İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE: ULUSLARARASI BELGELER VE TÜRKİYE'NİN ÇABALARI

İnsan ticareti, günümüzde, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının artması, küreselleşme, işsizlik, kadın erkek arasındaki fırsat eşitsizliği gibi olgulara bağlı olarak artmıştır. İnsan ticaretinin önlenmesine yönelik ilk uluslararası düzenlemeler, beyaz kadın ticaretine ilişkindir. Oysa ki, günümüzde insan ticareti çok çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. İnsan ticaretinin önlenmesi, hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin ve hükümetlerarası örgütlerin girişimi ile 1990'Iı yılların sonunda BM tarafından ele alınmış; Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol kabul edilmiş; Avrupa Konseyi bünyesinde ise insan Ticaretine Karşı Hareket Sözleşmesi hazırlanmıştır. Uluslararası belgeler, çoğu zaman uluslararası nitelik taşıyan bu suç ile mücadele için devletler arasında işbirliği yapılması gereğinden doğmuştur. Genellikle suç örgütleri tarafından işlenen insan ticareti suçu kolaylıkla bu konuda yasal, idari ve yargısal boşluklar olan ülkelere kayabilir. Uluslararası belgelerdeki ortak nokta, iç hukuklarda insan ticareti fiilinin suç haline getirilmesi yükümlülüğü, fiilin cezalandırılması için gereken tedbirlerin alınması ve insan ticareti mağdurlarının temel haklarının korunmasıdır.

İnsan Ticareti ile Mücadele: Uluslararası Belgeler ve Türkiye'nin Çabaları

Keywords:

-,

___

ABRAMSON, K. (2003), Beyond Consent, Toward Safeguarding Human Rights: Implementing the United Nations Traffieking Protoeol, 44 Harv. Int'l L. J.: 473.

AIKO, J. (2002), "The Face of Human Trafficking," 13 Hastings Women's L. J., 31: 31-53.

ARSLAN, ç. (2004), "Insan Ticareti Suçu," Ankara Üniversitesi HFD, C.53, S.4.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BMMYK, iltica ve Göç Mevzuatı (2005), "iltica ve Göç Alanındaki AB Müktesabatının Üstlenilmesine Ilişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı," vom Brauche, Tokcan 1., Öztürk M., Alp Ç.(der.) (Ankara).

Canadian Council for Refugees, Migrant Smuggling and Traffieking in Persons, 20 February 2000, www.web.net/ccr/trafficking.html (Canadian: Council for Refugees)

Council of Europe Convention on action against Traffieking in Human Beings, Explanatory Report, 925 Meeting, 2 and 3 May 2005. www. wcd.coe. intlwievOoc.jsp (Council of Europe Convention, Explanatory Report, 2005)

DOGAN, K. (2005), Göçmen Kaçakçılığı Suçu (Ankara:Seçkin Kitapevi).

EKBERG, G.(2004), "Swedish Law that Prohibits Purchase of Sex Services," Violence Against Women, Vol. 10, No.l0, October:1187-1218.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2004 Raporu, www.kom.gov.tr/dosyalar/2004-Raporu/1Bölum.htm#1VI (Emniyet Genel Müdürlüğü)

FEINGOLO, O. A. (2005), "Human Traffieking," Foreing Policy, Septemberi October 2005: 26.

FITZPATRICK, J. (2002-2003), "Traffieking as A Human Rights Violation: The Complex Intersection of Legal Frameworks for Conseptualizing and Combating Trafficking," 24 Mieh J. Int./ L.: 1143.

GALLAGHER, A. (2001), "Human Rights and New United Nations Protocols on Traffieking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis," 23 Human Rights Quartely: 975.

GONZALEZ, W. M. (2002-2003), "Human Trafficking:Criminalization of Victims in the Sex Industry," 11 Buff. Women's L.J. 19: 20-22.

HAKERi, H, (2004), "Göçmen Kaçakçılığı ve Insan Ticareti Suçtan," Kamu Hukuku Arşivi, y.7:1-17.

