Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz Bu araştırma, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin “Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersi”ne ilişkin tutumlarını belirlemek ve bu tutumların cinsiyet, yaş, mezun olunan orta öğretim kurumu, bireysel çalgı ve dinlenilen müzik türü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği konusuna odaklanmaktadır. Araştırma betimsel araştırmalardan tarama modeli ile yürütülen bir araştırmadır. Araştırmada çalışma grubunu, rastgele ve yansız olarak seçilmiş 6 üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan ve Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersini almış lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 261 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümü, öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren 5 sorudan; ikinci bölümünde ise, araştırmacı tarafından geliştirilen 10’u olumlu 11’i olumsuz toplam 21 maddeden oluşan Armoni Dersine ilişkin Tutum Ölçeği’nden oluşmaktadır. Ölçek tek boyutlu olup, güvenirlilik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,958 olarak bulunmuştur. Araştırmanın bulguları sonucunda öğrencilerin Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine ilişkin tutum puanlarının yüksek oranda olumlu olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine ilişkin tutumlarının eğitim görülen üniversitelere göre farklılık gösterdiği; cinsiyet, yaş, mezun olunan orta öğretim kurumu, bireysel çalgı ve dinlenilen müzik türü değişkenlerine göre ise farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

___

Acim, S. ve Sağer, T. (2014). Müzik Öğrencileri İçin Temel Armoni Bilgileri. 2. Basım, Ankara: Gece Kitaplığı.

Arıkan, R. (2017). Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Cangal, N. (2012). Armoni. Ankara: Arkadaş Yayınları.

Dupre, M. (2004). Course De Contrpoint- Kontrpuan. İstanbul: Bemol Müzik Yayınları.

Elhankızı, A. (2012). Armoni- Klasik Batı Sistemine Rus Ekolü Yaklaşımları. Konya: Eğitim Yayınevi.

Gay, L.R. ve Airasian, P. (2000). Educational Research. New Jersey: Upper Saddle River,.

İnceoğlu, M. (2011). Tutum Algı İletişim (6. Basım). Ankara: Siyasal Kitapevi.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Michels, U. ve Vogel, G. (2015). Müzik Atlası. İstanbul: Alfa Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Mimaroğlu, İ. (1999). Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları.

Öztuna, M. (2000). Türk Musikisi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

Şen, Y. (2011). Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin “Geleneksel Türk Müziği Dersleri”ne İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi (5. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Tekindal, S. (2015). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma (3. Basım). Ankara: Pegem Akademi.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbil415451, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, eissn = {2717-6568}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {853 - 871}, doi = {}, title = {Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Cengi̇z, Cumhur and Lehi̇mler, Emrah} }
APA Cengi̇z, C , Lehi̇mler, E . (2018). Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , () , 853-871 .
MLA Cengi̇z, C , Lehi̇mler, E . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 853-871 <
Chicago Cengi̇z, C , Lehi̇mler, E . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 853-871
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Cumhur Cengi̇z , Emrah Lehi̇mler Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 853 EP - 871 VL - IS - SN - 1304-4990-2717-6568 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Cumhur Cengi̇z , Emrah Lehi̇mler %T Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990-2717-6568 %V %N %R %U
ISNAD Cengi̇z, Cumhur , Lehi̇mler, Emrah . "Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (Nisan 2018): 853-871 .
AMA Cengi̇z C , Lehi̇mler E . Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. ATASOBED. 2018; 853-871.
Vancouver Cengi̇z C , Lehi̇mler E . Müzik Öğretmeni Adaylarının Armoni-Kontrpuan-Eşlik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 853-871.