CEVRÎ DİVANI’NIN FAHRİ BİLGE NÜSHASINDA YER ALAN NEŞREDİLMEMİŞ ŞİİRLER

Araştırmanın Temeli: Cevrî’nin, Hüseyin Ayan tarafından neşredilen Divan’ında bulunmayan şiirleri. Araştırmanın Amacı: Cevrî’nin, Hüseyin Ayan tarafından tenkitli neşri yapılarak yayınlanan Cevrî Divanı’na girmeyen şiirlerin tespiti. Veri Kaynakları: Milli Kütüphane FB 382 numarada kayıtlı el yazma nüsha ve Hüseyin Ayan tarafından yayınlanan Cevrî Divanı. Ana Tartışma: Cevrî Divanı’nın neşredilmesi sırasında bulunamamış olan nüshadan hareketle, Divan’da yayınlanmamış şiirlerin ortaya çıkartılması. Sonuçlar: Cevrî Divanı’nın yayınlanmış olan baskısında bulunmayan 2 kıt’a, 1 beyit, 11 gazel ve 1 tarih kıt’ası tespit edilmiştir

The Unpublished Poems of Cevri in The Manuscript of Fahri Bilge

. Purpose of Research: To determine the poems that were not included in Huseyin Ayan’s publication with a critical-edition. Data Source: The manuscript registered to FB 382 in The National Library and Cevri’s Divan published by Huseyin Ayan. Main Discussion: To shed a light on unpublished poems of Cevri than were not seen in the previous publishing of manuscript. Conclusions: We have discovered 2 strophes, 1 couplet, 11 lyrics and 1 history strophe which were not included in previous publishing of the manuscript of Fahri Bilge

___

Ayan, H. (1981). Cevrî hayâtı, edebî kişiliği, eserleri ve divanının tenkidli metni, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Aydın, H. (2010). Cevrî Divanı’nın tahlili. Yayımlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Devellioğlu, F. (1993). Osmanlıca – Türkçe ansiklopedik lûgat eski ve yeni harflerle. (11. Basım). Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.

İpekten, H. (1994). Eski Türk edebiyatı nazım şekilleri ve aruz. İstanbul: Dergâh Yayınları.

İpşirli, M. (2007). Naîmâ Mustafa Efendi târih-i Na’îmâ (ravzatü’l- Hüseyn fî hulâsati ahbâri’l-hâfikayn). cilt II, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Redhouse, J. W. (1992). Turkish and English lexicon shewing in English the significations of the Turkish terms. (2. edition). İstanbul: Çağrı Yayınları.

Şemseddin Sâmî (1996). Kâmus-ı Türkî. (6. basım) İstanbul: Bedir Yayınevi.

___

APA Aydın, H . (2010). CEVRÎ DİVANI’NIN FAHRİ BİLGE NÜSHASINDA YER ALAN NEŞREDİLMEMİŞ ŞİİRLER . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (23) , 207-221 .