REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN STRATEJİK BİRLİKLER

Öz Stratejik birlik, işletmelerin temelde rekabetçi güçlerini artırmak üzere başka işletme veya işletmelerle oluşturduğu ortaklık anlamına gelir. Ortak, aynı ülkeden olabileceği gibi yabancı ülke kaynaklı da olabilir. Birliği oluşturan şirketlerin aynı sektörde olmaları da gerekmez. Hatta bir pazarda birbirine rakip olan iki şirket başka bir pazarda işbirliğine gidebilmektedir. Son yıllarda etkisini gitikçe daha fazla hissettiren rekabet. ülkeler arasında mevcut olan ticari ve siyasi sınırların kalkması sonucu dev pazarların ortaya çıkması, Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamının genişlemesi ve tek bir şirketin altından kalkamayacağı bir yük haline gelmesi, işletmelerin stratejik birlikler oluşturmalarının başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada stratejik birliklerin ne olduğu, neden kuruldukları, türleri, oluşum aşamaları ele alınacaktır. Ayrıca stratejik birliklerin kendilerinden beklenilen yararı neden her zaman sağlayamadıklarına değinilecek ve başarılı bir birlik oluşturabilmek için hangi noktalara önem verilmesi konusuna değinilecektir.

Kaynakça

BUONO,A. F., "Managing Strategic Alliences: Organizational and Human Resource Considerations" Business in the Contemporary World, s.92, (1991)

GRUNER, Stephanie (Ed.), Cooper&Lybrand's "Trensetter Barometer", New York, Kasım 1995 (içinde) lnc.,(Şubat 1996) C.18 S.2.

H.KAVALAS-K.SUCHON,"Strategic Learning Alliences and Global Copetitiveness", Business & Contemporary World 2, s.65, (1995).

BRONDER, C.-PRITZL, R.,'Developing Strategic Alliences: A Conceptual Succesful Co-operation', European Management Journal,C: X S:4,s.412, (1992).

CROSSANM. M.-INKPEN,A. C., "The Subtle Art of Learning Through Alliences", Business Quaterly, C:LX S:2, p.68, (Kış 1995).

O'LEARY,J.F.,"Growing Pains:A Changing Business Model tor Global Securities Services", Bank Management, C.LXXI S.6, s.68, (Kasım­Aralık 1995).

MYERS, R., ''The Art of Partnering", CFO, C:XI S:12, s.32, (Aralık 1995).

R. BERENSON, "Cozying with the Enemy", Bostan Business Journal, C:XV S:28, s.17, (Ağustos 1995).

COBIANCHI, T. T., "Relationship among Strategic Allience Factors and Strategic Alience Success", Journal of lnternational Business Studies, C:XXVI S:3, s.674, (1995).

Kaynak Göster

APA Özalp, İ , Ulukan, C , Oktal, Ö . (1997). REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN STRATEJİK BİRLİKLER . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49382/631607