Geleneksel Dokunun Kentsel Mekân Düzeninde İncelenmesi: Germir Örneği

Geçmişin sosyo-kültürel yaşam biçimini, estetik duyarlılıklarını hızla gelişen kent dokusunda günümüze taşıyan tarihi yerleşimler, kültürel mirasımızın önemli bir parçası durumundadır. Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı bir yerleşim olan Germir Mahallesi’nde farklı din ve kültür grupları tarih boyunca bir arada yaşamış ve kentin mimarisine zenginlik katmıştır. Ancak zaman içerisinde yapıların eskimesi ve işlevlerini yitirmesi sonucunda, yerleşke terk edilerek harabe yerleşim görünümüne bürünmüştür. Bu çalışmada; Kayseri – Germir Mahallesi kentsel sit alanı incelenerek hızla yok olmaya yüz tutmuş tarihi dokusunun belgelenmesi, detaylı analizlerinin hazırlanması, yapılan anket çalışmaları ile sosyal dokunun özellikleri araştırılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda konu ile ilgili kişi ve kuruluşların ilgisini çekebilmek; önerilen restorasyon uygulamalarının Germir Mahallesi’ne sağlanması ile öngörülen kazanımlarını sorgulayarak, kentsel dokunun korunması için öneriler geliştirilmiştir.

An Examination of Traditional Fabric in Urban Context: The Case of Germir

Historical settlements that carry the socio-cultural life style and aesthetic sensitivities of the past to the present day in the rapidly developing urban fabric are an important part of our cultural heritage. Different religious and cultural groups have lived together throughout the history in the Germir District, a settlement in Kayseri's Melikgazi district, and enriched the architecture of the city. However, as the buildings deteriorated over time and lost their functions, the campus was abandoned and turned into a ruin settlement. In this study; by examining the urban site area of Kayseri - Germir District, documentation of its rapidly disappearing historical texture, preparation of detailed analyzes and surveys conducted, the characteristics of the social texture were investigated. To be able to attract the attention of people and organizations related to the subject as a result of the analyzes performed; Proposals have been developed for the preservation of the urban texture by questioning the expected gains of the proposed restoration practices in Germir District.

___

 • CÖMERT, H., 2014. Germir. Kayseri: Mazaka Yayıncılık.
 • DAYIOĞLU, K., 2019. Kayseri’de ticaret ve sanayi. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • ERAVŞAR, O., 2000. Seyahatnamelerde Kayseri. Kayseri: Kayseri Ticaret Odası Yayınları.
 • ERKİLETLİOĞLU, H., 1998. Kayseri yakın tarihinden notlar. Kayseri: Kayseri Ticaret Odası Yayınları.
 • İMAMOĞLU, V., 2006. Geleneksel Kayseri evleri. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • İNANÇ, R. ve ELİBOL M., 2009. Kayseri tahrir defterleri. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • KARAARSLAN, M., 2015. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Kayseri Şehri ve Kayserililer. İstanbul: Yeditepe Yayınları.
 • ÖNDER, A., CEVAT, F., DAYSAL, E., ALP, H., KÜÇÜK, B. ve KUVULMAZ, H., 2012. Germir - Geleneksel Kayseri mahalleleri. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kudeb Yayınları.
 • ÖZDOĞAN, K., 1937. Germir Köyü yaya köy gezileri, Kayseri: Vilayet Matbaası Yayınları.
 • KOÇ, P., 2012. Geleneksel "Yer"[-ler-]de zaman-mekân örgüsü ve sokağın anlamı: Derevenk-Gesi_Ağırnas Vadisi yerleşim örneklemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi.
 • TANIŞ, Ö., 2006. Germir Kiliseleri ve Panagia kilisesinin günümüz koşullarında değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • TAŞMEKTEPLİGİL, S., 2019. Kent planlama hiyerarşisinde koruma amaçlı imar planlarının konumlanması Germir-Kayseri Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • TALİ, Ş., 2008. Germir Evlerinin giriş kapı tasarımları üzerine tipolojik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. 21 (2), s. 165-185.
 • AKS PLANLAMA, 2013. Germir kentsel sit alanı ve Tavlusun kentsel sit alanı koruma amaçlı imar planı [çevrimiçi]. Erişim adresi: http://www.aks.com.tr/projeler/korunan_alanlar_planlama_calismalari/koruma_amacli_planlar/germir_tavlusun/proje.html [Erişim Tarihi: 17 Eylül 2017].
 • GOOGLE EARTH, 2017. Google Earth haritası-Germir yerleşkesi [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://earth.google.com/web/search/GERM%c4%b0R/@38.73892903,35.56516025,1130.47118595a,1600.50409198d,35y,17.56645749h,67.75061071t,0r/data=CnIaSBJ
 • CCiUweDE1MmIxMzM2YjU4MTI5MTc6MHhmYWY4Njc2ZTcwOTA0MWEyGVZD4h5LX0NAId42-GerxkFAKgdHRVJNxLBSGAEgASImCiQJKArRV1G3PUARKQrRV1G3PcAZwSkmIlovRkAhZmlmzuLlUMA [Erişim Tarihi: 5 Kasım 2017].
 • KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI, 2009. Kültür yatırımları ve girişimlerini teşvik kanunu genel tebliği [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://teftis.ktb.gov.tr/TR-264148/kultur-yatirimlari-ve-girisimlerini-tesvik-kanunu-genel-.html [Erişim Tarihi: 20 Kasım 2020].
 • ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 2019. Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tavlusun-Germir Mahalleleri İmar Planı Değişikliği [çevrimiçi]. https://tvk.csb.gov.tr/kayseri-ili-melikgazi-ilcesi-tavlusun-germir-mahalleleri-imar-plani-degisikligi-duyuru-370101 [Erişim Tarihi: 18 Aralık 2020].