ENDÜSTRİ 4.0 VE İNOVASYON GÖSTERGELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE ANALİZİ

Throughout the history, three industrial revolutions have taken place in the past. The first industrial revolution was realized by the use of steam systems. When we look at the second industrial revolution, production efficiency has increased with the widespread use of petroleum and the development of production band systems. The third industrial revolution has come to the stage by rapid development in the field of electricity-electronics, computer and internet, called as an information revolution. This information society brought the latest industrial revolution which is referred to as Industry 4.0. Industry 4.0 can be described as the ability of machine power to take the place of human power and to automatically manage the production processes and it is not only important in terms of achieving sustainable economic growth in Turkey but also a great opportunity to achieve the level of developed countries. In this study, the fourth industrial revolution was tried to be explained by its basic concepts. The study also examined R&D and communication indicators Turkish economy from the perspective of the Industry 4.0.
Anahtar Kelimeler:

Industry 4.0, R&D

___

  • Araba Basan 3D Yazıcı. http://www.veteknoloji.net/haber/araba-basan-3d-yazici-36189.html (Erişim tarihi: 07.09.2016). Arttırılmış Gerçeklik(Augmented Reality). http://www.endustri40.com/artirilmis-gerceklikaugmented-reality/(Erişim tarihi: 17.06.2016). Ayvaz, Z. R., Kırbaşlar, F.G. ve Güneş, Z. Ö. (2010).“Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretiminde B de Materyali Kullanımına İlişkin Düşünceleri”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 14 (2), 1-18. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2016).Ar&Ge Merkezlerihttps://agtm.sanayi.gov.tr/Upload/SingleFile/-Dosya-260-801.pdf (Erişim Tarihi: 06.02.2017). Börteçin, E. (2014). 4. “Endüstri Devrimi Kapıda mı?”, Bilim ve Teknik Dergisi. Çeliktaş, M. S., Sonlu, G., Özgel, S. ve Atalay, Y. (2015).“Endüstriyel Devrimin Son Sürümünde Mühendisliğin Yol Haritası”, Endüstri ve Mühendislik Dergisi, 54(662) s.24-34 Dünya Bankası, (2016). İstatistiksel veriler. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (Erişim tarihi: 02.10.2016). EBSO. (2015).“Sanayi 4.0”,Ege Bölgesi Sanayiciler Odası, Araştırma Müdürlüğü EKOIQ. (2014).“Endüstri 4.0; “Akıllı” Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi”, EKOIQ Dergisinin Özel Eki Endüstri 4.0 Nedir? 4. Sanayi Devrimi Gerçekleşiyorhttp://www.elektrikport.com/teknikkutuphane/endustri-4-0-nedir--4-sanayi-devrimi-gerceklesiyor/11563#ad-image-04 (Erişim tarihi: 14.06.2016). Endüstri 4.0 Uygulamada Atostan Yenilikçi Endüstri 4.0 Uygulama Örnekleri. http://www.endustri40.com/ endustri-4-0-uygulamada-atostan-yenilikci-endustri-4-0-uygulamaornekleri/( Erişim tarihi: 07.09.2016). Erkan, H. ve Erkan, C. (2007). “Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma”, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Dergisi, İstanbul. Göçer, İ. (2013). “Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri”. Maliye Dergisi,165(2), 215-240. Görçün, Ö.F. (2016). Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri 4.0, İstanbul: Beta Yayıncılık. Kocacık, F. (2003). “Bilgi Toplumu Ve Türkiye, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi”,27(1) 1-10. Kojenerasyon Sistemi. http://www.elektrikport.com/-teknik-kutuphane/kojenerasyon-sistemi/- 4286#ad-image-0 (Erişim tarihi: 27.09.2016). Koşan, L. (2014). “Muhasebe Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları” Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 18(2) ss.37-47. Köroğlu, O. (2012). En yaygın iletişim ortamında artırılmış gerçeklik uygulamaları, Türkiye’de 17. Internet Konferansı.http://inet-tr.org.tr/inetconf17/bildiri/14.pdf Köroğlu, O (2015). Nesnelerin İnterneti, algılayıcı ağları ve medya.İçinde Akademik Bilişim Konferansı. Eskişehir.http://ab.org.tr/ab15/bildiri/113.doc KPMG. (2015).Sanayi 4.0Dördüncü Sanayi Devrimi,Yarının Fabrikaları Neye Benziyor?https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2016/08/tr-sanayi-4.PDF Michio Kaku‟nun Gelecek Öngörülerihttp://www.k-note.com.tr/michio-kakunun-gelecek-ileilgili-ongoruleri/ (Erişim tarihi: 29.09.2016). OECD, (2016). Ar&Ge Harcama İstatistikleri. http://stats.oecd.org/ (Erişim tarihi: 07.09.2016).