YÖNETSEL BAŞARIDA İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ

Öz Yönetim ve iletişim, birbirinin oluşumu ve başarılı bir süreç ortaya konması açısından sürekli etkileşim içinde olan kavramlardır. Her ikisi de; tanımlanmış, açıklanmış ve literatürdeki yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı, bu iki kavram arasındaki etkileşime analizci bir bakış açısı ile yaklaşmaktır. Analizci ve kişisel değerlendirmelerin temel alındığı çalışmalarda, ele alınan kavramların hangi tanım ve açıklamalarla benimsendiği ortaya konmalıdır. Bu bağlamda, yönetim ve iletişim kavramları tanımlandıktan sonra, aralarındaki etkileşim irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Yönetsel başarı, İletişim

Kaynakça

-

Kaynak Göster

APA Berberoğlu, G . (1997). YÖNETSEL BAŞARIDA İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 71-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49382/631618