Ölçme ve Değerlendirme Alanındaki Dergilerde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi

Bu çalışmanın amacı, 2012-2015 yılları arasında Sosyal Bilimler Atıf İndeksi’nde (Social Science Citation Index-SSCI) taranan ölçme ve değerlendirme alanındaki makalelerin; yazar sayısı, konu seçimi, evren-örneklem/çalışma grubu büyüklüğü ve özellikleri, veri toplama teknikleri/araçlarının türü, veri analiz yöntemleri ve kullanılan paket programları açısından inceleyerek yıllara göre mevcut eğilimleri ortaya koymaktır. Betimsel tarama modelinde olan araştırmanın evreni, ölçme ve değerlendirme alanında SSCI'da taranan tüm dergilerdir. Çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen üç dergideki 358 makale incelenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi türlerinden kategorisel ve frekans analizi kullanılmıştır. Analizler sonucu, en fazla çalışılan konu ve veri analiz yönteminin “farklılaşan madde fonksiyonu” olduğu, makalelerdeki örneklem büyüklüğünün oldukça yüksek olduğu, çalışmaların yarısında simülasyon verileri kullanıldığı ve R yazılım diline bağlı paketlerin kullanımının arttığı tespit edilmiştir.

Content Analysis of Research Articles in Measurement and Evaluation Journals

This paper aims to identify types of data collection tools, data analysis methods, software and descriptive of participants, sample size, the number of authors, current trends in the choice of topics of research articles published in the measurement and evaluation journals indexed in Social Science Citation Index (SSCI) between 2012 and 2015. The population of this study whose model is a descriptive survey study is all the journals indexed in SSCI related to measurement and evaluation field. The sample is designated by using a criteria sampling from purpose sampling and was selected three journals which examined 358 papers. Data were analyzed using categorical and frequency analysis which are the forms of content analysis technique. According to the results of the study, “differential item functioning” was the most commonly studied field and data analysis method in all years. Besides, it was found that sample sizes of papers were quite high and half of these papers used simulated datasets. It was also determined that usage of the packages related to R software was increased
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1301-3718
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1968
  • Yayıncı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ (EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)