METİNLER VE METİNLERARASI OKUMA: SUSKUNLAR

Problem Durumu: İhsan Oktay Anar, son dönem Türk edebiyatının postmodern çizgide eser veren yazarlarından biridir. Suskunlar yazarın dinî, tarihî, felsefî, tasavvufî metinleri ve metinlerarası ilişkileriyle dikkati çeken bir romanıdır. Yazarın, adını Galata Mevlevîhanesi’nin arkasında bulunan bir mezarlıktan alan Suskunlar adlı romanı Sultan 3. Ahmet Saltanatı’nı takip eden senelerden birinde Konstantiniye’de meydana gelen olaylar ışığında Şeytan’ın, Allah ve insan ile olan ezelî ve ebedî mücadelesini anlatır. İhsan Oktay Anar’ın, Suskunlar’da kullandığı anlatım teknikleri üzerinde titizlikle çalıştığı görülmektedir. Yazar, eski metinlerin dünyasından kendi yarattığı yenilerinkine oyunlu bir yol çizmek suretiyle metinlerarası ilişkiler kurmuştur. Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’den yola çıkarak oluşturduğu yeni metinleriyle romanının kurgusunu çok daha çarpıcı bir hâle getirmiştir. Araştırmanın Temeli: Metinler ve Metinlerarası Okuma: Suskunlar Araştırmanın Amacı: İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar romanının metinlerarası okuma ile incelenmesi; yazarın iç içe geçirdiği metinler ve kurduğu metinlerarası ilişkilerle romanına kattığı zenginliğin araştırılmasıdır. Veri Kaynakları: İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar romanı, metinlerarasılık, parodi ve pastiş. Sonuç: Özellikle Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’den yola çıkılarak kurulan parodik yapılar romanı zenginleştirmiştir. Suskunlar romanı çarpıcı konusu, titiz kurgusu ve özellikle metinleri ve metinlerarası ilişkileri ile son dönem Türk edebiyatının en çarpıcı örneklerinden biridir

Textual and Intertextual Reading: Suskunlar

Problem Statement: İhsan Oktay Anar is one of the writers of contemporary postmodern Turkish fiction. Suskunlar is an arresting novel with its religious, historical, philosophical, sufistic texts and intertextual relations. His novel, Suskunlar, whose title derives from a graveyard behind Galata Mevlevîhanesi the lodge used by Mevlevî dervishes , tells the eternal struggle between Satan and God and Man in the light of the events that take place in Constantinople in the years following the reign of Sultan Ahmet III. It is obvious that İhsan Oktay Anar has meticulously worked on the narrative techniques he used in Suskunlar. The author has also constructed intertextual relations by drawing a tricky path from old texts to the new ones that he created. He has made the plot much more conspicuous with his creation of these new texts drawing on the Torah, the Bible and the Qur’an. Base of the Research: Textual and Intertextual Reading: Suskunlar. Purpose of the Research: The analysis of İhsan Oktay Anar’s Suskunlar through intertextual reading; exploring the texts that the author has woven together and the intertextual relations he has constructed, and the richness these have added to the novel. Resources of Data: İhsan Oktay Anar’s novel, Suskunlar; intertextuality; parody and pastische. Conclusions: Especially the parodical forms deriving from sacred texts have enriched the novel. Suskunlar is one of the most inspiring examples of contemporary Turkish Literature with its impressive story, its fastidious plotting and especially its textual and intertextual relations

___

Aktulum, K. (2004). Parçalılık metinlerarasılık.,Ankara: Öteki Yayınevi.

Aktulum, K.(2007). Metinlerarası ilişkiler. İstanbul: Öteki Yayınevi.

Anar, İhsan O. (2007). Suskunlar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Cebeci, O. (2008) Komik edebi türler. İstanbul: İthaki Yayınları.

Cumhuriyet Gazetesi, Pazar Dergi. (07.01.2001).

Ecevit, Y. (2002). Türk romanında postmodernist açılımlar. İstanbul:İletişim Yayınları.

Genette, G. (1982). Palimpsestes, Seuil.

Karaca, Alâattin. (Ocak 2008). Suskunlar’ın Sıkı Öyküsü. Kitaplık, s. 99-106.

Kitabı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit, Tevrat, Zebur (Mezburlar) ve İncil. (2000).

Kitabı Mukaddes Şirketi, Acar Matbaacılık, İstanbul. Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli. (2007). Elmalılı Hamdi Yazır, Sadeleştiren: Prof. Dr. M. Sadi Çögenli, Takdim: Prof. Dr. Orhan Okay, Huzur Yayın Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, İstanbul.

Moran, B. (1991). Türk romanına eleştirel bir bakış 2. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sözer, V.(1996). Müzik ansiklopedik sözlük. Geliştirilmiş 4. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.

___

APA Üner, A . (2010). METİNLER VE METİNLERARASI OKUMA: SUSKUNLAR . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (23) , 196-206 .