HYLANO, K. E. (Winter 2001), "The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish in Persons, Especially Women and Children," Human Rights Brief, VoL.8, Issue 2:31-40.

INGllS, S.c. (2001), "Expanding International and National Protection Against Traffieking for Forced Labour Using the Human Rights Framework," Buffalo Human Rights Law Review: 55.104.

International Human Rights Group, The Annotated Guide To The Complete UN Traffieking Protocal. May 2002.

International Organisation for Migration IOM (2005), Turkey Trafficking & Trends www.iom.int! news/PBN31 0106.shtml.

Nordic Baltic Task Force against Trafficking in Human Beings (2005) European Conference "Tackling Human Trafficking: Policyand Best Practice in Europe," statement by Marina Kaljrand "Regional Cooperation: The Nordic Baltic Task Force Against Trafficking in Human Beings," (Nordic Baltic Task Force, 2005)

Nordic Campaign Against Trafficking in Women(2004), Final Report 2002, ANP:715, Copenhagen (Nordic Campaign)

OBOKATA, T. (2005), "Trafficking of Human Beings as a Crime Against Humanity: Some Implications for the International Legal System," Int. Comp. Law Q., April 54: 445- 458.

ODMAN, T.M. (1995), Mülteci Hukuku (Ankara: AÜ. SBF. insan Hakları Merkezi Yayınları No: 15).

ÖNOK, R.M. (2005), "5237 Sayılı Yeni TCK'ya Göre Uluslararası Suçlar," Hukuk ve Adalet, y.2, s.5:176.219

PIOTROWICZ, R. (2002), "European Initiatives in the Protection of Victims of Trafficking who Give Evidence Against Their Traffickers," URL, Vol.14, NO.V3:

POTTS, L. G. (2003), "Global Trafficking in Human Beings: Assessing Success of the UN Protocol on Prevent Trafficking in Persons," 25 George Washingtan International Law Review: 227.

RUMPF, R.M. (2003), "The New Slavery: The United Nations' Interregional Crime and Justice Research Institute's Global Program Against Trafficking in Human Beings," 19 N. Y.L. Sch. J.Rts.: 879.

T.C. Dışişleri Bakanlığı (2006) insan Ticareti ile Mücadele, www.mfa.gov.tr/MFA trl DisPolitikal AnaKonular i insanTicaretii leMücadele i

TOSUN, L. (2003), "insan Ticareti Özellikle Kadın ve Çocuk Ticareti Konusunda Uluslararası Düzenlemeler ve iç Hukuk Kuralları," Adalet Dergisi, y.94, s.16).

U.S Department of State, Trafficking in Persons, Report Home Page, June 3 2005, www.state.gov/g/tips/rls/tiprpt12005/46606.htm (U.S Department of State, 2005 )

UN Commission on the Status of Women adopts U.S. Human Trafficking Resolution, www.state.gov/tips/rls/fs/2005/43630.htm (UN Commission on the Status of Women, 2005)

UN High Commissioner for Human Rights, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Addendum to the Report, UN ESCOR, Subs., Sess. 2002,

UN Doc. E/2002/68/Add.(UN High Commissioner for Human Rights, 2002) www.unodc.org/unodclen/trafficking victim consents.html.

UN Office on Drugs and Crime (2006) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, (Summary) www.unodc.org/unodc/en/ trafficking convention.html (UN Office on Drugs and Crime)

VANDENBERG, M. (2002), "Complicity, Corruption, and Human Rights:Trafficking in Human Beings," 34 Case W. Res. J. Int. 'I L.: 366.

WUERZ, M. (2004), "Women, Labor, and Migration: The Position of Trafficked Women and Strategies for Support," (PRICE, B.R. i SOKOLOFF, N.J. (eds.), The Crimiminal Justice System and Wamen- Offenders, Prisoners, Victims, & Workers (McGraw Hill, Third Ed.).