gerek içeriği yönetenlerin gerekse sosyal ağlar aracılığı ile içeriğe dahil olanların oluşturduğu interaktif süreç beğenileri ve buna bağlı olarak tercihleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Dolayısıyla çeşitli toplumsal kesimlerin dijital yayın platformları içerik seçimlerinin hangi sosyal etmenlerden etkilendiği gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada sosyal medya/yeni medya kullanıcısı olarak bireylerin platform tercihlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca sosyal ağlarda yer alan içeriklerin, kullanıcıların dijital yayın platformu tercihlerinde etkili olup olmadığı; eğer etkiliyse hangi değişkenlerin rolü olduğu araştırılmıştır. Çalışma evrenini, Türkiye’deki tüm üniversiteler oluştururken, çalışmanın örneklemini ise Aksaray Üniversitesi oluşturmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan anket formu Aksaray Üniversitesi’nin farklı birimlerinde çalışan (akademik ve idari) ve farklı bölümlerinde eğitim gören öğrencilerinden 320 kişiyle birebir görüşülerek uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde, Aksaray Üniversitesi personel ve öğrencilerinin dijital platform ve sosyal medya kullanımı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve demografik özelliklere göre dijital yayıncılık tercihlerinde farklı yaklaşımlar olduğu saptanmıştır.

A Study on Digital Publishing Platform and Content Selection Preferences of Social Media Users: Aksaray University Example

Digitalization is also cultivated in places where it can be lived in small lives with its new channels. This change has interacted with many forms of virtual behavior, from human relations and communication to consumption habits. In this context, changing and continuing to change communication technologies have introduced “new media” into social life. Especially television watching habits and consumption of cultural industry products have changed their axis; audience has abandoned traditional media channels and switched to on-demand digital platforms. Social networks, which provide instant interaction, have an important place in the core of this transformation. Likes, comments, criticisms and discussions on the content are followed by individuals and sometimes bring active participation. The interactive process created by both those who manage the content and those who are involved in the content through social networks directly or indirectly affects the preferences and accordingly the preferences. Therefore, the necessity of which social factors affect the content choices of digital broadcasting platforms of various social segments emerges. In this study, it is aimed to reveal the platform preferences of individuals as social media/new media users. In addition, whether the content on social networks is effective in users' digital broadcasting platform preferences; If it is effective, which variables have a role were investigated. While all universities in Turkey constitute the study population, Aksaray University constitutes the sample of the study. The questionnaire form created within this framework was applied by interviewing 320 students working in different units (academic and administrative) and studying in different departments of Aksaray University. As a result of the analyzes, it was determined that there is a significant relationship between Aksaray University staff and students' use of digital platforms and social media, and that there are different approaches in digital publishing preferences according to demographic characteristics.

___

 • Akyazı, A. (2015). Bir İletişim Platformu Olarak Sosyal Medyada Çocuğa yönelik Şiddetin Yansıması. D. Yengin (Dü.) içinde, Sosyal Medya Araştırmaları (s. 47). Ankara: Paloma Yayınevi.
 • Alioğlu, N. (2011). Yeni Medya Sanat ve Estetiği. İstanbul: Papatya Yayınclık Eğitim.
 • Berger, A. A. (2007). Media And Society: A Critical Perspective (2nd Ed). . New York: NY: Rowman & Littlefield.
 • Bucy, E. P. (2005). Living in the information age: A new media reader (2nd ed.). Nev York: CA: Thomson/Wadsworth.50.
 • Büyükaslan, A., & Kırık, A. M. (2016). Sosyal Medya (Gözetlenen Toplumdan Gözlenen Bireye). Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Demir, M. (2019). Sosyal Medya Çalışmaları. T. Livberber, & S. Tiryaki (Dü) içinde, Sosyal Medya Çalışmaları (s. 213). İstanbul: Literatürk Yayınları.
 • Demircan, B. (2016). İnternet Kamusal Alan Olabilir mi ? Ç. Deniz, & B. Hülür (Dü) içinde, Yeni Medya ve Toplum Disiplinlerarası Yaklaşım (s. 150). İstanbul: Literatürk Akademi.
 • Dinler, Z. (2014). Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar (8 b.). Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
 • Eldeniz, L. (2010). İkinci Medya Çağında Etkileşimin Rolü ve Web 2.0. F. Aydoğan, & A. Ayşen içinde, İkinci Medya Çağında İnternet. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Geray, H. (1994). Yeni İletişim Teknolojileri. Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık.
 • Gitelman, L. (2017). Keywords For Media Studies (New Media). New York: New York University Press.
 • Hassan, R., & Thomas , J. (2006). The New Media Theory Reader. New York: NY: Mcgraw-Hill International.
 • Karakulakoğlu, S. E. (2015). Geleceğin Web Tekonojileri: Web 3.0 ve Etkileşim. Ö. Oğuzhan (Dü.) içinde, İletişimde Sosyal Medya Sosyal Medyada Etkileşim (s. 121). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Kaya, A. Y., & Ata, F. (2019). Sosyal Medya Hastalıkları. T. Livberber, & S. Tiryaki (Dü) içinde, Sosyal Medya Çalışmaları (s. 111). İstanbul: Literatürk Yayınları.
 • Kürkçü, D. D. (2016). Yeni Medya ve Gençlik. İstanbul: Kriter Yayınları. Ögür, F. (2012). Bİr Yeni Medya Hazırlayıcısı Olarak Kavramsal Sanat. D. Yengin (Dü.) içinde, yeni medya ve... İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
 • Önkal, G., & Ender, G. (2015). Teknoloji Düşünmez: Sosyal Medyada İhtiyaçlar - Değerler Çatışmasının Felsefi Analiz. Editör (Dü.) içinde, İletişimde Sosyal Medya Sosyalda Etkileşim (s. 43). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Özgül, G. E. (2015). Yanılsamalar Labirentinde Bir Yanılsama Olarak Özne. Ö. Oğuzhan (Dü.) içinde, İletişimde Sosyal Medya Sosyal Medyada Etkileşim (s. 83). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Rad, A. A., & Benyoucef, M. (2011). A Model for Understanding Social Commerce. Journal of Information Systems Applied Research, 4(2), 63-73.
 • Rogers, E. (1986). Communication Technology: The New Media in Society. . New York: Free Publishing.
 • Scott, D. M. (2010). The New Rules Of Marketing And Pr: How To Use Social Media, Blogs, News Releases, Online Video, And Viral Marketing To Reach Buyers Directly, 2nd Edition. Hoboken: N.J: John Wiley.
 • Southren, j. (2021, 4 18). The Difference Between New Media and Social Media. Jane Southren. https://southren.ca: https://southren.ca/the-difference-between-newmedia-and-social-media adresinden alındı
 • Tuten, T. (2008). Advertising 2.0 Social Media Marketing in A Web 2.0 World. London: Praeger: Westport.
 • Weber, L. (2009). Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your Business, 2nd Edition. Hoboken: John Willey, Sons Inc.
 • Weinberg, T. (2009). The New Community Rules: Marketing On The Social Rules. USA: O’Reilly Media.
 • Yazıcı, F. (2020). Dijital Çağda Bilginin Doğruluğu ve Sahte Haber. H. Aydın, & F. Yazıcı içinde, Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar (s. 103-128). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık