Eğitim ve Öğretimde Güncel Bir Yaklaşım: Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme (Flipped Learning) Modeli

Yirmi birinci yüzyılda, bilgi ve teknoloji çağındaki hızlı değişimler, eğitim alanına doğrudan veya dolaylı olarak yansımaktadır. Hızla değişen dünyamızda eğitim, öğretmen, öğrenen, öğrenme süreci kavramlarına yüklenen anlamlar da değişmekte, eğitim sürecinden beklentiler farklılaşmaktadır. Diğer bir deyişle; eğitimde paradigmalar değişmektedir. Bu değişim ve dönüşümlerin bir parçası olarak ihtiyaçları farklılaşan öğrencilerin beklentilerine cevap veren farklı öğrenme modelleri ortaya çıkmaktadır. Bu modellerden biri de son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan “Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme (Flipped learning) Modelidir.” Bu gözden geçirme çalışmasında eğitim ve öğretimde değişen anlayışlar, yeni öğrenme modellerine olan ihtiyaç ve değişen beklentilere cevap veren alternatif bir öğrenme modeli olarak “Teknoloji Destekli Esnek öğrenme modeli” üzerinde durulacaktır. Bu amaçla, modelin nasıl ortaya çıkıp geliştiği, esasları ve uygulama biçimlerine ilişkin bilgiler sunulacak, ilgili araştırmalar ışığında modelin etkililiği, yararları ve sınırlılıkları tartışılarak ülkemizde uygulanabilirliğine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır

A Current Approach To Education: Flipped Learning Model

Rapid changes in the age of information and technology have direct or indirect implications for the field of education. Thereby, the meanings attributed to the concepts of education, teacher, learner, learning process and expectations from educational process are changing. In other words, educational paradigms are shifting. As a result of these changes, learners' needs are changing and transforming. In recent years new models of learning are suggested and become widespread as respond to these needs. One of these models, which has started to become widespread in recent years, is "Flipped Learning Approach.” In this review study, changing perspectives toward teaching and learning process, the need for new learning models will be discussed and as a part of these discussions "Flipped Learning Model" will be handled. In this context, the emergence and development of the model will be described; guidelines and application forms of the model will be discussed. Moreover, effectiveness, advantages and limitations of the model will be discussed within the context of relevant literature and an evaluation about the model's applicability in Turkey will be carried out