İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU AÇISINDAN ZARAR KAVRAMI

İdarenin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler nedeniyle kişilerin uğradığı zararlara ilişkin tazminat sorumluluğunun şartları ve bu sorumluluğun hukuki sonuçlarının ortaya konulması bağlamında zarar, temel kavramı ve olmazsa olmaz koşulu teşkil etmektedir. Bu çalışmada zarar kavramının tanımı, unsurları ve türleri kendine has yapısı ve farklılık taşıyan özellikleri bakımından ortaya konularak idarenin mali sorumluluğunun kapsamının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca görüş ve uygulama farklılıklarının ortaya çıkarılmasında yeri geldikçe konu ile ilgili yargısal kararlardan yararlanılacaktır.

The Damage Concept from the perspective of Administrative Compensatory Liability

People are suffering from administrative activities. The conditions of administrative compensatory liability and the legal consequences of this liability must be determined. In this context, the damage is the fundamental concept and the indispensable condition. In this study, it was aimed to determine the scope of the compensatory liability of the administration by explaining the definition, elements and types of concept of the damage in terms of its unique structure and its distinctive features. It will also benefit from judicial decisions on the issue as it becomes available for the discovery of differences in opinion and practice.

Kaynakça

Akkurt, Nedim, "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Uygulayıcı Gözüyle Haksız Fiiller ve Tazminat", 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Editör: Yrd. Doç. Dr. Emel Badur, 12-13 Mayıs 2011.

Akyılmaz, Bahtiyar, Murat Sezginer ve Cemil Kaya, Teori Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2014.

Akyılmaz, Bahtiyar, "İdari Yargıda Tazminat Şekilleri ve Hesaplanması", SÜHFD Prof. Dr. Süleyman Arslan'a Armağan, Yıl 1998, Cilt 6, Sayı 1-2.

Atay, Ender Ethem, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.

Atay, Ender Ethem ve Hasan Odabaşı, Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Güncellenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010.

Atay, E. Ethem, Hasan Odabaşı ve Hasan Tahsin Gökcan, Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003.

Bal, Yakup, Yahya Şahin ve Mustafa Karabulut, Danıştay 10. Dairesinin Tazminat Davalarına İlişkin Seçilmiş Kararları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003.

Büyüksağiş, Erdem, Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.

Chapus, René, Droit Administratif Général, Paris, Montchrestien, Onbeşinci Baskı, 2001, Cilt I.

Chevallier, Jacques, Hukuk Devleti, Fransızcadan Çeviren: Ertuğrul Cenk Gürcan, İmaj Yayınevi, Ankara 2010.

Çağlayan, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2011.

Çetin, Yunus, Terör Olaylarından Kaynaklanan Tazminat Davaları ve İdari Kolluk Hizmetlerinden Uğranılan Zararların Tazmini, http://www.anayasa.gov.tr Erişim Tarihi: 01.12.2014.

Çetinkaya, M. Buhari, "Hukuksal ve Siyasal Açıdan Meşruiyet", Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Birikimler III, 2. Baskı, İstanbul 2013.

Dikici, M. Fatih, İdare Hukuku İdari Yargılama Usul Hukuku, Agon Bilgi Akademisi, Ankara 2005.

Duez, Paul, Mukavele Dışında Amme Kudretinin Mes'uliyeti, Türkçeye Çeviren: İbrahim Senil, Güney Matbaacılık, Ankara 1950.

Duran, Lütfi, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Sevinç Matbaası, Ankara 1974.

Duran, Lütfi, "Yargıtay'ın Kamu Hukukuna Değgin Son Kararları Üzerine Mülahazalar II", Amme İdaresi Dergisi, Ankara 1985, C. 18, S. 3.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, Gözden Geçirilmiş 10. Bası, İstanbul 2008.

Eroğlu, Müzeyyen, Tam Yargı Davalarında Manevi Tazminat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2008.

Gözler, Kemal, İdare Hukuku Cilt II, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa Ekim 2009.

Gözübüyük, Şeref ve Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt II İdari Yargılama Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014.

Günday, Metin, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2011.

Gürsoy, Kemal Tahir, "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı", AÜHFD, Yıl 1972, Cilt 29, Sayı 1-2.

Habermas, J., Droit et démocratie, 1992, Gallimard, 1997.

Kaplan, Gürsel, "Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Sorunu", AÜHFD, Yıl 2006, Cilt 55, Sayı 2.

Kaya, Cemil, "İdari Yargıda Mahkeme Kararlarının Uygulanmaması Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi", EÜHFD, Yıl 2010, Cilt XIV, Sayı 1-2.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Yayınevi, 7. Bası, Ankara 2006.

Kılıçoğlu, Mustafa "Özel Durumlar (Ölüm ve Bedensel Zarar, Kişilik Hakkının Zedelenmesi", Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları II Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri Prof. Dr. İsmet

Sungurbey'e Armağan, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul Ekim 2014.

Kutlu, Meltem, "Deprem ve İdarenin Sorumluluğu", Amme İdaresi Dergisi, Ankara 1999, C. 32, S. 4. BDULLAH Le Roy, Max and Carole Joet, L'évaluation Du Préjudice Corporel, 1993. Lorenz, Egon, Immaterieller Schaden und "billige Entschädigung in Geld", Berlin 1981.

Odyakmaz, Zehra, Ümit Kaymak ve İsmail Ercan, Anayasa Hukuku İdare Hukuku, Güncellenmiş 10. Bası, İkinci Sayfa Yayınları, Ankara 2009. Orhunöz, Ergun, Ölüm ve Cismani Zararlarda Manevi Tazminat, Seçkin Yayınevi, Ankara 1999.

Özay, İl Han, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Ankara 2005.

Öztan, Bilge, Medeni Hukuk'un Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara 2005.

Şenyüz, Doğan, Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Ekin Kitabevi, Bursa 2005.

Tandoğan, Halûk, Türk Mes'uliyet Hukuku (Akit Dışı Ve Akdî Mes'uliyet), Ankara 1961.

Tanör, Bülent ve Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 4. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002.

Tek, Savaş, "İdare Hukukunda İdarenin Sorumluluğu", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ankara Nisan 2010, S. 1, s.320.

Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 9. Bası, İstanbul 2004. Ünal, Mehmet, "Manevi Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun Rolü", AÜHFD, Yıl 1978, Cilt 35, Sayı 1-4.

Yaman, Murat, "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında İdare Hukukunda Sorumluluk, Hizmet Kusuru ve Kusursuz Sorumluluk Kavramları" Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 18 Numaralı Dergi. Yayla, Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2009.

Yenice, Kazım ve Yüksel Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, Arısan Matbaacılık, Ankara 1983.

Yumuk, Hamit, İdari Yargıda Tazminat Davası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005. Yıldırım, Turan, İdari Yargı, Beta Yayınevi, İstanbul 2010.

Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 2004.

Wadood, Selma, İdarenin Sorumluluğunu Gerektiren Zarar Kavramı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.

İNTERNET KAYNAKLARI

http://www.tbmm.gov.tr

http://www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr

http://dergiler.ankara.edu.tr

http://www.anayasa.gov.tr

http://www.anayasa.gen.tr

http://genchukukcular.org

http://www.barobirlik.org.tr

http://www.istanbulbarosu.org.tr

http://www.izmirbarosu.org.tr

http://www.hukukkaynaklari.com

http://www.kazanci.com

http://www.kanunum.com

http://www.hukuklink.com

http://www.tdk.gov.tr

Kaynak Göster