A GROUP OF DEPAS AMPHIKYPELLON FROM SEYİTÖMER MOUND

Erken Tunç Çağı III'de geleneksel kültürde gerçekleşen yeniliklerin başında depaslar gelmektedir. Depasların Ege Adaları'nda, Balkan Yarımadası'nda, Orta ve Güneydoğu Anadolu'da ve Kuzey Suriye'de ele geçtiği görülmektedir. İç Batı Anadolu'da yer alan Seyitömer Höyük'te V. Tabakayı oluşturan Erken Tunç Çağ III, üç evreye ayrılmaktadır. Söz konusu evrelerde çeşitli form ve mal grupları ile sınıflandırılan depaslar ele geçmiştir. Bu depasların form özellikleri ve buluntu kontekstleri verilerek, tipolojik ayrımlara gidilmiştir

SEYİTÖMER HÖYÜK’TEN BİR GRUP DEPAS AMPHIKYPELLON

Depata are among the important changes in the traditional cultural structure that emerged during the Early Bronze Age III. Depata were discovered in the Aegean islands, the Balkan Peninsula, Central and South-eastern Anatolia and Northern Syria. In Seyitömer Mound located in Midwestern Anatolia, the Early Bronze Age, which represents the 5th cultural layer, is studied in three phases. Various depata, classified among different forms and wares, were discovered in the mentioned phases. The specifications and finding contexts of the depata are given along with typological considerations

Kaynak Göster